ELEMENTE ALE IDENTITĂŢII NAŢIONALE REFLECTATE ÎN DISCURSUL INTELECTUALILOR ROMÂNI DIN ZONA NĂSĂUDULUI ÎN PERIOADA 1861-1918

Iuliu-Marius MORARIU

Abstract


 În cadrul acestei cercetări, autorul va identifica şi analiza cele mai importante elemente ale identităţii naţionale ce pot fi regăsite în discursul şi faptele intelectualilor români din Năsăud în perioada 1861-1918. Sursele documentare ale ei vor fi documentele provenite din Arhivele Naţionale, Bistriţa-Năsăud (Fondul Reuniunii Mariane, Fondul Reuniunii de cântări, Fondul Reuniunii de lectură etc.), dar şi unele reviste, precum Transilvania, Telegraful Român (ambele de la Sibiu), Anuarul Gimnaziului grăniceresc, sau lucrări ale unor istorici care au investigat această zonă şi istoria ei.

ELEMENTS OF NATIONAL IDENTITY REFLECTED IN THE DISCOURSE OF THE ROMANIAN INTELECTUALS FROM NĂSĂUD AREA BETWEEN 1861-1918

In this research, the author will identify and analyse the most important elements of the national identity, that can be founded in the discourse and the acts of the Romanian intellectuals from Năsăud area between 1861-1918. The docu­men­tary sources will be the documents from the Archive (from the National Archives, Bistriţa-Năsăud Department Services, Fond of Marian Reunion, Fond of the Reunion for Songs, Fond of Reunion for lecture and s. o.), but also reviews like Transilvania, Telegraful Român (both from Sibiu), The Yearbook of the Boundary Gymnasium, or works of historians which investigated this area and its history.


Keywords


Boundary Gymnasium from Năsăud, village, clergyman, professor, reviews.

Full Text:

PDF

References


ȘOTROPA, V., DRĂGANU, N. Istoria școalelor năsăudene, scrisă cu prilejul jubileului de 50 de ani de existență (1863-1913) a gimnaziului superior fundațional din Năsăud. Năsăud: Tipografia lui Gh. Matheiu, 1913. 414 p.

BARIŢIU, G. Istoria regimentului alu II romanescu granitariu transilvanu. Braşov: tipărită la Romer și Kamner, 1874. 224 p.

BOLOVAN, I., ONOFREIU, A., RUS, V. Familiile din Năsăud în anul 1869. Contribuții de demografie istorică. Cluj-Napoca: Argonaut, 2010. 484 p. ISBN 978-973-109-207-2

COC, A.D. (coord.). Monografia Colegiului Național ,,George Coșbuc” din Năsăud la 150 de ani de istorie (1863-2013). Cluj-Napoca: Napoca Star, 2013. 557 p. ISBN 978-606-690-016-4

DAN, A. Şcolile grănicerești năsăudene (1851-1918). Cluj-Napoca: Presa Unviersitară Clujeană, 2012. 449 p. ISBN 978-973-595-404-8

***, Regulamentele fondurilor școlastice și de stipendie din districtul Năseudului. Bistriţa: Tipografia Carol Csallner, 1897. 121 p.

***, Despre fondurile şcolare comunale din fostulu alu II-lea regimentu de graniţia din Ardealu, mai tardiu districtulu Naseudului. În: Școala Română, 1880, nr.4, p.25-29.

DARABANT, E., ONOFREIU, A. Sorgintea fondurilor grănicerești năsăudene. Mărturii documentare. În: Arhiva Someșană, seria a III-a, 2002, nr.1, p.225-271. ISSN 1583-3542

URECHE, L. Fondurile grănicerești năsăudene (1851-1918). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2001. 228 p. ISBN 973-8095-56-5

IUDEAN, O.E. Deputați guvernamentali români în Parlamentul de la Budapesta (sfârșitul secolului al XIX-lea, începtutul secolului XX), teză de doctorat (mss.). Cluj-Napoca, 2012. 429 p.

PĂCURARIU, I., CIOCAN, I. Viața, caracteristica, moartea și funeraliile. În: Raportul al LII-lea despre gimnaziul superior fundațional din Naszod – Năsăud pentru anul școlar 1915/1916. Bistriţa: Tipografia lui Carol Csallner, 1916, p.286-289.

MAIOR, L. Despre asociaţionism şi autonomizare în Transilvania secolelor al XIX-lea şi al XX-lea. În: Liviu Maior, Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan (coord.). Asociaţionism şi naţionalism cultural în secolele XIX-XX. Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2011, p.3-21.

MORARU, A. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000 – Biserică. Națiune. Cultură. Vol.III, tom.I. Bucu-reşti: Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2006. 820 p. ISBN 973-616-070-X

PĂCĂŢIAN, T.V. Cartea de aur sau luptele politice naționale ale românilor sub coroana ungară, vol.VII. Sibiu: Tiparul Tipografiei Arhidiacezane, 1913. 625 p.

LUPŞAN, S., ONFREIU, A., ed. Poruncile Primăriei Năsăud. Publicațiunile primăriei din Năsăud din anii 1863-1867. Năsăud: Editura Fundației „George Coșbuc”, 2000. 284 p. ISBN 973-98983-8-6

MARŢIAN, I., coord. Monografia Oraşului Năsăud (1245-2008), vol.1. Cluj-Napoca: Napoca Star, 2009. 750 p. ISBN 978-973-647-642-6

PAVELEA, T. Năsăudul. Repere istorice şi culturale. Bistriţa: Editura Fundaţiei „George Coşbuc”, 2001. 189 p. ISBN 973-95264-1-6

LUPŞAN, S., coord. ,,Virtus Romana Rediviva", Societatea de lectură a elevilor Liceului Grăniceresc. Bistriţa: Editura Fundaţiei ,,George Coşbuc", 2002. 422 p. ISBN 973-98983-5-1

MORARIU, M. Relaţiile preoţimii năsăudene cu ,,Astra" (1861-1918). Cluj-Napoca: Argonaut, 2016. 128 p.

ISBN 978-973-109-654-4

PAVELEA, T. Societăţi culturale năsăudene. Vol.1 ,,Varia". Bistriţa: Arcade, 2005. 205 p.

TANCO, T. Academia Română (1866-2006). Academicienii năsăudeni şi bistriţeni. Cluj-Napoca: Napoca Star, 2006. 143 p. ISBN 973-647-381-3

URECHE, L. Academicianul Virgil Șotropa. Cluj-Napoca: Napoca Star, 2011. 231 p. ISBN 978-973-647-776-8

BOLOVAN, I., ONOFREIU, A., RUS, V. Familiile din Năsăud în anul 1869. Contribuții de demografie istorică. Cluj-Napoca: Argonaut, 2010. 484 p. ISBN 978-973-109-207-2

ZINVELIU, G.-T., MORARIU, M. Noi mărturii privitoare la Sfinţii năsăudeni. Cluj-Napoca: Renaşterea, 2016. 196 p. ISBN 978-606-607-183-3

POP, M. Vicarii năsăudeni / Ed. Adrian Onofreiu, Lucian Vaida. Cluj-Napoca: Mega, 2014. 236 p. ISBN 978-606-543-491-2

GHEORGHIȚĂ, M. Încă o istorie a regimentului de graniță de la Năsăud. În: Arhiva Someșană, seria a III-a, 2004, nr.3, p.417-437. ISSN 1583-3542

LUPŞAN, SIMION, coord. ,,Virtus Romana Rediviva", Societatea de lectură a elevilor Liceului Grăniceresc. Bistriţa: Editura Fundaţiei ,,George Coşbuc", 2002. 422 p. ISBN 973-98983-5-1

GOLLNER, C. Regimentele grănicerești din Transilvania 1764-1851. Bucureşti: Editura Militară, 1973. 231 p.

ȘOTROPA, V. Districtul grăniceresc năsăudean și locul său în lupta pentru progres social și libertatea națională a românilor din Transilvania. Cluj-Napoca: Dacia, 1975. 294 p.

***, Conferinţele ţinute în cursul anului 1910. În: Transilvania, 1911, nr.4, p.545-550.

***, Consemnarea membrilor «Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român». Starea de la

August 1910. În: Transilvania, 1910, nr.4, p.199-215 (fără ISSN).

NĂSTASĂ, L. Itinerarii spre lumea savantă. Tineri din spațiul românesc la studii în străinătate (1864-1944), Cluj-Napoca: Limes, 2006. 327 p. ISBN 978-973-726-183-0

POP, M.A. Statutele societăţii de ajutorire ,,Vasile Naşcu". În: Raportulu alu XXVII-lea despre Gimnasiulu superioru Gr.-Cat. românescu din Năseudu pre anulu şcolasticu 1889-1890. Sibiu: Institutul Tipografic, societate pe acţii, 1890, p.3-19.

ANDRONIE, G.Ş. Istoria matematicii în România, vol.I. Bucureşti: Editura Științifică, 1965. 414 p.

TANCO, T. Graz. Paul Tanco – primul român doctor în matematică, fragmente biografice. Cluj-Napoca: Napoca Star, 2004. 120 p. ISBN 973-647-159-4

TANCO, P. Desvoltare elementară a cotientiloru in serii cu deosebita considerare aprogresiunei geometrice dimpreuna cu materialulu de deprindere. În: Reportulu alu XVIII-lea depsre Gimnasiulu superioru gr- cat. romanescu din Naseudu pre anulu scolasticu 1886-7, Imprimeria Aurora P. A. Todoranu, Gherla, 1887, p.3-50.

SENI, I. Dicționarul culturii și civilizației populare al județului Bistrița-Năsăud, vol.1 - ,,Țara Năsăudului”, Ediția a II-a. Cluj-Napoca: Napoca Star, 2010. 841 p. ISBN 978-973-647-688-6

DAN, A. Școlile grănicerești năsăudene (1851-1918). Cluj-Napoca: Presa Unviersitară Clujeană, 2012. 449 p. ISBN 978-973-595-404-8

MORARIU, I.-M. Restitutio Grigore Pletosu. Cluj-Napoca: Eikon, 2014. 189 p. ISBN 978-606-711-159-0

SIGMIREAN, C. Istoria formării intelectualității românești din Transilvania și Banat în epoca modernă. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2000. 808 p. ISBN 973-8095-38-7

AMZĂR, D.C. Studenți români la universitatea din Leipzig. În: Cercetări literare, 1943, nr.5, p.21-40.

***, Egyetemi Hallgatok. În A Budapesti kiraly magyar tudomany-egyetem almanachja MDCCCLXVII – LXXVIII-rol, Nyomatott a magyar kiraly egyetemi konyvnyomadaban, Budapest, 1878, p.74-82.

***, Statutulu personale alu corpului profesorale. În Raportulu alu XIII-lea despre Gimnasiulu superiore greco-catolicu romanescu din Naseudu pre anulu scolastecu 1881-2, Bistriţa: Tipariul lui T. Botschar, 1882, p.5-7.

***, Statutul personal. În Reportul al XXXII-lea despre Gimnasiul superior fundaţional din Năseud pentru anul şco¬lastic 1894-95, Bistriţa: Tipografia „Carol Csallner”, 1895, p.13-18 (fără ISSN).

***, Statutulu personalu. În Raportulu alu XXVII-lea despre Gimnasiulu superioru Gr.-Cat. românescu din Năseudu pre anulu şcolasticu 1889-1890, Institutul Tipografic, societate pe acţii, Sibiu, 1890, p.20-24.

ONOFREIU, A. Nestor Şimon – manuscrise inedite. În: Arhiva Someșană, seria a III-a, 2004, nr.3, p.469-494. ISSN 1583-3542

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale, Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud, Fond ASTRA – Despărțământul Năsăud, dosar 114/1911, f.1-13.

PLETOSU, G. Dogmatica Ortodoxă. Năsăud: Tiparul Tipografiei Arhidiecesane in Sibiu, 1893. 215 p.

PLETOSU, G. Propedeutica filosofică pentru învățământul secundar. Năsăud: Tiparul lui Carol Csallner în Bistrița, 1899. 125 p.

PLETOSU, G., GHEŢIE, I. Retorica și carte de cetire pentru clasa a VI-a gimnasială. Bistriţa: Tipo¬grafia lui Carol Csallner, 1904. 152 p.

POP, M. Vicarii năsăudeni / Ed. Adrian Onofreiu, Lucian Vaida. Cluj-Napoca: Mega, 2014. 236 p. ISBN 978-606-543-491-2

ȘOTROPA, V., DRĂGANU, N. Istoria școalelor năsăudene, scrisă cu prilejul jubileului de 50 de ani de existență (1863-1913) a gimnaziului superior fundațional din Năsăud. Năsăud: Tipografia lui Gh. Matheiu, 1913, 414 p.

PORCIUS, F. Flora phanerogamă din fostulu districtu alu Naseudului. În: Transilvania, 1881, nr.7-8, p.49-56.

PORCIUS, F. Flora phanerogamă din fostulu districtu alu Naseudului- I. Monocotyledone. În: Transilvania, 1881, nr.9-10, p.73-75.

PORCIUS, F. Flora phanerogamă din fostulu districtu alu Naseudului- I. Monocotyledone. În: Transilvania, 1881, nr.11-12, p.87-91.

PORCIUS, F. Flora phanerogamă din fostulu districtu alu Naseudului- I. Monocotyledone. În: Transilvania, 1881, nr.13-14, p.101-104.

PORCIUS, F. Flora phanerogamă din fostulu districtu alu Naseudului - II. Dicotyledone. În: Transilvania, 1881, nr.15-16, p.116-124.

PORCIUS, F. Flora phanerogamă din fostulu districtu alu Naseudului - II. Dicotyledone. În: Transilvania, 1881, nr.17-18, p.148-154.

PORCIUS, F. Flora phanerogamă din fostulu districtu alu Naseudului – urmare: saussurea D. C. sossurea. În: Transilvania, 1881, nr.21-22, p.177-181.

PORCIUS, F. Flora phanerogamă din fostulu districtu alu Naseudului – urmare. În: Transilvania, 1881, nr.23-24, p.193-196.

PORCIUS, F. Flora phanerogamă din fostulu districtu alu Naseudului – urmare. În: Transilvania, 1882, nr.1-2, p.1-5.

PORCIUS, F. Flora phanerogamă din fostulu districtu alu Naseudului – urmare. În Transilvania, 1882, nr.3-4, p.17-23.

PORCIUS, F. Flora phanerogamă din fostulu districtu alu Naseudului – urmare. În Transilvania, 1882, nr.5-6, p.3-37.

PORCIUS, F. Flora phanerogamă din fostulu districtu alu Naseudului – urmare. În: Transilvania, 1882, nr.7-8, p.49-52.

PORCIUS, F. Flora phanerogamă din fostulu districtu alu Naseudului – urmare. În: Transilvania, 1882, nr.9-10, p.65-67.

PORCIUS, F. Indreptări şi adaogeri la „Flora phanerogamă din fostulu districtu alu Naseudului” suscepută în acesta foia”. În: Transilvania, 1882, nr.13-14, p.107-112.

AMZĂR, D. C., Studenți români la universitatea din Leipzig. În: Cercetări literare, 1943, nr.5, p.21-40.

***, Bibliografia. Lectura. Bibliotece. În: Transilvania, 1886, nr.1-2, p.13-17.

PLETOSU, G. ABCDAR vorbitor pentru necărturari analfabeţi. În: Transilvania, 1909, nr.IV, XL (1909), nr.IV, p.336.

PLETOSU, G.I. Educațiunea unui bun copil. Carte pentru părinți și alți educatori. Principiile morale și creştineşti de care trebuie să se conducă părinții în educațiunea copiilor lor – de V. Gr. Borgovanu, profesor de filosofie și pedagogie. Bucuresci – Gherla, 1901. În: Transilvania, 1902, nr.5, p.166-172.

PLETOSU, G. ,,O călătorie prin Alsacia-Lorena” de Onisifor Ghibu – 1909. În: Transilvania, 1909, nr.IV, p.345.

PLETOSU, G. Propunere pentru ,,Cartea tinerimei adulte din poporul agricultor”. În: Analele Asociațiunii pentru literatura română şi cultura poporului român, V (1905), nr.5, p.250-254.

PLETOSU, G. Psichologia empirică. În: Transilvania 1888, nr.9-10, p.80.

PLETOSU, G. Anul bisericesc în desvoltarea sa istorică. În: Revista Teologică, 1907, nr.2, p.37-42.

PLETOSU, G. Anul bisericesc în desvoltarea sa istorică. În: Revista Teologică, 1907, nr.3, p.77-84.

PLETOSU, G. Desvoltarea istorică a anului bisericesc. Conținutul anului bisericesc. În: Revista Teologică, 1907, nr.7-8, p.276-285.

PLETOSU, G. Desvoltarea istorică a anului bisericesc. Sărbătoarea Schimbării la faţă a Domnului nostru Isus Christos. În: Revista Teologică, 1909, nr.6-7, p.311-313.

PLETOSU, G. Desvoltarea istorică a anului bisericesc. Sărbătorile Sf. Cruci. În: Revista Teologică, II (1908), nr.7-8, p.280-284.

PLETOSU, G. Din scrierile Sf. Ioan Gură de Aur. Cuvântare la sărbătoarea: ,,Anul nou”. Din cuvântarea Sf. Părinte întitulată ,,In Kalendas”. În: Revista Teologică, 1908, nr.1, p.3-10.

PLETOSU, G. Din Scrierile S. Ioan Chrisostom. Cuvântare la ziua Învierii Domnului. În: Revista Teologică, 1909, nr.3, p.180-184.

PLETOSU, G. Din scrierile Sf. Ioan Gură de Aur. Cuvânt la 6 August, Schimbarea la faţă a Domnului. În: Revista Teologică, 1909, nr.6-7, p.337-341.

PLETOSU, G. La chestiunea uniformării planului de învăţământ pentru institutele teologice din Metropolia gr.-or. română din Ungaria şi Transilvania. În: Revista Teologică, 1909, nr.6-7, p.285-297.

PLETOSU, G. La deschiderea unei școle. Cuventare rostită de protopresbiterul on. Greg. Pletosu, profesor gimnasial în Năseud, cu ocasiunea sfințirii școlei confesionale gr.-orientale din Borgo-Bistrița. În: Telegraful Român, 1898, nr.84, p.338.

PLETOSU, G. La deschiderea unei școle. Cuventare rostită de protopresbiterul on. Greg. Pletosu, profesor gimnasial în Năseud, cu ocasiunea sfințirii școlei confesionale gr.-orientale din Borgo-Bistrița. În: Telegraful Român, 1898, nr.85, p.342.

PLETOSU, G. La deschiderea unei școle. Cuventare rostită de protopresbiterul on. Greg. Pletosu, profesor gimnasial în Năseud, cu ocasiunea sfințirii școlei confesionale gr.-orientale din Borgo-Bistrița. În: Telegraful Român, 1898, nr.86, p.347.

PLETOSU, G. La deschiderea unei școle. Cuventare rostită de protopresbiterul on. Greg. Pletosu, profesor gimnasial în Năseud, cu ocasiunea sfințirii școlei confesionale gr.-orientale din Borgo-Bistrița. În: Telegraful Român, 1898, nr.88, p.354-355.

PLETOSU, G. Moarte prin puşcă. În: Telegraful Român, 1879, nr.81, p.359.

PLETOSU, G. Revista Teologică. În: Telegraful Român, 1904, nr.39, p.1.

PLETOSU, G. Șaguna și cântarea bisericească. În: Revista Teologică, 1909, nr.9-10, p.409-414.

TANCO, T. Istoria presei româneşti a Judeţului Bistriţa-Năsăud de la origini până în 2004. Cluj-Napoca: Editura Societăţii Culturale „Lucian Blaga”, 2004. 400 p. ISBN 973-87071-0-2

TANCO, T. Musa Someșană. În vol. Virtus Romana Rediviva, vol. II – ,,Urme peste veacuri”. Bistrița: Editura Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Bistrița-Năsăud, 1974, p.79-103.

FILIPOIU, O. Societatea de lectură „Virtus Romana Rediviva” şi revista ei „Muza Someşană”, În: Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Serie nouă, Secţiunea III (Ştiinţe sociale – c. Limba şi literatura română), XIII (1967), fascicula 1, p.15-34.

PAVELEA, T. Introducere la ,,Muza Someșană”. În: Muza Someșană – Revista Societății literar-științifice ,,Virtus Romana Rediviva”, 1987, nr.1(33), p.3-4.

***, Redacţiunea. În: Revista Ilustrată, 1898, nr.1, p.1.

***, Sciri scolastice de la gimnasiu. În Raportulu alu XX-lea despre Gimnasiulu superioru Gr.-Cat. românescu din Năseudu pre anulu şcolasticu 1888-1889. Braşov: Tipografia Alexi, 1889, p.96-103.

POP, M. Vicarii năsăudeni / Ed. Adrian Onofreiu, Lucian Vaida. Cluj-Napoca: Mega, 2014. 236 p. ISBN 978-606-543-491-2

BUZILĂ, Ş. O predică a vicaului Marian. În: Arhiva Someşană, 1928, nr.9, p.65-78.

DAN, A. Școlile grănicerești năsăudene (1851-1918), Cluj-Napoca: Presa Univiersitară Clujeană, 2012. 449 p. ISBN 978-973-595-404-8

LUPŞAN, S. coord. ,,Virtus Romana Rediviva", Societatea de lectură a elevilor Liceului Grăniceresc. Bistriţa: Editura Fundaţiei ,,George Coşbuc", 2002. 422 p. ISBN 973-98983-5-1

PLETOSU, G. ,,O călătorie prin Alsacia-Lorena” de Onisifor Ghibu – 1909. În: Transilvania, 1909, nr.IV, p.345.

PLETOSU, G. Propunere pentru ,,Cartea tinerimei adulte din poporul agricultor”. În: Analele Asociațiunii pentru literatura română şi cultura poporului român, V (1905), nr.5, p.250-254.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale, Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud, Fond Reuniunea Română de lectură din Năsăud (Casina), dosar 1/ 1868-1903.

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale, Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud, Fond Reuniunea Română de cântări Năsăud, dosar nr. 6/1888-1889, f. 7 r.

PLETOSU, G. La deschiderea unei școle. Cuventare rostită de protopresbiterul on. Greg. Pletosu, profesor gimnasial în Năseud, cu ocasiunea sfințirii școlei confesionale gr.-orientale din Borgo-Bistrița. În: Telegraful Român, 1898, nr.88, p.354-355.

ONIŞOR, V.T. Episod din istoria regimentului de graniţă dela Năsăud. În: Revista Ilustrată, 1902, nr.13, p.3.

ONIŞOR, V.T. Episod din istoria regimentului de graniţă dela Năsăud. În: Revista Ilustrată, 1902, nr.14, p.3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.