ÎNCADRAREA ŞLEAHTEI POLONEZE ÎN RÂNDURILE NOBILIMII DIN BASARABIA PE PARCURSUL SECOLULUI Al XIX-lea (Cazul familiilor de nobili Celinski şi Cernilev/Cernelevski)

Cristina GHERASIM

Abstract


În articolul dat, în baza documentelor de arhivă inedite şi a studiilor monografice publicate, vom analiza problema
privind încadrarea nobilimii alogene în rândurile nobilimii din Basarabia, având ca exemplu şleahta poloneză.
Basarabia, fiind amplasată strategic, a prezentat un interes deosebit în politica de extindere a Imperiului Rus. Din acest
considerent, ţarismul, odată cu anexarea acestui teritoriu, a căutat să-şi creeze aici o baza socială care să susţină şi să
promoveze politica imperială. Pe lângă acordarea diferitelor privilegii populaţiei autohtone, în special boierimii, administraţia
imperială a promovat o politică de colonizare a teritoriului dintre Prut şi Nistru şi de infiltrare în rândul boierimii autohtone
a nobililor sau simplilor funcţionari de origine rusă, precum şi unora veniţi din Austria, Polonia etc.
Ca rezultat, pe parcursul sec. al XIX-lea, alături de boierii autohtoni, în procesul de confirmare a titlurilor nobiliare la
Comisia instituită în acest sens s-au încadrat şi reprezentanţi ai nobilimii alogene. Analizând dosarele depuse de şleahta
poloneză, observăm că reprezentanţilor acesteia li se confirma titlul nobiliar în urma prezentării unei adeverinţe care
certifica că Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Podolia deja recunoscuse apartenenţa nobiliară a solicitantului.
Însă, depistăm şi cazuri când reprezentanţilor şleahtei poloneze, după mai multe încercări, nu li se confirma titlul nobiliar,
cu toate că Adunarea Deputaţilor din Podolia îi recunoscuse deja în rândul nobilimii. Din această categorie face parte, spre
exemplu, familia de nobili Cernelevski, membrilor căreia la 18 decembrie 1802 Adunarea Deputaţilor din Podolia le-a
confirmat titlul nobiliar, ca urmaşi ai boierului moldovean, paharnicului Andronache Cernelevski. Însă, urmaşilor săi le-au
fost respinse toate cererile depuse, din considerentul că din dosarul analizat de către Adunarea Deputaţilor Nobilimii din
Podolia lipsesc actele care ar adeveri că Adronache Cernelevski a deţinut rangul de paharnic, precum şi faptul că solicitanţii
nominalizaţi sunt urmaşi direcţi ai acestuia. În situaţia creată membrii familiei Cernelevski cer să fie acceptaţi în categoria
odnodvorţilor din Basarabia.
Astfel, odată cu infiltrarea persoanelor alogene în rândurile nobilimii basarabene, s-a produs schimbarea componenţei
etnice, rusificarea şi deznaţionalizarea acestei categorii sociale.

THE ASSIMILATION OF POLISH NOBILITY AMONG BESSARABIAN NOBILITY DURING XIXth CENTURY. (Case study: noble family Celinski and Cernilev/Cernelevski)


In the article, based on archive documents and published monographic studies, to treat the problem of assimilation
of allergenic nobles by Bessarabian nobility, having as example the polish nobles.
Being strategically, located Bessarabia was of particular interest in expansion policy of the Russian Empire. For these
reasons, once the territory annexed, the tsarist searched to create a social base here to support and promote imperial policy.
Besides granting various privileges to the native population, especially to the nobility, the imperial administration directed
an intense colonization policy of the territory between Dniester and Prut and infiltration of Russian nobles or just simple
clerks of Russian origin, coming from different parts such as Poland, Austria etc. among native nobility.
As a result, during the XIXth century, alongside with local boyars in the confirmation of titles of nobility, at the commission
created to this purpose, were registered representatives of allergenic nobility. Analysis of the files submitted by polish
nobility revealed that their noble titles were confirmed after the presentation of a certificate certifying the applicant's
noble affiliation by Assembly of Deputies of nobility from Podolia. There are as well cases of refusal of confirmation of
titles to the polish nobility. After several attempts, titles were still not recognized though the Assembly of Deputies of
nobility from Podolia has previously accepted it. Such is the case of Cernelevski family. In December 1802, the Assembly
of Deputies of nobility from Podolia confirmed the title to Andronache Cernelevski as successor of Moldavian boyar
but refused it to his heirs motivating by the fact of absence of documents testify their family ties. In this situation, the
Cernelevskis requested to be accepted in the odnodvorets category from Bessarabia.
So once the infiltration of the allergenic people among Bessarabian nobility accomplished, this led to changing ethnic
composition, russification and denationalization of this social category.


Keywords


imperial policy, Bessarabia, nobility, Polish caboodle

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.