COMPONENTA CONFLICTUALĂ A RAPORTURILOR ECONOMICE DINTRE ŢARA MOLDOVEI ŞI POLONIA (A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XVIII)

Valentin ARAPU

Abstract


Problema privind componenta conflictuală a raporturilor economice dintre Ţara Moldovei şi Polonia în a doua jumă­tate a secolului XVIII include litigiile comerciale, conflictele de la frontieră, condiţionate de tendinţele ambelor părţi de a controla punctele nemijlocite de trecere, implicit podurile şi punctele vamale. Promovarea politicilor protecţioniste prin prohibirea unor produse şi mărfuri ducea la tensionarea relaţiilor moldo-polone.

THE CONFLICT COMPONENT OF THE ECONOMIC RELATIONS BETWEEN PRINCIPALITY OF MOLDAVIA AND POLAND (THE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY)

The problem of the conflict structure in economic relations between Moldavia and Poland in the second half of the eighteenth century includes commercial disputes, border conflicts, caused by their tendencies on both parties to control the direct crossing points, bridges and customs. The promoting of protectionist policies by banning products and goods led to worsening Moldovan-Polish relations.


Keywords


Principality of Moldavia, Poland, economic relations, trade conflicts, ban.

Full Text:

PDF

References


IORGA, N. Negoţul şi Meşteşugurile în trecutul românesc. Bucureşti: „Minerva”, Institutul de arte grafice şi editură, 1906. 263 p.

BĂLAN, T. Emigranţii poloni în Bucovina şi Moldova în secolul al XIX-lea. Extras din volumul omagional „Lui Dimitrie Marmeliuc”. Cernăuţi: Tiparul „Glasul Bucovinei”, fără an de ediţie (19..). 25 p.

CIOBANU, Ven. Aspecte ale relaţiilor comerciale dintre Moldova şi Polonia în secolul al XVIII-lea. În: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol, tomul VIII. Iaşi,1971, p.119-144.

MIHORDEA, V. Raporturile lui Ioan-Vodă Callimachi cu Polonii (1758-1761). În: Revista Istorică, Anul al XXIII-lea, Octombre-Decembre, nr.10-12. Vălenii de Munte: Datina Românească, 1937, p.353-371.

DRAGNEV, D., COSTIN, P. Organizarea sistemului vamal în Moldova în sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea. În: Revista de istorie a Moldovei, 2007, nr.4, p.114-122.

IORGA, N. Documente privitoare la familia Callimachi. Vol. II. Bucureşti: Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva”, 1903, XXXVIII. 773 p.

GUMENÂI, I. Istoria ţinutului Hotin. De la origini până la 1806. Chişinău: Civitas, 2002. 296 p.

IORGA, N. Ştiri despre veacul al XVIII-lea în Ţerile noastre după corespondenţe diplomatice străine. Vol.II (1750- 1812). Bucureşti: Institutul de arte grafice „Carol Göbl”, 1910. 72 p.

Documente privitoare la istoria românilor. Urmare la colecţiunea lui Eudoxiu de Hurmuzaki. Supliment I. Vol.I, 1518-1780. Documente culese din diferite publicaţiuni şi din Biblioteca Naţională din Paris de G.Tocilescu, din Arhivele Ministerului Afacerilor Străine din Paris de A.I. Odobescu. Publicate sub auspiciile Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice şi ale Academiei Române. Bucureşti, 1886. 1003 p.

DUZINCHEVICI, Gh. Documente din arhivele polone relative la istoria românilor (sec. XVI-XIX). Vălenii de Munte: Datina Românească, 1935. 47 p.

TUFESCU, V. Târguşoarele din Moldova şi importanţa lor economică. În: Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie, tomul LIX. Bucureşti, 1941, p.91-141.

DUZINCHEVICI, Gh. O încălcare de graniţă a Moldovei în 1766 pricinuită de 2 Evrei din Polonia refugiaţi în Moldova. În: Revista Critică, Anul 12, nr.4, oct.-dec. Tipografia „BRAWO”, 1938, p.217-221.

GONŢA, A.I. Începutul industriei alcoolului în Moldova feudală. În: Studii de istorie medievală. Texte selectate şi pregătite pentru tipar de Maria Magdalena Székely şi Ştefan Gorovei cu un cuvânt introductiv de Ioan Caproşu. Iaşi: Dosoftei, 1998, p.133-146.

Izvoare şi mărturii privitoare la evreii din România. Volum întocmit de L.Benjamin, M.Spielman, S.Stanciu. Vol.II, partea 2. Bucureşti, Editura Hasefer, 1990. 562 p.

IORGA, N. Istoria industriilor la români. Bucureşti (Vălenii de Munte): Tiparul aşezământului tipografic „Datina Românească”, 1927. IX + 226 p., il.

GIURESCU C.C. Contribuţiuni la istoria ştiinţei şi tehnicii româneşti în secolele XV - începutul secolului XIX. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1973. 266 p. + 22 p. il.

MURARIU, I. Pomicultura şi legumicultura în Moldova secolului XVIII şi începutul secolului XIX. În: Cercetări Agronomice în Moldova. Rezultate - Recomandări, XXII, vol.1(85). Iaşi, 1989, p.145-149.

MURARIU, I. Iarmaroace şi târguri săptămânale în Moldova (1774–1832). În: „Hierasus”, Muzeul de Istorie Botoşani, Anuar, Botoşani, 1981, nr.4, p.137-145.

IORGA, N. Studii şi documente cu privire la istoria românilor / Cărţi domneşti, zapise şi răvaşe. Vol. VI. Partea II. Bucureşti: Editura Ministerului de Instrucţie Publică, Supliment grafic I. V. Socecŭ, 1904. 661 p.

IORGA, N. Istoria românilor în chipuri şi icoane. Bucureşti: Humanitas, 1992. 277 p.

BĂLAN, T. Documente bucovinene. Vol.VI (1760-1833). Bucureşti: Editura Mitropoliei Bucovinei, 1942. 504 p.

IORGA, N. Documente şi cercetări asupra istoriei financiare şi economice a Principatelor Române. Extras din „Economia Naţională”. Bucureşti: Institutul de Arte Grafice Eminescu, 1900. 184 p.

ARAPU, V. Litigiul horilcii în raporturile economice moldo-polone (A doua jumătate a secolului al XVIII-lea). În: Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice. Vol.II. Chişinău: CEP USM, 2006, p.21-22.

Documente privitoare la târgul şi ţinutul Orheiului. Publicate cu un studiu introductiv de Aurel V. Sava. Bucureşti: Institutul de Istorie Naţională, 1944. 562 p.

Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente (1393–1849). Bucureşti: Textul executat la I. P. „13 Decembrie”, 1983. 746 p.

CODRESCU, T. Uricaru sau Colecţiune de diferite acte care pot servi la istoria românilor. Vol.XVI. Iaşi: Tipografia Buciumului Român, 1891. 455 p. +XV.

IORGA, N. Istoria comerţului românesc. Epoca mai nouă. Bucureşti: Tiparul Românesc, 1925. 210 p.

Documente privitoare la Istoria Românilor, culese de Eudoxiu Hurmuzaki. Vol.VII (1750-1818). Bucureşti: Stabi-limentul în Arte Grafice Socecu, Sander & Teclu, 1876. 585 p.

FILITTTI, I.C., Lettres et extraits concernant les relations des principautés roumaines avec la France (1728-1810). Bucureşti: Imprimerie „Professionnelle”, Demètre C. Ionesco, 1915. XVI + 548 p.

URECHIA, V.A. Istoria Românilor. Curs făcut la Facultatea de Litere din Bucureşti după documente inedite. Seria 1786-1800. Tomul II al seriei. Bucureşti: Institutul de arte grafice Carol Göbl, 1892. 560 p.

DUZINCHEVICI, Gh. Contribuţii la istoria legăturilor comerciale româno-polone în secolul al XVIII-lea. În: Revista Istorică, anul XXI, nr.7-9 (iulie-septembrie). Vălenii de Munte: Tipografia „Datina Românească”, 1935, p.225-239.

История Украинской ССР / Под ред. Ю.Ю. Кондуфора. Том 3. Киев: Наукова Думка, 1983. 719 c.

ŢIGHILIU, I. Dunărea şi pax otomanica în secolele XVI–XVIII. În: Revista istorică (Serie nouă), Tom. V, 1994, nr.11-12, p.1149-1156.

CODRESCU, T. Uricaru sau Colecţiune de diferite acte care pot servi la istoria românilor. Vol.XX. Iaşi: Tipografia Buciumului Român, 1892. 418 p.

CONSTANTINESCU, I. Evenimentul meteorologic, agricultura şi societatea românească în „secolul fanariot”. În: Studii şi materiale de istorie medie. Vol.XI. „Evul mediu românesc. O nouă abordare”. Bucureşti: Editura Academiei Române, 1992, p.21-62.

CODRESCU, T. Uricariul sau Colecţiune de diferite acte care pot servi la istoria românilor. Vol.IV. Iaşi: Tipografia Buciumului Român, 1857. 471 p.

Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea (1775-1786) /Cărţi domneşti şi zapise/ Colecţia Moldova în epoca feudalismului. Vol.X. Volum realizat de: Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev, Eugenia Bociarov. Coordonator: Demir Dragnev. Chişinău: Civitas, 2005. 319 p.

Documente privind istoria României, Colecţia Eudoxiu de Hurmuzaki (Serie nouă), Rapoartele consulare ruse (1770–1796). Vol.I. Din „Arhiva Politica Externă a Rusiei”, Moscova. Sub îngrijirea acad. A.Oţetea. Bucureşti: Ediţia Academiei Române, 1962. 484 p.

SAMARIAN, P.Gh. Din epidemiologia trecutului românesc. Ciuma. Bucureşti: Institutul de Arte Grafice E. Mărvan, 1932. 654 p.

КОКЫРЛА, П.С. Социально-экономическое развитие молдавского города в конце XVIII–начале XIX вв. Кишинёв: Штиинца, 1989. 152 с.

АРАПУ, В. Торговый спор между Молдавским княжеством и Речи Посполитой из-за запрета на импорт польской горилки (вторая половина XVIII в.). В: Дев’ята міжнародна наукова конференція: „Історiя торгiвлi, податкiв та мита. Тези доповідей. 29–30 жовтня 2015 р. Дніпропетровськ, Київ 2015, c.50-52.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.