PREDAREA ISTORIEI ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR ÎN BASARABIA (A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX – ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX)

Ilie GULICA

Abstract


Predarea istoriei în instituţiile de învăţământ secundar din Basarabia, în a doua jumătate a secolului XIX–începutul secolului XX, are aceleaşi neajunsuri proprii conţinuturilor instrumentelor didactice din Occident axate pe cultivarea sentimentului patriotic.

Deşi un număr important din manualele şi cărţile de istorie din Imperiul Rus erau traduceri ale lucrărilor semnate de istorici germani, profesorul de istorie, punând un accent exagerat pe cultivarea sentimentului de dragoste şi devotament faţă de patrie, cultiva aversiune faţă de străini, în special faţă de polonezi, suedezi şi nemţi.

În pofida promovării învăţământului intuitiv, singura „metodă” de predare-învăţare rămânea ca odinioară, cu rare excepţii, însuşirea mecanică a temelor şi învăţarea acestora pe dinafară. Mai mult, responsabilii din învăţământ au con­semnat lipsa la profesorii de istorie a aptitudinilor de predare, fie aceştia chiar absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior cu profil pedagogic.

Elevii români din cadrul acestor instituţii de învăţământ au fost supuşi, în special la lecţiile de istorie, unei campanii sistematice de umilire şi discriminare, subliniindu-se absenţa originii latine a acestora atât în clasă, de către profesorii ruşi, cât şi în conţinuturile manualelor de istorie, fie acestea şi germane.  

TEACHING OF HISTORY IN THE SECONDARY SCHOOLS IN BESSARABIA (IN THE SECOND HALF OF XIXTH CENTURY – BEGINNING OF XXTH CENTURY)

 

History teaching in secondary schools inBessarabia, in the second half of XIXth century – beginning of XXth century, has the same lacks as the contents of teaching tools from West focused on cultivating patriotism. Although, a significant number of textbooks and history books of the Russian Empire were translations of works signed by German historians, history teacher laying an exaggerated emphasis on cultivating feelings of love and devotion for homeland, cultivating hatred against foreigners, especially against Poles, Swedes and Germans.

Despite the promotion of the intuitive education, the only "method" of teaching and learning remains as before, with rare exceptions, the mechanical learning of lessons and by heart. Moreover, the responsible persons from education consign the lack of teaching skills of history teachers, being even the graduates of pedagogical higher education.

Romanian students (pupils) from these educational institutions, especially at the history lessons, were subdued to a systematic campaign of humiliation and discrimination, highlighting the absence of their Latin origin in the classroom by Russian teachers and also in the history textbooks contents, either the German books.


Keywords


russification, empire, secondary school, nation, history teacher, patriotism, minority group, national identity, humiliation, discrimination.

Full Text:

PDF

References


GULICA, I. Discursul patriotic în literatura didactică franceză (1870–2008). Note de lectură pe marginea manualu¬lui Histoire / Geschichte. L’Europe et le monde depuis 1945. În: Contrafort, 2008, nr.5(163).

Dostoievski. Crimă şi pedeapsă. Roman în şase părţi, cu epilog / Versiune românească de Ion Covaci. Prefaţă de Albert Kovacz. Bucureşti: Corint, 2014.

ДАНИЛЕВСКИЙ, И.Я. Россия и Европа. Москва, 2002.

La Russie et les peuples allogènes par Innorodetz. Avec une carte ethnographique de la Russie. Ferd. Wyss, Editeur Berne, 1917.

GULICA, I. Discursul patriotic în literatura didactică franceză (1870–2008). Note de lectură pe marginea manualu¬lui Histoire / Geschichte. L’Europe et le monde depuis 1945. În: Contrafort, 2008, nr.5(163).

Кишиневская областная впоследствии губернская нынъ Первая Гимназия. Историко-статистический очерк за 75 лътие ея существования (1833–1908 г.г.) составлен Законоучителем гимназии протоиереемъ Н.В. Лашковымъ при участии преподователей Н.Д. Колева и И.П. Зеленева. Кишинев. Типография Бес¬са¬раб-скаго Губернскаго Правления, 1908.

Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare – ANRM), F. 156, inv. 1, d. 196.

Кишиневская областная впоследствии губернская нынъ Первая Гимназия. Историко-статистический очерк за 75 лътие ея существования (1833–1908 г.г.) составлен Законоучителем гимназии протоиереемъ Н.В. Лашковымъ при участии преподователей Н.Д. Колева и И.П. Зеленева. Кишинев. Типография Бес¬са¬раб-скаго Губернскаго Правления, 1908.

ANRM, F. 156, inv.1, d. 196.

ANRM, F. 1862, inv. 25, d. 327.

КРАЧУН, Т.А. Развитие школы и педагогической мысли в Молдавии. Кишинев: Лумина, 1985.

Кишиневская областная впоследствии губернская нынъ Первая Гимназия. Историко-статистический очерк за 75 лътие ея существования (1833–1908 г.г.) составлен Законоучителем гимназии протоиереемъ Н.В. Лашковымъ при участии преподователей Н.Д. Колева и И.П. Зеленева. Кишинев. Типография Бес¬са¬раб-скаго Губернскаго Правления, 1908; ДАНИЛЕВСКИЙ, И.Я., Россия и Европа. Москва, 2002.

Исторія Россіи. Соч. Д. Иловайскаго. Ч. 2. Владимірскій періодъ. Москва. 1880 г.

ANRM, F. 1862, inv.25, d. 256.

ГИЛЬФЕРДИНГ, А. Когда Европа была нашей, http://www.e-reading.club/chapter.php/1035032/90/Gilferding_-_Istoriya_baltiyskih_slavyan.html

FERRO, M. La Grande Guerre 1914–1918 / Prèface de Pierre Renouvin, membre de l’Institut, Editions Gallimard, 1969.

Учебник Всеобщей истории с точки зрения культуры. Сочинение Доктора Густава Цейса, профессора Вей-марской Гимназии. Перевод И. Катаева. Часть I. Древняя История. Выпуск Первый. Восточные Народы. Санкт-Петербург: Издание Товарищества Общественная польза, 1862. http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/ 000207_000017_RU_RGDB_BIBL_0000353664/viewer/

ANRM, F. 1862, inv.25, d. 256.

ЯНОВСКИЙ, К.П. Воспоминания и мысли. B: Русский вестник, август 1902.

PELIVAN, I. Basarabia cea diferită de Rusia. În: Magazin istoric, martie 2006.

CONSTANTIN, I., NEGREI, I. Pantelimon Halippa. Apostol al Basarabiei. Studii. Documente. Materiale. Chişinău, 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.