IDENTITATEA NAȚIONALĂ A NOBILIMII BASARABENE SUB REGIM DE DOMINAȚIE ȚARIST

Cristina GHERASIM

Abstract


Nobilimea din Basarabia, deşi s-a încadrat activ în sistemul administrativ ţarist, pentru a putea beneficia de drepturile şi privilegiile specifice acestei categorii sociale, şi-a păstrat totuşi identitatea naţională. Lucru confirmat de datele de arhivă, scrierile, notiţele, comentariile contemporanilor autohtoni şi străini. Identitatea naţională s-a manifestat prin păstrarea titulaturii vechi, aplicarea semnăturilor în paleografie moldovenească, conflictele interminabile cu re­pre­zentanţii administraţiei imperiale şi ai armatei ţariste, atitudinea negativă faţă de încadrarea alogenilor în diferite do­menii sociale şi politice, lupta pentru păstrarea legislaţiei autohtone, a limbii române, păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti, comunicarea în limba română, ascultarea muzicii lăutăreşti etc. Astfel, nobilimea a avut un rol important în procesul de promovare a identităţii şi conştiinţei naţionale, pentru că dacă ţărănii au fost cei care au păstrat spiritul românesc, din rândul nobililor s-au ridicat personalităţi care au promovat unirea teritoriului dintre Prut şi Nistru cu ţara mamă – România, care au demonstrat latinitatea şi romanitatea celor din Basarabia, că adevărata limbă este cea română, iar istoria a fost una cu cea a Ţării Moldovei până la anexare.

THE NATIONAL IDENTITY OF THE NOBILITY FROM BESSARABIA UNDER THE TSARIST DOMINATION REGIME

The nobility from Bessarabiagot actively involved in the tsarist administrative system in order to benefit by the rights and privileges of this specific social category, but it also reserved its national identity. This fact is confirmed by the archival data, writings, notes and comments of the domestic and foreign contemporaries. The manifestation of national identity was realized by: keeping the old title; the use of signatures in Moldavian paleography; endless conflicts with the representatives of imperial administration and tsarist army; negative attitude towards the allogeneous employment in various social and political fields; the fight for the domestic legislation, the language, Romanian customs and traditions; communication in the Romanian language; listening to the fiddler music etc. So, the nobility had an important role in the process of promotion of national identity and consciousness; the villagers preserved the Romanian ethos but the nobility rose up personalities: who boosted the unity with the motherland Romania, who proved Latin and Romanian character in Bessarabia, that the truly language is the Romanian and the history is common with the one of Principality of Moldavia before the annexation.


Keywords


Bessarabia, nobility, regime of domination, mentality, identity, alterity.

Full Text:

PDF

References


AGACHI, A. Poziţia nobilimii basarabene faţă de tentativele funcționarilor țariști de a suprima autonomia Basarabiei în anii 1813-1815. În: Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură şi artă. Chişinău, 2015, nr.3 (38) p.115-122. ISSN 1857-0461

Arhiva Națională a Republicii Moldova (ANRM), F. 88, inv. 1, d. 39.

ANRM, F. 88, inv. 1, d. 101.

ANRM, F. 88, inv. 1, d. 167.

ANRM, F. 88, inv. 1, d. 346.

ANRM, F. 88, inv. 1, d. 460.

ANRM, F. 88, inv. 1, d. 663.

ANRM, F. 88, inv.1, d. 769.

ANRM, F. 88, inv. 1, d. 997.

ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1902.

ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1910.

ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1912.

ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1926.

ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1928.

ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1967.

ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1981.

ANRM, F. 88, inv. 2, d. 302.

ANRM, F. 88, inv. 2, d. 372.

ANRM, F. 88, inv. 2, d. 373.

ANRM, F. 88, inv. 2, d. 390.

ANRM, F. 88, inv. 2, d. 512.

BEZVICONI, Gh. Din vremea lui Alexandru Sturdza (1791-1854). În: Din trecutul nostru. Revistă istorică dedicată memoriei mult regretatei Sofia Bezviconnaia, 1936, Anul IV, nr.36-39, p.1-81.

BOGA, L.T. Populaţia (etnografie şi statistică). Chişinău: s.n., 1922. 26 p.

BOLDUR, Al. Istoria Basarabiei. Vol II. Chişinău: Timpul, 2016. 270 p.

CIOBANU, Șt. Cultura românească în Basarabia sub stăpânire rusă. Chișinău: Editura Enciclopedică „Gheorghe Asachi”, 1992. 270 p. ISBN 978-9975-4337-4-7

CIOBANU, Șt. Basarabia. Populația, Istoria, Cultura. Chișinău: Ştiinţa, 1992. 157 p. ISBN 5-376-01526-2

CODREANU, T. Basarabia sau drama sfâșierii. Galați: Pax aura mundi, 2004. 320 p. ISBN 973-7939-17-4

DANILOV, M. Un manuscris inedit din arhiva lui Paul Gore (1860). În: Tyragetia. Istorie, Muzeologie. Seria Nouă, vol. X (XXV). Chișinău, 2016, nr.2, p.199-209. ISSN 1857-0240

DJUVARA, N. Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne (1800-1848). Bucureşti: Humanitas, 1995. 400 p. ISBN 973-28-0523-4

HIRGHIDUȘ, I. Identitate și alteritate în spațiul cultural românesc. În: Analele Universității „Constatin Brâncuși” din Târgu-Jiu. Seria Litere şi ştiinţe sociale, 2010, nr.3, p.147-158.

HOSKING, G. Rusia – popor și impeiru 1552-1917. Iași: Polirom, 2001. 407 p. ISBN 973-683-651-7

IORGA, N. Scrisori de boieri. Scrisori de Domni. Ediția a II-a. Vălenii de Munte: Aşezământul Tipografic „Dalina Românească”, 1925. 344 p.

JARUȚKI, I. Comisia Gubernială științifică a arhivelor din Basarabia (sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea). Chișinău: Bons Offices, 2012. 272 p. ISBN 978-9975-4307-0-8

LAȘKOV, N.V. O sută de ani de la trecerea Basarabiei către Rusia, 1812-1912. Chișinău: Tipografia Administraţiei Guberniale, 1912. 93 p.

LEMNY, Șt. Cantemireștii. Aventura europeană a unei familii princiare din secolul al XVIII-lea. Iași: Polirom, 2013. 542 p. ISBN 978-973-46-3587-0

MORUZI, D.C. Pribegi în țară răpită. Iași: Institutul de Arte Grafice Ştefăniu & Co, 1912. 408 p.

MORUZI, D.C. Rușii și Românii (cu o prefață de N.Iorga). Chișinău: Museum, 2001. 112 p. ISBN 9975-906-55-9

MORUZI D.C. Pe malurile Răutului. În: Moruzi D.C. Scrieri. Vol.II. Chișinău: Ştiinţa, 2014, p.183-191. ISBN 978-9975-67-925-1

MORUZI, D.C. Problema jidovească și poporul român. În: Moruzi D.C. Scrieri. Vol.II. Chișinău: Ştiinţa, 2014,

p. 450-472. ISBN 978-9975-67-925-1

NEGRU, Gh. Documente referitoare la problema și mișcarea națională în Basarabia (în a doua jumătate a sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea). În: Revista de istorie a Moldovei, 1994, nr.2, p.29-46. ISSN 1857-2022

PURICI, Șt. Istoria Basarabiei. Note de curs. București: Semne, 2011. 195 p. ISBN 978-606-15-011-1

STAMATI C. Scrieri / Text îngrijit, studiu introductiv, note, comentarii, bibliografie și glosar de Vasile Ciocanu. Chișinău: Știința, 1993. 522 p. ISBN: 5-376-01595-1

ȘAROV, I., CUȘCO, A. Identiatea națională a basarabenilor în istoriografia rusă din secolul XIX. În: Basarabia: dilemele identității. Iași, 2002, p.21-36.

TOMESCU, C.N. Diferite știri din arhiva Consiliului eparhial – Chișinău. În: Arhivele Basarabiei. Revistă de istorie și geografie a Moldovei dintre Prut și Nistru, anul V, 1933, nr.4, p.308-326.

TOMULEȚ, T. Basarabia în epoca modernă (1812-1918) (Instituții, regulamente, termeni). Chișinău: Lexon –Prim, 2014. 672 p. ISBN 978-9975-4055-5-3

TURTUREANU, O. Considerente privind nivelul conștiinței naționale a elitei basarabene la răscrucea sec. XIX-XX. În: Studii de arhondologie și genealogie. Vol. III. Chișinău, 2015, p.99-104. ISBN 978-9975-80-825-5

VÂRNAV, T. Istoria vieții mele. Chișinău: Elan Poligraf SRL, 2007. 80 p. ISBN 978-9975-9582-8-8

VÂRNAV, T. Românilor. În: Vârnav T. Istoria vieții mele. Chișinău: Elan Poligraf SRL, 2007, p.74. ISBN 978-9975-9582-8-8

ВИГЕЛЬ, Ф.Ф. Замечания на нынешнее состояние Бессарабии (писано в октябрe 1823 года). Москва: Университетская типография, 1892. 36 с.

КРУПЕНСКИЙ, А.Н. Краткий Очерк о Бессарабском дворянстве (1812-1912), к столетнему юбилею Бессарабии. СПБ, 1912. 174 с.

КРУШЕВАН, П., ДОЙНА, В: Ижболдина И. «Живая старина» в произведениях русских литераторов Бессарабии конца XIX – начала XX вв. Кишинев: Civitas, 2012, с.115-117. ISBN 978-9975-4337-4-7

ЛАШКОВ, Н. Празднование столетнего юбилея присоединения Бессарабии к России. 1812-1912. Кишинёв: Типография Бессарабского Губернского Правления, 1914. 177 c.

НАККО, А. Бессарабская область в историческом, экономическом и статистическом отношении (рукопись). (Manuscrisul se păstrează în Fondul de manuscrise al bibliotecii Universităţii de Stat din Odesa). Кишинев, 1879. 270 file.

НАККО, О. Фрикошены. В: Ижболдина И. «Живая старина» в произведениях русских литераторов Бес-сарабии конца XIX – начала XX вв. Кишинев: Civitas, 2012, c.35-52. ISBN 978-9975-4337-4-7.

Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г., том III. Бессарабская губерния / Под редакцей Н.А. Тройницкаго. Издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел. СПб, 1905. 281 c.

Полное Собраниe Законов Росcийской Империи (ПСЗРИ). Собрание II, т. III, № 1834. СПб: Типография Второго Отделения Собственной его Императорскаго Величества Канцелярии, 1829, c.198.

ПСЗРИ, cобр. I, т. XXXV, 1818, № 27357. СПб: Типография Второго Отделения Собственной его Импе¬ратор-скаго Величества Канцелярии, 1830, с. 222-281.

ХРОХ, М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: процесс строительства наций в Европе. В: Нации и национализм (перевод с английского). Москва: Праксис, 2002, с.121-145. ISBN 5-901574-07-9


Refbacks

  • There are currently no refbacks.