CONFIGURAŢII TEMATICE ŞI DE VIZIUNE ASUPRA TEXTELOR POETICE PUBLICATE ÎN REVISTA LUMINĂTORUL (1908-1918)

Silvia SCUTARU

Abstract


Luminătorul a fost prima revistă cu conţinut bisericesc în limba română din Basarabia ţaristă, aceasta fiind o adevă­rată tribună publicistică pentru clerul basarabean. Pe lângă articole de învăţătură creştinească, au fost publicate şi poezii cu caracter educativ.

În acest demers vom demonstra că, deşi versurile nu aveau o valoare deosebită a unui produs de artă, acestea au reuşit totuşi să se apropie de realitatea basarabeană. Textele poetice au redat o varietate de sentimente, preponderent dezolante, specifice perioadei elucidate.

Cu toate acestea, constatăm capacităţile limitate ale versificatorilor, care nu aveau idei clare şi exacte despre sensul unei situaţii sau împrejurări. În contrast cu ei menţionăm textele poetice ale tânărului A.Mateevici, care, de cele mai multe ori, erau ancorate în real.

Investigaţia confirmă opinia că, pe lângă tematica creştină, poeziile publicate în revista Luminătorul au încercat să dezvolte subiecte atipice sociale şi contestatare, dar ele nu au impulsionat libertatea de gândire şi nu au stimulat abilităţile lexicale ale versificatorilor şi cititorilor. Folosind metoda analizei, am demonstrat că imperfecţiunile textelor poetice nu au diminuat mesajele acestora, ci, dimpotrivă, ofereau românilor basarabeni un alt sistem de valori. Investigaţia confirmă cu certitudine că configuraţiile tematice şi de viziune ale versificatorilor erau influenţate de obscurantismul omniprezent în provincia Basarabia, menţinut cu succes de autorităţile ţariste.

În studiu sunt utilizate datele culese şi analizate de autor în baza a 14 numere ale acestei publicaţii.

EXHIBITION AND VISION OF SETTINGS POETIC TEXTS PUBLISHED IN LUMINĂTORUL (ILLUMINATOR) JOURNAL (1908-1918)

Luminătorul was the first ecclesiastical magazine in Romanian language from Tsarist Bessarabia this is a true publicist tribune for Bessarabian clergy. Besides Christian doctrine articles, poems were published with educational character. In doing so we will demonstrate that although the lyrics were not of a particular value of one art product, they still managed to approach Bessarabian reality. Poetic texts have played a variety of feelings, mostly desolated specific elucidated period.

However we see limited capacity of verse writers who lacked clear and precise ideas about the meaning of a situation or circumstances. In contrast to them mention the poetic texts of young A. Mateevici, which often were anchored in reality.

The investigation confirms the view that in addition to Christian themes, published poems in Luminătorul have tried to develop social and contesting atypical subjects but they had not spurred freedom of thought and did not stimulate the lexical skills of verse writers and readers. Using analysis method I have demonstrated that imperfections of poetic texts have not diminished their messages, but instead they provided Bessarabian Romanians a different value system. The investigation confirmed with certainty that theme and vision configurations of verse writers were influenced by omnipresent obscurantism in Bessarabia province successfully maintained by tsarist authorities.

The study uses data collected and analyzed by the author based on 14 numbers of this publication.


Keywords


God, Resurrection, Christianity, piety, apostolic mission, moral decadence, religious subjects.

Full Text:

PDF

References


RĂDULESCU, I. Rugăciune din Postul Mare (după Puşkin). În: Luminătorul, 1908, nr.3, p.9-10.

DANILOV, S. Anul Nou. În: Luminătorul, 1909, nr.2, p.5-6.

DANILOV, S. Zile stinse. În: Luminătorul, 1909, nr.7, p.40-42.

DANILOV, S. Eu nu găsesc cuvinte. În: Luminătorul, 1910, nr.1, p.18-19.

DANILOV, S. Cugetări la o grabnică moarte. În: Luminătorul, 1912, nr.8, p.51-53.

DANILOV, S. Veniţi... În: Luminătorul, 1916, nr.4, p.26.

DANILOV, S. Patru rânduri. În: Luminătorul, 1915, nr.6, p.68, 69.

DANILOV, S. Iubitorilor de sine. În: Luminătorul, 1916, nr.8, p.53.

MATEEVICI, A. Pe Baraba ori pe Hristos? În: Luminătorul, 1912, nr.3, p.29-30.

MATEEVICI, A. Nădejdea. În: Luminătorul, 1911, nr.12, p.23-24.

POCLITARI, I. Doamne şi stăpânul vieţii mele. În: Luminătorul, 1916, nr.3, p.50-51.

IGNATIEV, M. Sfârşitul Postului Mare. În: Luminătorul, 1917, nr.4, p.39-40.

ELEFTERIU, B. Cântecul creştinesc la leagănul copilului. În: Luminătorul, 1911, nr.5, p.59-60.

ARHIRII, P. Basarabia. În: Luminătorul, 1917, nr.6, p.48.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.