IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ ÎN DISPUTE CONTEMPORANE: CAZUL LUCIAN BOIA ŞI VASILE STATI

Ion EREMIA

Abstract


Articolul este consacrat examinării opiniilor lui L.Boia şi V.Stati referitoare la problema identităţii locui­torilor din Basarabia. O atenţie deosebită a fost atrasă declaraţiilor acestora privind obiectivitatea propriilor studii, stricta lor do­cumentare, sinceritatea cu care au abordat problema. Totuşi, în pofida acestor asigurări, s-a constatat că ambii autori sunt chinuiţi de sindromul fricii, că opera lor va fi numaidecât atacată de „duşmani răutăcioşi” care nu le sunt binevoitori, iar ei ar putea fi învinuiţi chiar şi de trădare.

ROMANIAN IDENTITY IN THE CONTEMPORARY DISPUTE: 

THE CASE OF LUCIAN BOIA AND VASILE STATI

The article is devoted to the examination of the opinions of L. Boia and V. Stati related to the issue of identity of the inhabitants ofBessarabia. A special attention is paid to their declarations regarding the objectivity of their own studies, also regarding their strict documentation and the sincerity of their problem approach. However, despite these assurances, it was found that both authors are afraid that their work will be immediately attacked by “the enemies”, and they could be accused of betrayal.


Keywords


Moldova, Moldovans, Romanian, national consciousness, Stati, Boia.

Full Text:

PDF

References


МЕНЩИКОВ, И.С. Историческая наука, историческое сознание и историческая идентичность. http://roii.ru/ conf/2008/9-10.pdf [Accesat: 11.01.2016]

БОЧАРОВ, А.В. Идея альтернативности исторического развития в отечественной методологии истории (http://www.history.vuzlib.su/book_o004_page_14.html [Accesat: 11.01.2016]

МОГИЛЬНИЦКИЙ, Б.Г. Альтернативность в истории советского общества. B: Вопросы истории, 1989, № 11.

CĂRĂBUŞ, Gh.G. Separatismul în Moldova: ideologie şi acţiune (1856-1866). Iaşi: Universitas XXI, 2009.

POP, I.A. Naţiunea română medievală. Solidarităţi etnice româneşti în secolele XIII-XV, Bucureşti: Editura Encic-lo¬pedică, 1998.

BOIA, L. Istorie şi mit în conştiinţa românească. Bucureşti: Humanitas, 2011.

POP, I-A. Istoria, adevărul şi miturile. (Note de lectură). Ediţia a 2-a, rev. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2014.

CHIVU, Gh. Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea. București, 1979.

Varlaam, Răspunsul împotriva Catehismului calvinesc, (ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/Varlaam% 20al%20Moldovei%20-%20Raspunsul%20impotriva%20catehismului%20calvin.pdf) [Accesat: 11.01.2016]

Dosoftei, Dumnezăiasca Liturghie, 1679. Ediţie critică de N.A.Ursu. Iaşi, 1980.

COSTIN, M. De neamul moldovenilor … (https://archive.org/details/DeNeamulMoldovenilor_563) [Accesat: 11.01.2016]

CANTEMIR, D. Hronicul vechimei a româno-moldo-vlahilor. Chişinău: Ştiinţa, 2016.

Documenta Romaniae Historica. D. Relaţii între Ţările Române, volumul I (1222-1456), Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1977.

GOROVEI, Şt.S., SZEKELY, M.M. Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ştefan cel Mare. Sfânta Mănăstire Putna, 2005.

Унiверсали Богдана Хмельницького. 1648-1657. Киïв: Видавничий дiм «Альтернативи», 1998.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание I (1649-1825). Том XVIII (1767-1769). СПб., Печатано в Типографии Второго Отделения Собственной его Императорскаго Величества Канцелярии, 1830.

МЕЧКОВСКАЯ, Н. Язык и религия. Лекции по филологии и истории религий, 1997 http://www.gumer.info/ bibliotek_Buks/Linguist/Mechkov/01.php [Accesat: 16.03.2016]

Политология. Словарь. Москва: РГУ В.Н. Коновалова, 2010 http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/122/% D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5) [Accesat: 10.02.2016]

МИЛЛЕР, А. «Нация» и «народность» в России XIX века (polit-ru/article/2008/12/29/nation) [Accesat: 11.02.2016]

МИЛЛЕР, А. FAQ: История понятия «нация» в России (http://www.strana-oz.ru/2012/1/istoriya-ponyatiya-naciya-v-rossii) [Accesat: 11.02.2016]

МОТОРИН, А. Православные «народы» и западные «нации» (духовные истоки понятий) (http://www.pra-voslavie.ru/79095.html) [Accesat: 11.02.2016]

Interviu cu Lucian Boia: „Minciuna este mitul fondator al României moderne”http://adevarul.ro/cultura/istorie/ce-facem-romAnia-lucian-boia-minciuna-mitul-fondator-romaniei-moderne-1_50f6d4e1dc344dc202414409/index.html [Accesat: 12.02.2016]

ENCIU, N. Tradiţionalism şi modernitate în Basarabia anilor 1918-1940. I. Populaţia Basarabiei interbelice. Aspecte demografice. Chişinău: Lexon-Prim, 2013.

SCHIFIRNEŢ, C. Identitatea românească în contextul modernităţii tendenţiale. În: Revista Română de Sociologie, Serie nouă, anul XX, nr.5-6. Bucureşti, 2009. (http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.5-6-2009/05-CSchifernet.pdf) [Accesat: 11.02.2016]

ШОРНИКОВ, П.М. Молдавская самобытность: Mонография. Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2007.

ГРОМ, О. О «молдавской самобытности» или о том, как не надо писать историю (http://dacoromania.net/ blog/20130701) [Accesat: 14.02.2016]

POP, F. De unde vine numele de România. Cine a folosit pentru prima dată această denumire şi care este diferenţa dintre România şi Ţara Românescă (http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/de-vine-numele-romania-folosit-data-denumire-diferenta-romania-Tara-romanesca-1_54eae503448e03c0fde4fadc/index.html) [Accesat: 11.09.2016]

RADULESCU, M-S. Despre numele României (http://www.romlit.ro/despre_numele_romniei) [Accesat: 10.02.2016]

Antisemitismul universitar în România (1919–1939). Mărturii documentare / Ediţie îngrijită de Lucian Nastasă, cu o prefaţă de Carol Iancu. Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2011.

Marea răscoală a ţăranilor din 1907. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967.

ZAMFIRACHE C.P. Revoltele antisemite ale românilor. Cum s-au răsculat ţăranii şi studenţii împotriva evreilor la începutul secolului al XX-lea (http://adevarul.ro/locale/botosani/revoltele-antisemite-romanilor-s-au-rasculat-taranii-studentii-evreilor-inceputul-secolului-xx-lea-1_5798c3965ab6550cb83faafd/index.html) [Accesat: 11.04.2016]

УЛУНЯН, А.А. «Национальная идея» и «национальная безопасность»: русский взгляд на Балканы (начало XX века). B: Национальная идея на европейском пространстве в XX веке. Сборник статей. Москва: Институт всеобщей истории РАН, 2005.

CHIRIAC, M. Provocările diversităţii. Politici publice privind minorităţile naţionale şi religioase în România. Cluj, 2005.

REZACHEVICI, C. Rolul românilor în apărarea Europei de expansiunea otomană. Secolele XIV-XV. Evoluţia unui concept în contextul vremii. Bucureşti: Albatros, 2001.

Mircea cel Mare: scutul Europei. Bucureşti: Roza Vânturilor, 2009.

Academicianul Nicolae Breban: „Soros dă foarte mulţi bani la oameni care-şi pun problema, ca şi Lucian Boia, că poate Transilvania nu aparţine de poporul român” (http://www.cunoastelumea.ro/academicianul-nicolae-breban-soros-da-foarte-multi-bani-la-oameni-care-si-pun-problema-ca-si-lucian-boia-ca-poate-transilvania-nu-apartine-de-poporul-roman/ [Accesat: 11.04.2016]

Mihai Viteazul în conştiinţa europeană. Vol.III , Istoriografia străină din secolul al XIX-lea. Texte alese. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1984.

Mihai Viteazul în conştiinţa europeană. Vol.V Mărturii. Bucureşti: Academiei Române, 1990.

Ascultarea persoanelor în cadrul anchetei judiciare, Olteanu Gabriel Ion, Voicu Costică, Păun Costică, Pletea Constantin, Lazăr Elena. Bucureşti: Editura AIT Laboratories, 2008 (https://books.google.md/books?id=MAD0y 1FhSs0C&pg=PA197&lpg=PA197&dq=specie+rar%C4%83+de+oameni&source=bl&ots=ZtZYyyJBZa&sig=PGuG7be1RIISJwJXB-orMSDlZWg&hl=ro&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=specie%20rar%C4%83%20de%20 oameni&f=false) [Accesat: 13.04.2016]

STIRBU, M.-C. O specie rară: profesionistii in marketing digital http://www.cariereonline.ro/articol/o-specie-rara-profesionistii-marketing-digital [Accesat: 11.04.2016]

MIHAI, D. Patriotul român, specie rară, https://www.criteriul.ro/patriotul-roman-specie-rara/ [Accesat: 11.04.2016]

VLAD, C. Basarabeanul – specie rară care dispare? http://www.ziarulnatiunea.ro/2016/03/22/basarabeanul-specie-rara-care-dispare/ [Accesat: 11.04.2016]

Borcanul cu citate. http://www.borcanulcucitate.ro/s/un-bol%C5%9Fevic-intelectual-asta-e-o-specie-rar%C4%83-nu-l-omor%C3%A2%C5%A3i-36582/ [Accesat: 11.04.2016]

Borcanul cu citate. http://www.borcanulcucitate.ro/profil/de%20specie/[Accesat: 11.04.2016]

GHINEA, C. O carte altfel. Banală ca un talk-show. http://dilemaveche.ro/sectiune/editoriale-si-opinii/articol/o-carte-altfel-banala-ca-un-talk-show [Accesat: 14.04.2016]

POPESCU, C.T. Direcția Națională, pentru prima dată în 500 de ani, împotriva Corupției (https://republica.ro/ directia-nationala-pentru-prima-data-in-500-de-ani-impotriva-coruptiei) [Accesat: 11.09.2016]

EREMIA I. Falsificarea istoriei sau „Fenomenul Stati în Republica Moldova”. Chişinău, 2003.

Предисловие к исторической книге, составленной по повелению царя Федора Алексеевича. B: Замысловский Е.Е. Царствование Федора Алексеевича. Ч. 1: Введение. Обзор источников. СПб.: Типография Замысловского и Бобылква, 1871.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.