FUNCȚII ALE PARATEXTULUI ÎN PAMFLETUL PUBLICISTIC

Ana FERAFONTOV

Abstract


Elementele paratextuale au un rol semnificativ în recepționarea pamfletului, influențând modul de înțelegere și inter­pretare a textului. Titlul – element paratextual-cheie – este indispensabil în înțelegerea pamfletului și realizează mai multe funcții: informativă, comunicativă, de delimitare grafică, de reclamă, expresivă. Întrucât titlul este primul element cu care se confruntă cititorul, el trebuie să fie clar, concis și expresiv, ca să încurajeze lectura textului. Prin urmare, redactarea titlului este o sarcină deloc ușoară, pamfletarii fiind nevoiți să recurgă la diferite tehnici și procedee pentru sporirea ex­presivității titlului. Astfel, în titlurile de pamflet se întâlnesc frecvent, ca mărci ale oralității, ocazionalisme, cuvinte și expresii populare, familiare, vulgare, triviale. Un alt procedeu exploatat de pamfletari este parafrazarea proverbelor, zicătorilor, aforismelor cunoscute. Toate acestea, pe lângă faptul că informează cititorul referitor la conținutul textului și îl incită la lectură, mai exprimă și atitudinea autorului față de text/referent, dându-i cititorului cheia de interpretare a textului.

 

FUNCTIONS OF PARATEXT IN THE PUBLISHING PAMPHLET

The paratextual elements play a significant role in the reception of the pamphlet, influencing the way the text is understood and interpreted. The title – a key paratextual element – is indispensable in understanding the pamphlet and performs several functions: informative, communicative, graphic delimitative, advertising, expressive. Since the title is the first element the reader encounters, it must be clear, concise and expressive to encourage the reading of the text. Therefore, writing the title is not an easy task, as pamphlets have to resort to different techniques and procedures to increase the expressiveness of the title. Thus, in pamphlet titles, popular, familiar, vulgar, trivial words and expressions are frequently found as marks of orality. Another method used in pamphlets is to paraphrase proverbs, sayings and well-known statements. All this, in addition to informing the reader about the content of the text and encouraging them to read, also expresses the author's attitude towards the text/referent, giving the reader the key to interpreting the text.


Keywords


paratext, title, pamphlet, function, information, advertisement, expressiveness.

Full Text:

PDF

References


LANE, Ph. Les frontières des textes et des discours: pour une approche linguistique et textuelle du paratexte. Disponibil: https://www.linguistiquefrancaise.org/articles/cmlf/pdf/2008/01/cmlf08299.pdf. [Accesat: 13.10.2020]

БЕССОНОВ, А. Газетный заголовок в прагмалингвистическом аспекте: Автореферат диссертации. Disponibil: http://cheloveknauka.com/gazetnyy-zagolovok-v-pragmalingvisticheskom-aspekte. [Accesat: 20.09.2020].

АЛЕЕВА, А.Б. К вопросу о лексических особенностях британских газетных заголовков (на материале заголовков газет The Times и The Sun). В: Веснiк БДУ, серия 4, 2006, №1. Disponibil: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/39873/1/aleeva.pdf. [Accesat: 24.08.2020]

ШЕЛЕВАЯ, Н.А. Газетные заголовки как средство воздействия на массовое сознание (на материале немец-ко¬язычной прессы). Disponibil: http://vestnik.pstu.ru/get/_res/fs/file.pdf/. [Accesat: 11.10.2020]

SULAC, S. Titlul – element al structurii textului jurnalistic. În: Revista Limba Română, 2004, nr.12, anul XIV. Disponibil: http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1948. [Accesat: 11.10.2020]

ЛАЗАРЕВА, Э.А. Заголовочный комплекс текста – средство организации и оптимизации восприятия. Disponibil: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23880/1/iurp-2006-40-18.pdf. [Accesat: 11.10.2020]

ZAFIU, R. Diversitate stilistică în româna actuală. [online] Disponibil: http://ebooks.unibuc.ro/filologie/Zafiu/1.htm. [Accesat: 18.08.2020]

VARZARI, E. Aspecte pragmatice ale titlului de text. În: Studia Universitatis. Seria „Științe umanistice”, 2010, nr.10(40), p.106-110. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/15.Aspecte%20pragmatice%20ale%20titlului%20de%20text.pdf. [Accesat: 11.10.2020]

MOLEA, V. Oralitatea în textul publicistic actual românesc. Chișinău: Prut Internațional, 2016. 252 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.