RECEPTAREA CRITICĂ A ROMANELOR LUI AURELIU BUSUIOC

Emilia GRIGORAȘ

Abstract


Autor a nu mai puţin de unsprezece romane apărute atât în perioada totalitară, cât şi în cea posttotalitară (postsovietică), pe durata a peste patru decenii şi jumătate (din 1966 până în 2012), Aureliu Busuioc este considerat, pe bună dreptate, drept creatorul romanului modern în Basarabia. Iar tema prezentului eseu este tocmai aceea de a evidenţia modul în care a fost receptată creaţia romanescă a lui Aureliu Busuioc de către criticii şi istoricii literari din cele două state româneşti – Republica Moldova şi România. După cum se va putea observa – sperăm – din excerptele reproduse în cele ce urmează, romanele lui Aureliu Busuioc au suscitat, din partea criticilor şi istoricilor literari o serie de gânduri, meditaţii, puncte de vedere uneori contradictorii, dar întotdeauna profunde, pline de miez...

 

CRITICAL RECEIPT OF AURELIAN BUSUIOC’S NOVELS 

Author of no less than eleven novels published in both the totalitarian and post-totalitarian (post-Soviet) period, during over four and a half decades (from 1966 to 2012), Aureliu Busuioc is rightly considered the creator of the modern novel in Bessarabia. And the theme of this essay is precisely to highlight the way in which the Romanian creation of Aureliu Busuioc was received by literary critics and historians from the two Romanian states - the Republic of Moldova and Romania. As it can be seen - we hope - from the excerpts reproduced below, Aureliu Busuioc's novels have stirred literary critics and historians to issue a series of thoughts and meditations, that have sometimes been contradictory, but always profound, and meaningful.


Keywords


novel, excerpts, literary criticism and history, socialist realism, founder, modern, totalitarian, exegesis.

Full Text:

PDF

References


CIOCANU, I. Scriitori de ieri şi de azi. Chişinău: Cartier, 2004.

ŞTEFĂNESCU, A. Un scriitor sceptic faţă de propriul lui scris. Apud: Mircea V. Ciobanu. Aureliu Busuioc: poetul, prozatorul, dramaturgul, Chișinău: ARC, 2013. 80 p.

CIMPOI, M., BUSUIOC, A. În: O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită. Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2002.

ŞLEAHTIŢCHI, M. Romanul generaţiei ’80 (Construcţie şi reprezentare). Chişinău: Cartier, 2014. 248 p.

CIOBANU, M.V. Proza din Basarabia: evoluţie sincopată. În: Sud-Est cultural, 2013, nr.1-4.

CIMPOI, M. Drumurile întrerupte ale romanului în Basarabia. În: O istorie critică a literaturii din Basarabia (pe genuri.) / Cuvânt înainte de Eugen Simion. Chişinău: Ştiinţa - „ARC”, 2004.

CIOCAN, I. De la semănătorism la post-modernism. În: Revista Sud-Est, 2000, nr.4.

CHIPER, G. Proza scurtă între diletantism şi profesionalism. În: volumul colectiv O istorie critică a literaturii din Basarabia (pe genuri), p.75; CIMPOI, M. Drumurile întrerupte ale romanului în Basarabia. În vol. O istorie critică a literaturii din Basarabia (pe genuri). /Cuvânt înainte de Eugen Simion. Chişinău: Ştiinţa - „ARC”, 2004.

CIOBANU, M.V. Aureliu Busuioc: poetul, prozatorul, dramaturgul. Chişinău: ARC, 2013. 80 p.

CIOCANU, I. Aureliu Busuioc – romancierul. În: Literatura română contemporană din Republica Moldova. Chişinău: Litera, 1998.

COROBAN, V. Romanul moldovenesc contemporan. Chişinău: Cartea Moldovenească, 1969.

POPA, M., BUSUIOC, A. În: Istoria literaturii române de azi pe mâine. Vol.II. Versiune revizuită şi augmentată. Bucureşti: Semne, 2009.1194 p.

CORCINSCHI, N. Romanul „Singur în faţa dragostei”: de la iubirea ca asimilare la iubirea ca dăruire. În: Philologia, revista Academiei de Ştiinţe a Moldovei, LIX, septembrie-decembrie 2017, p.38-44.

CIOCANU, I. Fenomenul romanesc Aureliu Busuioc. În: Philologia, LV, ianuarie – aprilie 2013, p.18-31.

FONARI, V. Factorii intelectual și sentimental în opera lui Aureliu Busuioc. / Cuvânt înainte de Mihail Dolgan. Chişinău: CE USM, 2003. 216 p.

IFTIME, V. „Lătrând la lună”: un roman pe două voci. În: V.Iftime. Pactizând cu Aureliu Busuioc. Iaşi: Junimea, 2017. 145 p.

ŞLEAHTIŢCHI, M. Cerc deschis. Literatura română din Basarabia în postcomunism. Iaşi: Timpul, 2007.

GRATI, A. „Spune-mi Gioni!” de Aureliu Busuioc. Despre efectele ideologizării monologice a persoanei. În: A.Grati. Romanul ca lume postBABELICĂ: despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi carnavelesc. Chişinău: Gunivas, 2009. 252 p.

GRATI, A. Un roman despre „găinăriile” istoriografiei sovietice. În: A.Grati. Cronici în reţea: metaliteratura.net. Iaşi: Junimea, 2016. 405 p.

ŢURCANU, A. Râsul seniorial al lui Aureliu Busuioc. În: A. Țurcanu. Critice. Arheul Marginii şi alte naraţiuni. Chişinău: Cartier, 2008.

GALAICU-PĂUN, E. „Hronicul Găinarilor” de Aureliu Busuioc. În: Mircea V. Ciobanu. Aureliu Busuioc: poetul, prozatorul, dramaturgul, p.67.

IFTIME, V. „Hronicul Găinarilor”: postmodernismul unei cronici. În: V.Iftime. Pactizând cu Aureliu Busuioc, p.50-51.

BURLACU, Al. Tehnica poliecranului în „Hronicul Găinarilor”de Aureliu Busuioc, în volumul colectiv Proza basarabeană din sec. al XX-lea. Text. Context. Intertext. Chişinău: Gunivas, 2010. 122 p.

LUNGU, E. După aniversare. Apud: Mircea V. Ciobanu. Aureliu Busuioc: poetul, prozatorul, dramaturgul, p.70.

GALAICU-PĂUN, E. Aureliu Busuioc: „Şi a fost noapte”... Apud: Mircea V. Ciobanu. Aureliu Busuioc: poetul, prozatorul, dramaturgul, p.68.

RACHIERU, A.D. Aureliu Busuioc, la „despărţire”... [Necrolog]. În: Oglinda literară (Focşani), dec. 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.