MODALITATEA DIN PERSPECTIVĂ TIPOLOGICĂ

Emilia OGLINDĂ

Abstract


În studiile de tipologie sunt elucidate diverse probleme ce ţin de universaliile lingvistice, unele dintre care vizează domeniul categoriilor funcţional-semantice, cum ar fi modalitatea, aspectualitatea sau temporalitatea, ce denotă un caracter universal. Elaborate în procesul dezvoltării limbii, ele stau la baza structurilor semantice ale acesteia, asigurându-i func­ţio­narea. Modalitatea, menită a dezvălui atitudinea locutorului faţă de realitatea extralingvistică şi faţă de conţinutul mesajului, trebuie analizată multilateral, într-un cadru tipologic. Categoria menţionată este greu de definit, pornind doar de la mijloacele de redare a ei într-un singur idiom, ceea ce solicită îmbinarea demersurilor intra- şi interlingvistic, îndeosebi la demarcarea semnificaţiilor modale. În articolul de faţă vom examina unele aspecte tipologice ale  modalităţii, legate de definirea şi clasificarea acesteia.

TYPOLOGICAL ASPECTS OF THE MODALITY

Different typology studies elucidate issues related of the linguistic universals, some of them points the functional-semantic categories as the modality, aspect or temporality, which denotes a universal feature. Ocurring in the process of language development, they underlay its structures, providing its functioning. The modality, aimed at revealing the attitude of the speaker toward the extra-lingvistic reality and toward the content of the message, has to be analysed multilaterally, within a typological framework. The mentioned category is difficult tom define, if we consider only its rendering means in a single idiom.This aspect requests the combination of intra- and inter-linguistic approaches, peculiarly when the modal significances are delimited.We will examine in this paper some of the typological aspects of modality, relates to its definition and classification.


Keywords


biblical text, lexical archaism, archaic grammatical form, dislocation, periphrases, verbal mode.

Full Text:

PDF PDF

References


УЛЛЬМАН, С. Семантические универсалии. В: Новое в лингвистике. Вып. 5. Москва, 1970, с.250-299.

ПЛУНГЯН, B.M. Введение в грамматическую семантику. Грамматические значения и грамматические системы языков мира. Москва: РГГУ, 2011.

ВСЕВОЛОДОВА, M. Поля, категории и концепты в грамматической системе языка. B: Вопросы языкознания, 2009, №3, с.76-99.

БОНДАРКО, А.B. Основы функциональной грамматики: языковая интерпретация категории времени. Санкт-Петербург, 1999.

БОНДАРКО, А.В. Функциональная грамматика. Ленинград, 1984.

GUŢU ROMALO, V. (coordonator). Gramatica limbii române. Vol.1. Cuvântul. Vol.2. Enunţul. Bucureşti, 2005.

VION, R. Dimensions enonciative, discursive et dialogique de la modalisation. En: Linguas y letras. Estudios Linguisticos, 2007, vol.8, no.15, p.193-224.

GUŢU ROMALO, V. Op. cit.

POPESCU, M.C. Structuri implicite de actualizare a potenţialului în limba română veche. În: Studii şi cercetări lingvistice. Bucureşti, 2007, nr.2, LVIII, p.371-383.

POPESCU, M. Exprimarea potenţialului şi a irealului în limba română veche, modernă şi contemporană (subordonatele completive şi atributive). În: Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice. Lingvistică. Anul XXX, 2008, nr.1-2, p.103-111.

DIMITRIU, C. Tratat de gramatică a limbii române. Vol.1. Morfologia. Iaşi, 1999.

PLUNGHIAN, V.M. Op. cit.

BORCHIN, M.I. Valorile modale ale conjunctivului. În: Analele Universităţii de Vest (Timişoara), XLV, 2007, p.75-92.

БЕЛЯЕВА, Е.И. Функционально-семантические поля модальности в английском и русском языках. Воронеж, 1985.

ЗВЕРЕВА, Е.А. Научная речь и модальность. Ленинград: Наука, 1983.

ПЛУНГЯН, B.M. Общая морфология. Введение в проблематику. Моcква: Эдиториал УРСС, 2000.

LE QUERLER, N. Typologie des modalités. Caen: Presses universitaires de Caen, 1996.

GHERASIM, P. Semiotica modalităţilor. Iaşi: Demiurg, 1997.

ZAFIU, R. „Evidenţialitatea” în limba română actuală. Disponibil: http: //cachescan.b cub.ro / 2009 – 06-27 / 560785.pdf [Accesat: 24. 05. 2016].

PLUNGHIAN, V.M. Op. cit.

ZAFIU, R. Op. cit.

Ibidem.

Surse beletristice şi abrevierile folosite

CĂLINESCU, G. Enigma Otiliei. Bucureşti, 2000. – EO

DABIJA, N. Tema pentru acasă. Chişinău: Editura pentru literatură şi artă, 2011. – TA

PETRESCU, C. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Chişinău: Hyperion, 1991. – UNDÎNR

PREDA, M. Moromeţii. Vol.1. Bucureşti, 1995. – M.

SADOVEANU, M. Fraţii Jderi. Vol.1. Bucureşti, 1981. – FJ

STANCU, Z. Şatra. Bucureşti: Jurnalul naţional, 2010. – Ş.

STANCU, Z. Costandina. Uruma. Ce mult te-am iubit. Bucureşti: Jurnalul national, 2010. – C.; U.; CMTI


Refbacks

  • There are currently no refbacks.