MORFOSINTAXA TEXTELOR „EVANGHELIEI” (1912) ŞI „BIBLIEI SAU SFINTEI SCRIPTURI” (1990)

Emilia OGLINDĂ

Abstract


Particularităţile lingvistice ale textelor religioase sunt examinate în numeroase studii de specialitate care conţin o descriere detaliată, în plan sincronic şi diacronic, a unor variate fenomene. Oscilarea între tradiţie şi inovaţie este o tră­sătură inerentă a textelor în cauză. În articolul de faţă ne propunem să confruntăm textul bilingv româno-rus al „Evangheliei”, publicat în grafie chirilicăla Tipografiaeparhială din Chişinău în anul 1912, cu cel al „Bibliei sau Sfintei Scripturi”, tipăritla Bucureştiîn 1990, cu scopul de a dezvălui asemănările şi deosebirile dintre acestea. Ne vom referi, în special, la unele capitole ale „Evangheliei dela Matei” din Noul Testament.

MORPHO-SYNTAX ASPECTS IN THE TEXTS OF „GOSPEL” (1912) AND THE „BIBLE OR THE HOLY SCRIPTURES” (1990)

The lingvistic particularities of religious texts represent the subject of numerous studies of specialty which contain a detailed description, in the diachronic, syncronic plan of a variety of phenomena. The oscillation between tradition and innovation is a inherent trait of the texts in question. In this article we propose to collate the bilingual Romanian – Russian text of the „Gospel” published in Cyrillic script at the diocesan typography of Chisinau in 1912 with the ”Bible or the Holy Scriptures”, printed in Bucharest in 1990, with the aim of revealing the similarities and differences between these. We refer, in particular, in some chapters of the ”Gospel of Matthew” in the New Testament.


Keywords


biblical text, lexical archaism, archaic grammatical form, dislocation, periphrases, verbal mode.

Full Text:

PDF PDF

References


TELEOACĂ, D.L. Morfosintaxa textului biblic actual. Evanghelia după Matei. În: Limba română, LXI, nr.1, p.91-108.

TELEOACĂ, D.L. Aspecte lexicale arhaice în textul biblic. [Accesat: 23.08.2015] Disponibil: www.diacronia.ro/ro/ indexing/details/V931/pdf.

TELEOACĂ, D.L. Conservatorism şi expresivitate în literatura religioasă. Posibile repere de definire a unui stil ştiinţific (didactic) în context religios. În: Limba română, LXII, 2013.

NECULAI, M.C. Caracteristici lingvistice ale scrierilor religioase româneşti de rit apusean. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti, 2009.

ZAFIU, R. Arhaism şi inovaţie în limbajul religios. Disponibil: http://ebooks.unibuc.ro/filologie/Zafiu/28.htm [Accesat: 31.05.2015]

CONDREA, I. Aspecte ale limbajului cărţilor religioase publicate în Basarabia în secolul XIX – începutul secolului XX. În: Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813 – 2013) / Coordonatori: Pr. dr. Octavian Moşin, conf. univ., dr Ion Gumenâi. Chişinău, 2013, p.468-478.

TELEOACĂ, D.L. Op. cit.

Surse utilizate şi abrevierile lor

EVANGHELIE. Chişinău: Tipografia eparhială, 1912 – Evangh.

BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a prea fericitului părinte TECTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod. Bucureşti: Editura Institutului biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1990 – Bibl.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.