PARTICULARITĂŢI STRUCTURALE ALE UNITĂŢILOR FRAZEOLOGICE CU COMPONENTE ZOONIME ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Felicia BANU

Abstract


Articolul de față este dedicat analizei particularităților structurale ale unităţilor frazeologice cu componente zoonime în limba engleză. Cercetarea frazeologismelor din perspectivă morfologică este deosebit de importantă, deoarece permite observarea atât a fenomenelor specifice acestui domeniu (invariabilitatea în funcţie de context), cât şi a fenomenelor ge­nerale, proprii tuturor îmbinărilor de cuvinte (paradigme formale). Problema privind clasificarea unităţilor frazeologice influenţează profund aria cercetărilor teoretice şi aplicative. Caracteristicile gramaticale ale unităţilor frazeologice au fost studiate de unii cercetători ruși, englezi și români. Chiar dacă până în prezent în lingvistica contemporană au fost folosite mai multe criterii de clasificare a frazeologismelor, totuşi încă apar probleme controversate privind clasificarea acestora. Studiul realizat este bazat pe metodele de clasificare a unităților frazeologice elaborate de lingvistul rus A.V. Kunin. Cor­pu­sul pe care se bazează acest studiu este compus din 1027 de unități frazeologice cu componente zoonime în limba engleză. 

 

STRUCTURAL PECULIARITIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ZOONYMS IN ENGLISH

This article is dedicated to the analysis of the structural features of phraseological units with zoonyms in English. The research of phraseological units from a morphological perspective is particularly important because it allows the observation of phenomena so typical of this area: (the invariability depending on the context) and the general phenomena, typical of all word combinations (formal paradigms). The problem of classifying phraseological units profoundly influences the area of theoretical and applied research. The grammatical characteristics of the phraseological units have been studied by some Russian, English and Romanian researchers. Although several criteria for classifying phraseologies have been used in contemporary linguistics, controversial issues of their classification still arise. The study is based on the methods of classifying phraseological units developed by the Russian linguist A.V. Kunin. The corpus on which this study is based is composed of 1027 phraseological units with zoonyms in English.


Keywords


phraseological unit, zoonym, noun phraseological units, verbal phraseological units, adjectival phraseolo¬gical units, adverbial phraseological units, phraseology

Full Text:

PDF

References


BOROIANU, I. Conceptul de unitate frazeologică; tipuri de unităţi frazeologice. În: Limba și Literatura, 1974, nr.1, p.25-33.

VULPE, A. Frazeologismele: precizări teoretice și aspecte pragmatice. În: Philologia, 2011.

КУНИН, А.В. Курс фразеологии современного английского языка: Уч. пос. для ин-тов и фак. иностр. яз. 3-е изд., стереотип. Дубна: Феникс +, 2005. 488 с.

POPA, Gh. Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbi române. Teză de doctor habilitat în filologie. Chişinău, 2006. 225 p.

КИПРИЯНОВА, А.А. Функциональные особенности зооморфизмов: на материале фразеологии и паремиологии русского, английского, французского и новогреческого языков. Москва, 1999. 216 c.

FILLMORE, C.J. Regularity and Idiomaticity in Grammatical Constructions, 1988, p.501-538.

GREEN, M., EVANS, V. Cognitive linguistics an Edinburgh University Press Ltd., 2006. 830 p.

ШАНСКИЙ, Н.М. Фразеология современного русского языка. Изд. 3-е, испр. и доп. Москва: Высшая школа, 1985. 160 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.