FOTOLIZA DIRECTĂ A CISTEINEI ŞI TIOUREEI ÎN SOLUŢII APOASE

Angela Serghei Lis

Abstract


A fost studiată fotoliza directă în soluţii apoase a tioureei (TU) şi cisteinei pe sisteme model cu scopul de a estima rolul lor în procesele ce decurg în apele naturale. S-a constatat că atât tioureea, cât şi cisteina se supun fotolizei directe la iradiere cu diferite surse de lumină artificială. Din rezultatele obţinute se poate afirma că viteza de oxidare a acestor tioli depinde direct proporţional de concentraţia iniţială a tiolului în sistem, precum şi de spectrul de emisie al lămpii. Au fost determinate randamentele cuantice ale tioureei şi cisteinei cu ajutorul actinometrului chimic ferioxala­tul de potasiu (K3[Fe(C2O4)3] · 3H2O). S-a constatat că randamentul cuantic al TU este cu mult mai mare ca unitatea, ceea ce denotă că în procesul de distrugere a tioureei doar la etapa iniţială are loc reacţia fotochimică, care este urmată de reacţii chimice, posibil radicalice. Deci, TU poate fi iniţiator al reacţiilor de autopurificare chimică în apele naturale.

DIRECT PHOTOLYSIS OF THE CYSTEINE AND THIOUREA IN AQUEOUS SOLUTIONS

It was studied direct photolysis in aqueous solutions of the thiourea and cysteine on the model system in order to estimate their role in the processes arising in the natural waters. It has been found that both of them, thiourea and cysteine, have been subjected to direct photolysis at irradiation with different artificial light sources. From the results obtained
it was found that oxidation rate of these thiols depends directly proportional to the initial concentration of thiol in the system and the emission spectrum of the lamp. There were determined quantum yields of thiourea and cysteine using chemical actinometer K3[Fe(C2O4)3] · 3H2O. It was found that the quantum yield of thiourea is much greater than unity, which shows that on the destruction of thiourea only at the initial stage occurs photochemical reaction, which is followed by chemical reactions, possibly radical reactions, so thiourea can be the initiator of chemical self-purification reactions in the natural waters.


Keywords


thiols, cysteine, thiourea, chemical actinometer, quantum yield, direct photolysis.

Full Text:

PDF

References


DUCA, Gh., SCURLATOV, Iu., MISSITI, A., MACOVEANU, M., SURPĂŢEANU, M. Chimie ecologică. Chişinău: CE USM, 2003. 303 p.

GLADCHI, V., DUCA, Gh., GOREACEVA, N., BUNDUCHI, E. Procese de autopurificare chimică şi fotochimică a sistemelor acvatice în prezenţa colorantului albastru reactiv direct. În: Revista ştiinţifică „Studia Universitatis”, 2013, nr.1(61), p.118-123. ISSN 1814-3237

NEIL, V., BARBARA, S. Impact of photochemical processes in the hydrosphere. In: Aquatic Sciences (Dusendorf), 2003, vol.65. p.317-319. ISSN 1015-1621 (Print), 1420-9055 (Online)

DUCA, Gh., GLADCHI, V., ROMANCIUC, L. Procese de poluare şi autoepurare a apelor naturale. Chişinău: CE USM, 2002. 145 p.

ELLMAN, G.L. Tissus sulfhydril groups. In: Arch. Biochem. Biophys., 1959, no.82, p.215-216.

LIS, A. Aplicarea actinometrelor chimice în evaluarea proceselor fotochimice. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM, Chişinău, 2013, p.77-79.

MARCO, M., VALTER, M., CLAUDIO, M. and DAVIDE, V. Modelling photochemical transformation of emerging organic pollutants in surface waters: effect of water level fluctuations following outflow or evaporation, relevant to arid and semi-arid environments. In: International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2013, vol.93, no.15, p.1698-1717. ISSN 0306-7319 (Print), 1029-0397 (Online)

МЕЛЬНИКОВ, М.Я., ИВАНОВ, В.Л. Экспериментальные методы химической кинетики. Москва: Изд-во Московского университета, 1985. 325 с.

LIS, A., GLADCHI, V. Transformări fotochimice ale tioureei şi cisteinei în apele naturale. În: Rezumatele comuni¬că-rilor la Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 26-28 noiembrie 2015, Univer¬sitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău: Tehnica-UTM, 2016, p.84-87.ISBN 978-9975-45-442-1


Refbacks

  • There are currently no refbacks.