IMPACTUL REGIMULUI DE ACTIVITATE ȘI ODIHNĂ ASUPRA RITMURILOR BIOLOGICE

Lidia COJOCARI, Aurelia CRIVOI

Abstract


Procesul de adaptare la un anumit program de activitate este o reacţie complexă, în evaluarea căreia un rol deosebit revine relaţiilor de reglare şi activitate funcţională dintre sisteme. Sistemul cardiovascular posedă o reactivitate sporită şi printre primele se include în mecanismele de menţinere a echilibrului biologic al organismului. Munca în orele de noapte denaturează stereotipul funcţional fiziologic, ducând la discordanţa provizorie dintre comportarea organismului şi asigurarea lui vegetativă.

IMPACT OF ACTIVITY AND REST ON THE REGIME BIOLOGICAL RHYTHMS

The process of adapting to a program activity is a complex reaction in the evaluation of which play a particular role regulating relations between systems and functional activity. The cardiovascular system has an enhanced reactivity among the first to include the mechanisms for maintaining biological balance of the body. Working in night hours distort physio­logically functional stereotype, leading to temporary discrepancy between his behavior and providing vegetative body.


Keywords


sleep-wake rhythm, activity rhythm, cardiac activity, acrophasis, amplitude, mezor, biological rhythms.

Full Text:

PDF

References


МOИCEEВА, Н., СЫСУЕВ, Б.В. Временная среда и биологические ритмы. Ленинград: Наука, 1981. 128 c.

ШАПОШНИКОВА, В. Биоритмы – часы здоровья. Москва: Советский спорт, 1991. 63 с. ISBN 5-85009-250-1

АГАДЖАНЯНБ, Н., ШАБАТУРА, Н. Биоритмы, спорт, здоровье. Москва: Физкультура и спорт, 1989. 208 с. ISBN 5-278-00083-Х

АЛЯКРИНСКИЙ, Б., СTEПАНОВА, С. По закону ритма. Москва: Наука, 1985, c.15-31.

BERGER, J. Regulation of circadian rhythms. In: Journal of Applied Biomedicine, 2004, no2, p.131-140.

ISSN 1214-0287

MELNIC, B., CRIVOI, A. Bioritmologia contemporană. Aspecte fundamentale. Chişinău: CEP USM, 2004. 63 p.

КУЗНЕЦОВ, Ю. Биоритмы человека: физический, эмоциональный, интеллектуальный. Москва: Амрита-Русь, 2006. 380 c. ISBN 5-94355-387-8

СМИРНОВ, К., НАВАКАТИЯН, А., ГАМБАШИДЗЕ, Г. Биоритмы и труд. Ленинград: Наука, 1980. 143 с.

COJOCARI, L. Sănătatea studenţilor în raport cu bioritmurile. În: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi mo-dernizării învăţământului: 75 de ani de la fondare: Materialele conf. şt. anuale a profesorilor şi cercetătorilor

UPS „Ion Creangă. Chișinău: S. n., 2015 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). vol.1, seria 17, p.217-224. ISSN 1857-2502

АМИНЕВА, Т., ДУРОВ, А. Сравнительная характеристика циркадного ритма мышечной силы кисти у женщин, работающих в дневную и ночную смены. B: Формирование здорового образа жизни населения. Материалы научно-практичекой конференции. Тюмень: Вектор Бук, 2006, с.157-158.

COJOCARI, L. Activitatea motorie la preșcolari în raport cu bioritmurile. În: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe reale și ale naturii, 2014, nr.6(76), p.40-44. ISSN 1857-498X

БАЕВСКИЙ, Р., СЕМЕНОВА, Т., ЧЕРНЫШЕВ, М. Временная адаптация человека и некоторые вопросы математической биоритмологии. B: Сб. Циркадные ритмы человека и животных. Фрунзе: Илим, 1975, c.206-208.

МЕЕРСОН, Ф. Адаптация организма к стрессорным ситуациям и предупреждение нарушений ритма сердца. Москва: Успехи физиол. наук, 1987, с.56-79.

БАЕВСКИЙ Р.М., МОТЫЛЕВСКАЯ, Р. Ритм сердца у спортсменов. Москва: Физкультура и спорт, 1986, с.29-35. ISBN 978-5-9758-0813-4

МИХАЙЛОВ, В. Вариабельность ритма сердца: опыт практического применения метода. Иваново, 2002. 290 с. ISBN 5-89085-096-2


Refbacks

  • There are currently no refbacks.