POLUAREA ATMOSFEREI ȘI PARTICIPAREA POLUANȚILOR ÎN PROCESELE ECOCHIMICE DIN AER

Viorica GLADCHI

Abstract


Din punct de vedere chimic, aerul atmosferic reprezintă un reactor redox de tip deschis, în care permanent pătrund diferite substanțe găzoase, lichide și solide de origine naturală și antropogenă, care sunt considerați poluanți primari. Sursele principale de poluare naturală a aerului sunt erupțiile vulcanice, procesele biochimice vitale, putrefacția orga­nis­melor moarte și altele. Printre sursele de poluare antropogenă se evidențiază industria energetică, chimică, de prelucrare, mineritul; transportul, defrișarea pădurilor, creșterea exponențială a numărului de populație, agricultura extensivă etc.

După pătrunderea în aer, poluanții se supun transformărilor chimice cu participarea componenților redox ai troposferei – oxigenul, peroxidul de hidrogen, radicalii liberi, ca specii active ale acestuia. Preponderent, transformările redox în tro­po­­sferă sunt inițiate de radiațiile solare din domeniul ultraviolet apropiat și sunt de natura reacțiilor fotochimice. Ca rezultat, se obțin poluanți secundari care, deseori, au un impact negativ mai sporit asupra ecosistemelor și populației, comparativ cu poluanții primari. Printre consecințele nefaste ale acestor procese pot fi nominalizate intensificarea efectului de seră, apariția ozonului troposferic „agresiv”, a ploilor acide, a smogului de diferit tip, perturbările în dezvoltarea ecosistemelor, care afectează considerabil starea de sănatate a populației Terrei. Prin urmare, pentru ameliorarea și îmbunătățirea situației create sunt necesare măsuri concrete de prevenire, minimalizare sau înlăturare a proceselor de poluare antropogenă a aerului la nivel local, regional și global.

 

ATMOSPHERIC POLLUTION AND THE PARTICIPATION OF
POLLUTANTS IN AIR CHEMICAL PROCESSES

From a chemical point of view, the atmospheric air, is an open top redox reactor,
in which various gases, liquids and solid substances of natural and anthropogenic origin, which are considered to be a partial pollutant constantly penetrate. The main sources of natural air pollution are eruptions on volcanoes, vital biochemical processes, putrefaction of dead organisms and others. Among the anthropogenic pollution sources are highlighted the energy, chemical, processing industry, mining; transport, deforestation, exponential chalk of the population, extensive agriculture, etc.

Once the primary pollutants reach the air, they can be chemically transformed with the participation of the redox com­ponents of the troposphere - oxygen, hydrogen peroxide, free radicals, as active species of others. Mostly, redox trans­for­mations in the troposphere are initiated by solar radiation in the near ultraviolet range and are photochemically accessible. As a result, secondary pollutants can be obtained and they have an encreased negative impact on ecosystems and population, compared to primary pollutants. Among the harmful consequences of the processes can be named the intensification of the greenhouse effect, the appearance of "aggressive" tropospheric ozone, a rain acid, a different smog peak, disturbances in foreign ecosystems, considerable diseases of the health of a population of the earth. Therefore, concrete measures to prevent, minimize or eliminate anthropogenic air pollution processes at local, regional and global level are needed to improve and create the necessary conditions.


Keywords


atmospheric air, pollutant, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, hydrocarbons, redox transformations.

Full Text:

PDF

References


https://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=POLUANT. Accesat: 04.05.2020.

Legea Republicii Moldova privind protecția aerului atmosferic, nr.1422-XIII din 17.12.97. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998.

Protecţia mediului în Republica Moldova: Anuar IES – 2017 / Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat; Chişinău: Pontos, 2018, p.19-26. 392 p. ISBN 978-9975-51-928-1

DUCA, Gh., SCURLATOV, Iu., MISITI, A., MACOVEANU, M., SURPĂŢEANU, M. Chimie ecologică. Ediţia a II-a, revăzută. Chişinău: CE USM, 2003. 303 p.

Air Quality Guidelines. Global Update 2005. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide, 2005. 484 p. ISBN 92 890 2192 6

DUCA, Gh., SAJIN, T., CRĂCIUN, A., MARDARI, I. Poluarea şi protecţia atmosferei. Chişinău, 2003.

БАЖИН, Н.М. Метан в окружающей среде = Methane in the environment: аналит. обзор / Учреждение Рос. акад. наук. Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2010. 56 с. (Сер. Экология. Вып. 93)

JUNGHIETU, Gr. Tehnologia chimică a compuşilor organici: Curs introductiv. Chişinău, 2001.

DUCA, Gh., SAJIN, T., CRACIUN, A. Combustibili şi lubrifianţi: Manual pentru uzul studenţilor. Chişinău, 2002.

ГРИШИНА, Е.П. Основы химии окружающей среды. Часть 1. Химические процессы в атмосфере. Владимир: Владим. гос. ун-т., 2005. 62 с.

GLADCHI, V. Transformările catalitice și starea redox a mediului ambiant / Sub red. acad. Gh. Duca. Chișinău: CEP USM, 2018. 212 p. ISBN 978-9975-71-996-4

ПУРМАЛЬ, А.П., СКУРЛАТОВ, Ю.И. Экологическая химия водной среды. B: Природа, 1975, том 20, №8, c.2121-2125.

ШТАММ, Е.В., ПУРМАЛЬ, А.П., СКУРЛАТОВ, Ю.И. Роль пероксида водорода в природной водной среде. Москва: Наука, том 60, выпуск 11, с.2373-2411.

АНДРУЗ, Дж., БРИМБЛЕКУМБ, П., ДЖИКЕЛЗ, Т., ЛИСС, П. Введение в химию окружающей среды. / Пер. с англ. Москва: Мир, 1999. 271 с. ISBN 5-03-003289-4

ФЕЛЛЕНБЕРГ, Г. Загрязнение природной среды. Введение в экологическую химию. / Пер. с нем. Москва: Мир, 1997. 232 с. ISBN 5-03–02857–9


Refbacks

  • There are currently no refbacks.