COMPOZIȚIA CHIMICĂ A APELOR RÂULUI RĂUT ȘI INFLUENȚA ACESTEIA ASUPRA HIDROCHIMIEI FLUVIULUI NISTRU ÎN PERIOADA ANILOR 2015-2018

Viorica GLADCHI

Abstract


În perioada anilor 2015-2018,  apele râului Răut se caracterizează ca ape cu o duritate totală și mineralizare ridicată, ceea ce face imposibil de a utilza aceste ape pentru irigare. Apele râului sunt excesiv poluate cu substanțe organice greu degradabile și cu diverse forme minerale ale elementelor biogene. În cele mai dese cazuri, apele afluentului sunt atribuite la clasele IV-V de calitate, ceea ce corespunde apelor poluate și apelor puternic poluate. Conținutul excesiv de azot mineral în apele Răutului creează un precedent real pentru eutrofizarea antropogenă rapidă a râului.

Datele obţinute denotă influenţa considerabilă a Răutului asupra conţinutului ionilor principali în apele Nistrului și schimbarea coraportului dintre ionii principali în Nistru. Apele Răutului au provocat poluarea suplimentară a Nistrului cu substanțe organice greu degradabile  și transformarea apelor din categoria clasei a II-a de calitate – ape de calitate bună, în clasa a III-a de calitate – ape moderat poluate. A fost stabilită tendinţa de creştere a concentraţiei diverselor forme ale elementelor biogene în apele Nistrului în aval de vărsare a Răutului, ceea ce prezintă un pericol real pentru ecosistemul fluviului.

 

THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE WATERS OF RAUT RIVER AND ITS INFLUENCE OVER THE HYDROCHEMISTRY OF DNIESTER RIVER DURING THE PERIOD OF 2015-2018

The waters of the Raut river in the period of 2015-2018 were characterized as high mineralized and hard waters that are impossible to be used as irrigation waters. The waters of the river are excessively polluted with organic matter that is hard to degrade and diverse mineral forms of biogen elements. In most cases, the waters of the river are attributed to IV-V class of quality, that is considered to be badly polluted waters. The excessive quantity of mineral nitrogen in Raut’s water create a real precedent for fast anthropogenic eutrophication of the river.

The data obtained states that the quality of the water in Raut is of a great influence on the quality of the water in Dniester river. The waters of Raut are polluting Dniester and transforming its waters from class II (good quality waters) into class III (moderate polluted waters). It was established the tendency of growth in the field of pollution with different biogenic elements in waters of Dniester river that are characteristic for those present in the Raut river, which is a real danger to the ecosystem of the river.


Keywords


tributary, chemical composition of water, pollution, quality class, the influence of the tributary, the Dniester River, the quality of the waters.

Full Text:

PDF

References


GLADCHI, V., GOREACEVA, N., DUCA, Gh., BUNDUCHI, E., BORODAEV, R., ŞURÎGHINA, O., LIS, A. Chemical Compozition of Right Bank tributaries of Nistru River and Their General Impact. In: The Management of Water Quality in Moldova, Edited by Springer, 2014, p.81-96. ISSN 0921-092X, ISBN 978-3-319-02707-4

ROMANCIUC, L., GLADCHI, V., GOREACEVA, N., BUNDUCHI, E., DUCA, Gh. The role of Ecological Chemistry in Pollution Research and Sustainable Development. Springer book, 2009, p.57-64.

ГОРЯЧЕВА, Н.В., ГЛАДКИЙ, В.И., БУНДУКИ, Е.Г.. Кислородный режим вод нижнего Днестра в 2015-2016 гг. B: Materialele Conferinţei internaţionale „Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы”. Tiraspol, 26-27 octombrie 2017, p.64-67. ISBN 978-9975-66-591-9

ГОРЯЧЕВА, Н.В., ГЛАДКИЙ, В.И., ДУКА, Г.Г., БУНДУКИ, Е.Г., ШУРЫГИНА, О. Пространсвенно-временная изменчивость ионного состава вод молдавского участка среднего Днестра. В: Зб. наук. статей Мiжнар. наук.-практич. конф. „Екологичны проблемы Чорного моря”, Одеса, 27-28 жовтня 2011. Отв. ред. В.М. Небрата. Одеса: İİЦ «İНВАЦ», 2011, с.270-273.

ГОРЯЧЕВА, Н., ГЛАДКИЙ, В., БУНДУКИ, Е., БОРОДАЕВ, Р. Вынос в Днестр химических веществ с малых водосборов. В: Cб. науч. стат. X-й Межд. науч.-техн. конф. «Наука, образование, производство в решении экологических проблем». Уфа: УГАТУ, 2013, с.128-133.

Горячева Н., Гладкий В., Дука Г., Бундуки Е., Бородаев Р., Шурыгина О. Результаты мониторинга вод среднего Днестра. В: Зб. наук. статей Мiжнар. наук.-практич. конф. «Екологичны проблемы Чорного моря», Одеса, 1-2 листопада 2010. Отв. ред. В.М. Небрата. Одеса: İİЦ «İНВАЦ», 2010, с.171-174.

ГОРЯЧЕВА, Н., ДУКА, Г., ГЛАДКИЙ, В., РОМАНЧУК, Л. Изменение солевого состава малых рек Молдовы в условиях регулирования стока. В: Сборник «Эколого-гидрохимические проблемы изучения и использования водных ресурсов», Казань, Россия, 2008, с.342-347.

ГОРЯЧЕВА, Н., ГЛАДКИЙ, В., РОМАНЧУК, Л. Гидрохимия малых рек междуречья Дуная и Днестра. Экологические проблемы Черного моря. Одесса: ЦНТИ, 2004, с.171-174.

GLADCHI, V., DUCA, Gh., GOREACEVA, N., BUNDUCHI, E., LIS, A. Chemical composition from the Dniester river tributaries. In: Chem. J. Mold., 2013, no.8(1), p.23-32.

ГОРЯЧЕВА, Н., ГЛАДКИЙ, В., БУНДУКИ, Е., ЛИС, А. Органическое вещество в водах притоков Днестра. B: Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe ale naturii”, 2013, nr.1(61), p.131-135.

ГЛАДКИЙ, В., ГОРЯЧЕВА, Н., БУНДУКИ, Е., ШУРЫГИНА, О. Биогенный вынос в Днестр с территорий малых водосборов. B: Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe ale naturii”, 2013, nr.1(61), p.131-135.

ГЛАДКИЙ, В., ГОРЯЧЕВА, Н., БУНДУКИ, Е. Оценка нагрузки от правовых притоков Днестра. În: Mediul Ambiant, 2013.

ГЛАДКИЙ, В., ГОРЯЧЕВА, Н., БУНДУКИ, Е., ШУРЫГИНА, О. Современная гидрохимическая ситуация в устье р. Реут. В: Матер. 4 Межд. науч.-практ. конф. «Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья», Тирасполь, 9-10 ноября 2012. Отв. ред. др. Ф.И. Филипенко. Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2012, с.78-80.

BOIAN, I., GILCĂ, G., SANDU, M., TĂRIŢĂ, A., SPĂTARU, P., GLADCHI, V., BOGDEVICI, O. Poluarea transfrontalieră a apelor de suprafaţă. În: Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010 (Raport Național). Chișinău: S. n., Tipografia „Nova-Imprim” SRL, 2011, p.86-89. ISBN 978-9975-4224-4-4

MUSTEA, M., BOIAN, I., GALCĂ, G., SANDU, M., TĂRIŢĂ, A., ZUBCOV, E., SIREŢEANU, D., GLADCHI, V., PREPELIŢA, A., JELEAPOV, V., SERENCO, L., GILCĂ, G. Starea resurselor de apă. În: Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010 (Raport Național). Chișinău: S. n., Tipografia „Nova-Imprim” SRL, 2011, p.75-80. ISBN 978-9975-4224-4-4

MUSTEA, M., SERENCO, L., GILCĂ, G., SANDU, M., TĂRIŢĂ, A., LOZAN, R., MOŞANU, E., SOHOŢCHI, V., GLADCHI, V., ZUBCOV, E. Sursele şi factorii de poluare a apelor şi starea epidemiologică. În: Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010 (Raport Național). Chișinău: S. n., Tipografia „Nova-Imprim” SRL, 2011, p.81-85. ISBN 978-9975-4224-4-4

GLADCHI, V., GOREACEVA, N., DUCA, Gh., BUNDUCHI, E., ANGHEL, L., ŞURÎGHINA, O., ROMANCIUC, L. Impactul afluenţilor din dreapta asupra calităţii apelor fluviului Nistru. În: Revista apelor, 2011, nr.12, p.14-18.

DUCA, Gh., GLADCHI, V., GOREACEVA, N. Lucrări practice la Chimia Apelor Naturale. Chișinău: CEP USM, 2007. 108 p.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă, nr.890 din 12.11.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.262-267.

GLADCHI, V. Transformările catalitice și starea redox a mediului ambiant / Sub red. acad. Gh.Duca. Chișinău: CEP USM, 2018. 212 p. ISBN 978-9975-71-996-4

ХУАН, Жань-Жань. Геоэкологическая оценка трофического статуса пресноводных озер Китая: Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. Санкт-Петербург, 2013. 149 c.

МАКАРОВА, Н.В., ТРОФИМЕЦ, В.Я. Статистика в Excel. Москва: Финансы и статистика, 2002. 368 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.