PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA BĂUTURILOR ALCOOLICE ÎN ORAŞELE DIN RZECZPOSPOLITA ŞI ŢARA MOLDOVEI (SEC.XVI-XVII)

Nicolae DUDNICENCO

Abstract


Articolul vizează producerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în oraşele din Rzeczpospolita (a berii, a votcii, a miedului) şi din Ţara Moldovei (a vinului, a rachiului, a berii, a brăgii) în sec. XVI-XVII. Se investighează mo­dul de producere, comercializare, precum şi taxele care se percepeau pentru băuturile alcoolice în oraşele din teri­toriul dat. Producerea băuturilor alcoolice aducea venituri mari economiei oraşelor din spaţiul indicat supra.

PRODUCTION AND COMMERCIALISATION OF ALCOHOLIC DRINKS IN RZECZPOSPOLITA AND MOLDOVA PRINCIPALITY CITIES (XVI-XVII C.)

The article targeting the production, marketing and consumption of alcoholic drinks in the cities from Rzeczpospolita (beer, vodka, mead) and from Moldova (wine, spirits, beer, braga) in the XVI-XVII c. It have been investigated the mode of production, sell and taxes at which were subjected the alcoholic drinks in the cities on that territory. Production of alcoholic drinks brought substantial revenues to the economy of the cities from the indicated area.


Keywords


alcoholic drinks, agrarian products, cities, taverns, taxes.

Full Text:

PDF

References


BOGUCKA, M. Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. 424 p.

KLONDER, A. Browarnictwo w Prusach Królewskich (2 połowa XVI-XVII w.). Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. Wroclaw: Wydawnictwo, 1983. 161 p.

Ibidem, p. 31.

Ibidem, p. 40.

BOGUCKA, M. Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do połowy XVII wieku. Wrocław: Zakład imienia Ossolińskich-Wydawnictwo, 1956, p 21.

BOGUCKA, M. Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku, p.38.

BOGUCKA, M.Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do połowy XVII wieku, p.21.

BOGUCKA, M.Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku, p.37.

Ibidem, p.182.

Ibidem.

Ibidem, p.25.

KWIATKOWSKI, B. Folwarki Lubelszczyzny. Historia rozwoju i zabudowy. Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, p.30.

КОМПАН, Е. С., МАРКИНА, В. А. О некоторых особенностях социально-экономического развития городов правобережной и левобережной Украины в XVII-XVIII вв. B: Города феодальной России. Сборник статей памяти Н.В. Устюгова. Академия Наук СССР. Институт истории. Москва: Наука, 1966, с.360.

Metryka Koronna Władysława IV Wazy. Sumariusz księgi MK 180 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, z lat 1633-1635, kanclerstwa Jakuba Zadzika. Opracował Wojciech Krawczuk. Kraków, 2015, d.832, p.279.

BOGUCKA, M. Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962, p.26.

GŁOWACKA, A. Women in a small polish town in the 16th-18th centuries. In: Acta Poloniae Historica, 2006, t.94, p.150.

BOGUCKA, M. Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962, p.26.

Ibidem.

Ibidem, p.19.

БОЙКО, И. Д. Производительные силы в сельском хозяйстве Украины в XVI-первой половине XVII вв. B: Ежегодник по аграрной истории восточной Европы, 1961. Рига: Латвийская ССР, 1963, с.169.

Економічні привілеї міста Львова ХV-ХVIII ст.: Привілеї та статути ремісничих цехів і купепьких корпорацій. Упорядкував: Мирон Капраль. Львів, 2013, d. 171, c. 672-677.

BALIULIS, A. Merkinės magistrato veikla XVI a. pabaigoje-XVII a. I pusėje. In: Lituanistica, Vilnius, 2007, t.53, nr.3(71), p.3.

Метрыка Вялiкага Княства Лiтоўскаго. Кнiга 28 (1522-1552). Менск: Athenaeum, 2000, d.54, c.102-103.

Ibidem, d.56, p.104-105.

ЖЕРЕБЦОВА, Л. Структура таможенной системы Великого Княжества Литовского в конце XV-середине XVI вв. B: Ukraina Lithuanica: Студії з історії Великого Князівства Литовського. Національна Академія Наук України. Інститут історії України, Київ, 2009, t. I, c. 152-153.

Ibidem, p.153.

Метрыка Вялiкага Княства Лiтоўскаго. Кнiга 70 (1582-1585). Мiнск: Беларуская навука, 2008, d.142, c.212-213.

Letuvos Metrica. Knyga Nr. 6 (1494-1506). Užrašymų Knyga 6. Vilnius: Mokslo enciklopediju leidykla, 2007. 516 с.

Ibidem, d.422, p.254-255.

Ibidem, d.558, p.331.

Ibidem, d.575, p.337.

Ibidem, d.411, p.252.

Ibidem, d.573, p.337.

Ibidem, d.416, p.253.

Ibidem, d.418, p.253.

Ibidem, d.624, p.353.

Ibidem, d.553, p.328.

Ibidem, d.555, p.329.

Ibidem, d.410, p.250.

Ibidem, d.419, p.253.

Ibidem, d.581, p.339.

Ibidem, d.626, p.354.

КОМПАН, Е.С., МАРКИНА, В.А. Оp. cit., с.360.

Ibidem.

Дакументах і матэрыялах. Том. I. IX-XVIII ст. Склалі: акадэмік в. К. Шчарбакоў; дацэнт К. І. Кернажкыцкі і вучоцы археограф Д. I. Даўгяла. Акадэмiя Навук БССР. Iнстытут гiсторыi. Гісторыя беларусі. Выдавецтва Акадэміі Навук БCСР. Мiнск, 1936, d. 23, с.326.

КОМПАН, Е.С., МАРКИНА, В.А. Оp.cit., с.360.

IAROVOI, V. Băuturi tradiţionale din Moldova. În: Buletinul Ştiinţific al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei (Etnografie şi Muzeologie), 2005, vol. 3 (16), p. 246-251.

BUZILĂ, V. Obiceiul cinstirii vinului la moldoveni. În: Tyragetia, 2006, vol.XV, p.488-498.

История народного хозяйства Мол¬давской ССР. T. 1 (с древнейших времен до 1812 г.). Кишинев: Штиинца, 1976, c. 207.

DAVID, Gh. Podgorii feudale româneşti. În: Magazin istoric, 1981, nr.12, p.49.

NEAMŢU, V. Contribuţii la cunoaşterea meşteşugurilor ieşene legate de alimentaţia populaţiei în secolul al XVII-lea. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” (serie nouă), secţiunea a III-a, Istorie, 1971, t.XVII, fasc.2, p.222.

COCÂRLĂ, P. Târgurile sau oraşele Moldovei în epoca feudală, sec. XV-XVIII. Chişinău: Universitas, 1991, p.39.

ZABOLATNAIA, L. Formarea şi stabilirea pieţei orăşeneşti în Moldova la sf. sec. al XVI-lea – încep. sec. al XVIII-lea (prin prisma factorului agrar). Teză de dr. în istorie. Chişinău, 1997, p.51.

COCÂRLĂ, P. Op. cit., p.40.

КОКЫРЛА, П. Сельское хозяйство в городах Молдавии (конец XVII-начало XIX в). B: Известия Академии наук Молдавской СССР. Серия общественных наук, 1988, №.2, с.23.

КОКЫРЛA, П. Социально-экономическое развитие молдавского города в конце XVII-начале XIX вв. Кишинев: Штиинца, 1989, с.34.

LIGOR, Al. Prin Moldova în timpul lui Vasile Lupu. Bucureşti: Sport-Turism, 1987, p.36.

GIURESCU, C. Istoricul podgoriei Odobeşti. Din cele mai vechi timpuri până la 1918. Bucureşti: Editura A.R.S.R., 1969. 550 p.

GONŢA, Al. Studii de istorie medievală. Iaşi: Dosoftei, 1998. 404 p.

Dicţionar Enciclopedic Ilustrat. Chişinău: Cartier, 1999, p.826.

Ibidem, p.1054.

Ibidem, p.127.

GIURESCU, C. Op. cit., p.151.

Dicţionar Enciclopedic Ilustrat. Chişinău: Cartier, 1999, p.777.

Dicţionar Explicativ Uzual al Limbii Române (conducătorul lucrării – Berejan S.). Chişinău: Litera, 1999, p. 608.

Dicţionar Enciclopedic Ilustrat. Chişinău: Cartier, 1999, p.19, p.38.

GIURESCU, C. Op. cit., p.149.

NEAMŢU, V. Op. cit., p.223.

GIURESCU, C. Op. cit., p.150.

GONŢA, Al. Op. cit., p.133.

Ibidem, p.134.

Ibidem, p.135.

Ibidem, p.153.

OLTEANU, Şt., ŞERBAN, C. Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova în Evul Mediu. Bucureşti: A.R.P.R., 1969, p.309.

BUZILĂ, V. Obiceiul cinstirii vinului la moldoveni. În: Tyragetia, 2006, vol. XV, p. 491.

Ibidem, p.491-492.

SAVU, I. Bere, cvas, cidru. Bucureşti: Gramar, 1993. 107 p.; STAHL, H. Studii de sociologie istorică. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1972. 238 p.

GIURESCU, C. Op. cit., p.149.

ARTIMON, Al. Târgul Trotuş. În: Magazin istoric, februarie 2005, nr. 2, p.53.

Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi. Editate de Ioan Caproşu şi Petronel Zahariuc. Vol.I. Acte interne (1408-1660). Iaşi: Dosoftei, 1999, d.31, p.48.

Ibidem, d. 13, p. 86-87.

ЗАБОЛОТНАЯ, Л. П. Некоторые аспекты формирования городского рынка в Молдове в конце XVI-XVII вв. În: Revistă de istorie a Moldovei, 1992, nr.3, p.37.

NEAMŢU, V. Op cit., p.223.

CIOBANU, V. Aspecte ale relaţiilor comerciale dintre Moldova şi Polonia în secolul al XVIII-lea. În: Anuarul „A.D. Xenopol”, 1971, vol.VIII, p.133.

SAVU, I. Op.cit., p.56-57.

IAROVOI, V. Op.cit., p.47.

BUZILĂ, V. Op.cit., p.490.

Călători străini despre Ţările Române. Vol. V. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1973, p.311.

NEAMŢU, V. Op. cit., p.223.

Ibidem, p.223-224.

OLTEANU, Şt., ŞERBAN, C. Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova în Evul Mediu. Bucureşti: Editura A.R.P.R., 1969, p.365.

FELEA, A. Viaţa cotidiană şi mentalităţi din mediul urban al Ţării Moldovei (mijl. sec. al XVII-lea–mijl. sec. al XVIII-lea). Teză de dr. în ştiinţe istorice. Chişinău, 2001, p.36.

ЗАБОЛОТНАЯ, Л.П. Некоторые аспекты формирования городского рынка в Молдове в конце XVI-XVII вв. În: Revistă de istorie a Moldovei, 1992, nr.3, p.37.

ZABOLOTNAIA, L. Sistemul taxelor comerciale în oraşele medievale moldoveneşti (sf. sec. al XVI-lea – înc. sec. al XVIII-lea). În: Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, 1999, p.289.

КОКЫРЛA, П. Социально-экономическое развитие молдавского города в конце XVII-начале XIX вв. Кишинев: Штиинца, 1989, с.85.

Ibidem.

CHILOM, E. Formarea şi organizarea statelor medievale româneşti. În: Cugetul, 2004, nr.3(23), p.48.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.