LOCUL ȘI ROLUL ALGELOR CIANOFITE FIXATOARE DE AZOT ÎN SECHESTRAREA CARBONULUI ORGANIC ÎN SOL

Gheorghe JIGĂU, Elena TOFAN, Victor ȘALARU, Sergiu DOBROJAN, Nina PLĂCINTA, Cristian JIGĂU, Eugeniu CIOBANU

Abstract


În articol sunt prezentate rezultatele indicatorilor fizici ai solului ce indică modul de sechestrare a carbonului în sol la administrarea biomasei algelor cianofite fixatoare de azot la cultivarea porumbului și florii soarelui. Astfel, s-a constatat că toate speciile de alge cianofite fixatoare de azot contribuie la acumularea carbonului organic în sol. Totodată, s-a observat că activitatea de agregare-structurare este intercalată cu activitatea de sctructurare a sistemului radicular al plantelor cultivate (porumb, floarea soarelui). Mai intensiv acest proces decurge în cazul culturii porumbului. Intensitatea procesului de sechestrare a carbonului organic în sol cu participarea algelor experimentate poate fi redată cu urmatoarele rânduri pedofuncționale în sensul scăderii acesteia: Cultura porumbului: Nostoc gelatinosum > Calothrix gracilis > Lot combinat > Cylindrospermum licheniforme > Nostoc linckia. Cultura floarea soarelui: Nostoc gelatinosum > Lot combinat > Cylindrospermum licheniforme > Calothrix gracilis > Nostoc linckia.

 

PLACE AND ROLE NITROGEN FIXCING CYANOPHYT ALGAE OF
      THE  SOIL ORGANIC CARBON SEQUESTRATION

This paper presents the results of soil physical indicators indicating how carbon sequestration in the soil is administered when nitrogenous cyanophyte algae biomass is used to grow corn and sunflower. Thus, it was found that all nitrogen fixing cyanophyte algae species contribute to the accumulation of organic carbon in the soil. At the same time, it was observed that the aggregation-structuring activity is interspersed with the activity of saturation of the root system of the cultivated plants (corn, sunflower). This process is more intensive in the case of corn crops. The intensity of the organic carbon sequestration process in the soil with the participation of the experimental algae can be reproduced with the following pedofunctional rows in the sense of decreasing: Corn crop: Nostoc gelatinosum > Calothrix gracilis > Combined lot > Cylindrospermum licheniforme > Nostoc linckia. Sunflower culture: Nostoc gelatinosum > Combined lot > Cylindrospermum licheniforme > Calothrix gracilis > Nostoc linckia.


Keywords


soil, organic carbon, cyanophyte algae, carbon sequestration, aggregation-structuring, valuable organic structure, aggregate stability, sequestration index of organic carbon in soil.

Full Text:

PDF

References


JIGĂU, Gh., ȘALARU, V., BLIDARI, A., DOBROJAN, S., TOFAN, A., PLĂCINTĂ, N. Vizion on thestructural-gregation mecanism of humifer moderated chernozems, with participation of cuanopyte algae. În: Lucrări științifice, seria Agronomie. Iași: Universitatea ,,Ion Ionescu de la Brad”, 2018.

JIGĂU, Gh., ȘALARU, V., BLIDARI, A., DOBROJAN, S., TOFAN, A., PLĂCINTĂ, N., BUHNĂ, M. Plase of cyanophyta algae in suport and achievement of the structural aggregation processes of humifer moderated typical cernozems. În: Factori și procese pedogenetice din zona temperată. Iași: Universitatea ,,Al.I. Cuza”, 2018.

САФИУЛИНА, Р.Р. Цианобактериально-водорoслевые ценозы чернозёма обыкновенного под растениями фитомелиораторами, в Зауралье Республики Башкортостан: Дисс. на соискание учёной степени кандидата биологических наук. Уфа, 2014. 187 с.

ХАСАНОВА, Р.Ф. Алгоагрофизическая характеристика почвенных агрегатов под травами естественных и сельскохозяиственных экосистем. В: Известья Самарского научного центра Российской Академии Наук, 2015, №17, с.875-879.

ХАСАНОВА, Р.Ф, СУИНДУКОВ, И.Т, СУИНДУКОВА, М.Б. Фитомелиоративный способ экологической реабилитации чернозёмов Зауралья. В: Вестник Академии Наук Республики Башкортостан, 2016, том 20, №1, с.6-16.

СУИНДУКОВ, И.Т, ХАСАНОВА, Р.Ф. Качественный анализ агрегатного состояния чернозёмов под травами естественных и сельскохозяйственных экосистем. В: Вестник Академии Наук Республики Башкортостан, 2016, том 21, №1(81), с.24-30.

ВАСИЛЕНКО, Е.С, КУТОВАЯ, О.В, ТАКАХОВА, А.К, МАРТЫНОВ, А.С. Изменение численности микро-организмов в зависимости от величины агрегатов гумусового горизонта миграционно-мицелиарного чернозёма. В: Бюллетень Почвенного Института им. В.В. Докучаева, 2014, вып.73, с.85-97.

СЕМЕНОВ, В.М., КОГУТ, Б.М. Почвенное органическое вещество. Москва: ГЕОС, 2015. 232 с.

СЕМЕНОВ, В.М, ИВАННИКОВА Л.А, ТУЛИНА А.С. Стабилизация органического вешества в почве. В: Агрохимия, 2009, №10, с.77-96.

СЕМEНОВ, В.М, ТУЛИНА, А.С, СЕМEНОВА, Л.А, ИВАНИКОВА, В.А. Гумификационные и негумификационные пути стабилизации органического вещества в почве (обзор). В: Почевоведение, 2013, №4, с.393-407.

BRONICK, C.J., LAL, R. Soil structure and management: a review. In: Geoderma, 2005, vol.124, p.3-22.

SIX, J., BOSSNYT, H., DEGRYZE, S., DENET, K. Ahistory of research on the link between (micro) agregates, soil biota, andsoil organic matter dynamics. In: Soil Tilage Rez., 2004, vol.7, p.7-31.

OADES, J.M., WATERS, A.G. Agregate hierarchy in soils. In: Autral. J. Soil Res., 1991, vol.29, p.815- 828.

LUPAȘCU, Gh., JIGĂU, Gh., VIRLAN, M. Pedologie generală. Iași: Junimea, 1998. 297 p.

JIGĂU, Gh. Geneza și Fizica solurilor. Chișinău: CEP USM, 2009. 164 p.

АРТЕМИЕВА, З.С. Органическое вещество и гранулометрическая система почв. Москва: ГЕОС, 2010. 240 с.

JASTOW, J.D. Soil aggregate formation and the acctual of particularite and mineral – asociated organic matter. In: Soil Biol. Biochem., 1996, vol.28, p.656-676.

SIX, J., PAUSTIAN, K., ELLIOT, E.T., COMBRIN, K.C. Soil structure and soil organic matter: I. Distribution of aggregate size classes and aggregate associated carbon. In: Soil Sci. Soc. Am. J., 2000, vol.64, p.681-689.

Von LIITZOV, M., KÖGEL–KNABNER, J., EKSCHMITT, K. et al. SOM fractionation methods: Relevance to functionalpools to stabilization mechanisms. In: Soil. Biol. Biochem., 2007, vol.39, p.2183-2207.

OLCHIN, A., OADES, J.M., SKJEMSTAD, J.O., CLARKE, P. Soil structure and carbon cycling. In: Austral J. Soil Res., 1994, vol.32, p.1043-1068.

ЗУБКОВА, Т.А, КАРПАЧЕВСКИЙ, Л.О. Матричная организация почв. Москва: РУСАКЖ, 2001. 249 с.

ХАСАНОВА, Р.Ф, ШАЛАГИНА (Сафиулина), Р.Р., ДУБВИК И.Е. Влияние климатических показателей на цианобактериально-водорослевые ценозы. В: Вестник НВГУ, 2016, №2, с.3-8.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.