IHTIOFAUNA FLUVIULUI NISTRU ŞI RÂULUI PRUT ÎN ANUL 2016

Dumitru BULAT, Denis BULAT

Abstract


În lucrarea de faţă sunt abordate rezultatele investigaţiei ihtiofaunei fl. Nistru şi r. Prut (limitele teritoriale ale Republicii Moldova) în anul 2016 cu ajutorul volocului pentru puiet. Ceea mai bogată ihtiofaună se constată în staţiunile terminale de sud – Palanca (fl. Nistru) şi Giurgiuleşti (r. Prut), care reprezintă adevărate zone de ecoton, însumând particularităţile de albie, luncă inundabilă şi estuar. Cu cât ne deplasăm în amonte, se constată majorarea ponderii speciilor reofile, însă scade valoarea diversităţii specifice şi a producţiei piscicole.

În ce priveşte diversitatea şi ponderea în capturi a speciilor de peşti cu divers statut de raritate, r. Prut întrece semnificativ fl. Nistru, ceea ce denotă un presing antropic mai accentuat asupra ecosistemului fluvial.

THE ICHTYOFAUNA OF DNIESTER AND PRUT RIVERS IN 2016 YEAR

In this paper are addressed to results of the investigation about Dniester andPrutRiversichtyofauna (territorial limits ofRepublicofMoldova) in 2016 year using trammel for juveniles. The richest ichtyofauna are found in southern terminals stations – Palanca (DniesterRiver) and Ghirgiulesti (PrutRiver), which are real ecotone areas, totaling riverbed, floodplain and estuary peculiarities. As we move upstream, it increases the share of rheophyls species, but decreases the amount of specific diversity and fish production.

In the aspect of diversity and share in the fish species catches with different rarity state, Prut River significantly surpasses Dniester River, which shows a more pronounced anthropogenic pressure on river ecosystem.


Keywords


ichtyofauna, anthropogenic factor, bioinvasion, ecological indexes.

Full Text:

PDF

References


БЕРГ, Л. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. М.-Л. Изд-во АН СССР, 1948-1949.Ч.1.3. 1381 с.

ПОПА, Л. Рыбы бассейна р. Прут. Кишинев: Штиинца, 1976. 85 с.

ДОЛГИЙ, В. Ихтиофауна Днестра и Прута (современное состояние, генезис, экология и биологические основы рыбохозяйственного использования). Кишинев: Штиинца, 1993. 323 с.

USATÎI, A., USATÎI, M., ŞAPTEFRAŢI, N., DADU, A. Resursele piscicole naturale ale Republicii Moldova. Chişinău: Balacron, 2016. 124 p.

USATÎI, M. Evoluţia, conservarea şi valorificarea durabilă a diversităţii ihtiofaunei ecositemelor acvatice ale Republicii Moldova: Autoreferat al tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice, Chişinău, 2004. 48 p.

MOŞU, A., TROMBIŢKI, I. Peştii Nistrului de Mijloc şi de Jos. Ghid al păstrătorilor râului. Chişinău, 2013. 138 p.

BULAT, D.M., BULAT, D.N., TODERAŞ, I., USATÎI, M., ZUBCOV, E., UNGUREANU, L. Biodiversitatea, Bioinvazia şi Bioindicaţia (în studiul faunei piscicole din Republica Moldova). Chişinău: Foxtrod, 2014. 430 p. ISBN: 978-9975-120-38-8

Cartea Roşie a Republicii Moldova. Ed. a III-a. Chişinău: Ştiinţa, 2015.

КОРОБОВ, Р., ТРОМБИЦКИЙ, И., СЫРОДОЕВ, Г., АНДРЕЕВ, А. Уязвимость к изменению климата. Молдавская часть бассейна Днестра. Кишинев: Elena Poligraf, 2014. 336 с.

ЗАЩУК, А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Бессарабская область, часть первая. СПб., 1862. 582 с. (Раздел «Рыбная ловля», с.314-321).

КИШЛЯРУК, В.М. Рыбный промысел как стратегия жизнеобеспечения древних поселений Нижнего При-дне¬стровья. В: Экология древних и традиционных обществ: сборник докладов конференции, вып. 4. Тюмень, 2011, с.173- 176.

TUDOSE, T. Tradiţia, promotoare a pescuitului gălăţean. Galaţi: Evrica Eurodips SRL, 2015. 573 p.

DAVIDEANU, Gr. Ghid metodologic pentru monitorizarea structurii ihtiocenozelor. Iaşi: Performantica, 2013. 57 p.

KOTTELAT, M., FREYHOF, J. Handbook of European Freshwater Fishes. Switzerland: Delemont, 2007. 646 p.

NĂVODARU, I. Estimarea stocurilor de peşti şi pescăriilor. Metode de evaluare şi prognoză a resurselor pescăreşti. Bucureşti: Dobrogea, 2008, p.46-61.

ПРАВДИН, И. Руководство по изучению рыб. Москва, 1966. 400 с.

САЛЬНИКОВ, Л., САЛЬНИКОВ, А. Теория динамики численности и проблема перелова. Астрахань: Астра-ханский университет, 2012. 137 с.

НИКОЛЬСКИЙ, Г. Теория динамики стада рыб как биологическая основа эксплуатации и воспроизводства рыбных ресурсов. Москва: Пищевая промышленность, 1974. 447 с.

BULAT, Dm., BULAT, Dn., ZUBCOV, E., BILEŢCHI, L. First record of the species Benthophilus nudus (Berg, 1898) in the Prut River. In: International Conference „Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion” 25-26 June, Galaţi, Romania, 2015, p.34.

BULAT, Dm., BULAT, Dn., DAVIDEANU, A., POPESCU, I.E., DAVIDEANU, Gr. Romania – Republic of Moldova joint study concerning the fish fauna in Stânca-Costeşti reservoir // AACL Bioflux 9(3), 2016, p.550-563.

UNGUREANU, L. Diversitatea şi particularităţile funcţionării comunităţilor fitoplanctonice în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova: Autoreferat al tezei de doctor habilitat în biologie. Chişinău, 2011. 64 p.

ФИЛЕНКО, О., МИХЕЕВА, И. Основы водной токсикологии. Москва: Колос, 2007, с.143.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.