OPINII PE MARGINEA UNOR AMENDAMENTE RECENTE OPERATE ÎN PARTEA SPECIALĂ A CODULUI PENAL

Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI

Abstract


Scopul acestui articol constă în analiza efectelor adoptării Legii nr.201/2016, a Legii nr.83/2017, a Legii nr.119/2017, a Legii nr.141/2017 și a Legii nr.164/2017 asupra unor norme din Partea specială a Codului penal. Se ajunge la concluzia că modificările operate prin Legea nr.201/2016 în Partea specială a Codului penal sunt justificate. În primul rând, aceste modificări sunt conforme cu regula stabilită la lit.e) art.19 al Legii nr.780/2001, precum și la lit.c) alin.(1) art.54 al Legii nr.100/2017. În al doilea rând, sintagma „handicap fizic sau psihic” (care a fost utilizată înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.201/2016), asociată cu termenul „handicapat(ă)”, poate avea conotații stigmatizante. Astfel de termeni și sin­tagme n-ar trebui utilizate în Codul penal. În alt context, se prezintă ca oportună completarea Codului penal cu art.2012, alin.(21) art.2791 și cu art.2793. Adoptarea acestor norme noi va contribui la apărarea mai eficientă a relațiilor sociale cu privire la dezvoltarea minorului și, respectiv, a relațiilor sociale cu privire la prevenirea unor activități conexe tero­ris­mului. În cadrul studiului de față, se analizează, pentru prima dată, elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute la art.2012, alin.(21) art.2791 și la art.2793 CP RM. În ultima parte a prezentei investigații se examinează conflictul dintre Legea nr.141/2017 și Legea nr.164/2017 generat de inadvertența legiuitorului. Rezolvarea acestui conflict presupune următoarea soluție: nu Legea nr.141/2017, dar Legea nr.164/2017 și-a produs efectele asupra alin.(2) art.248 și alin.(1) art.2641 CP RM.

DIFFERENT OPINIONS IN RELATION TO SEVERAL RECENT AMENDMENTS MADE TO THE SPECIAL PART OF THE PENAL CODE

The purpose of this article is to analyze the effects of the adoption of Law No.201/2016, Law No.83/2017, Law No.119/2017, Law No.141/2017 and Law No.164/2017 on certain rules from the Special part of the Penal Code. It is concluded that the changes, made by Law No.201/2016 to the Special part of the Penal Code are justified. Firstly, these changes are in line with the rule set out at lett.e) art.19 of Law No.780/2001, as well as at lett.c) par.(1) art.54 of Law No.100/2017. Secondly, the phrase “physical or mental disability” (which was used before the entry into force of Law No.201/2016), associated with the term “disabled”, may have stigmatizing connotations. Such terms and phrases should not be used in the Penal Code. In another context, it is considered opportune to complete the Penal Code with art.2012, par.(21) art.2791 and art.2793. The adoption of these new rules will contribute to the more effective protection of the social relations regarding the development of the minor and respectively, the social relations regarding the prevention of terrorism-related activities. In this study for the first time are analyzed the constitutive elements of the offences stipulated in art.2012, par.(21) art.2791 and art.2793 PC RM. In the final part of this investigation, there is analyzed the conflict between Law No.141/2017 and Law No.164/2017, generated in this case by the legislator's inadvertence. Resolving this conflict involves the following solution: it is not Law No.141/2017, but Law No.164/2017 that has produced its effects on par.(2) art.248 and par.(1) art.2641PCRM.


Keywords


physical or mental disability, disability, the inappropriate exercise of parental obligations, self-training or receiving terrorist training, traveling abroad for terrorist purposes, drugs, conflict of laws.

Full Text:

PDF

References


Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.293-305.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.229-243.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.277-288.

Ibidem.

Ibidem.

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. [Accesat: 06.01.2018] Disponibil: www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.126-128.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.155-159.

Nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. [Accesat: 06.01.2018] Disponibil: http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2139/language/ ro-RO/Default.aspx

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.7-18.

Notă informativă la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. [Accesat: 06.01.2018] Disponibil: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2592

MANEA, V. Inițiativa de completare a Capitolului VII din Partea specială a Codului penal al Republicii Moldova: analiza Proiectului de lege nr.2592/2015. În: Sharing the Results of Research towards Closer Global Cooperation among Scientists: Results of the 10 International Conference: Collection of Research Papers (February 23, 2017) / Responsible editors: M. Prykhodko, S. Tonkykh, A. Mintz. Montreal: Accent Graphics Communications, 2017, p.49-52. ISBN 978-1-77192-338-5

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.47-48.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.167-172.

Sentința Judecătoriei Hâncești (sediul Ialoveni) din 06.12.2017. Dosarul nr.1-352/2017. [Accesat: 13.01.2018] Disponibil: https://jhn.instante.justice.md/ro/hot?solr_document=&solr_document_2=&DenumireDosar= &Tematica =201&solr_document_3=2

NASTAS, A. Răspunderea pentru declarațiile cu rea-voință în dreptul penal / Teză de doctor în drept. Chişinău, 2017. 226 p.

Nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. [Accesat: 06.01.2018] Disponibil: http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3414/language/ ro-RO/Default.aspx

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.9-18.

Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism. [Accesat: 06.01.2018] Disponibil: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196

MANEA, V. Preconizata transpunere a Protocolului de la Riga în Codul penal al Republicii Moldova: între oportu-nitate și legalitate. În: International Scientific Journal „Euro-american scientific cooperation: research articles” / Responsible editors: Tonkyh S., Pryhodko N., Mintz A. Hamilton: Accent Graphics Communications, 2017, vol.15, p.31-34. ISBN 978-1-77192-337-8

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.24-26.

SELEVESTRU, I. Victima infracțiunilor prevăzute la art.191 CP RM. În: Revista științifică a USM „Studia Uni¬ver-sitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”. Chişinău: CEP USM, 2015, nr.3, p.194-199. ISSN 1814-3199

Explanatory Report to the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism. [Accesat: 06.01.2018] Disponibil: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTM Content? documentId=090000168047c5ec

BOTEZATU, I., RADIONOVA, O. Problemele teoriei și practicii aplicării alin.(2) art.2792 din Codul penal al Repub-licii Moldova, care prevede răspunderea pentru justificarea publică a terorismului. În: ХХVІ Междуна¬родная научная конференция (26-27 июня 2017 г., Переяслав-Хмельницкий). Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, вып.6, ч.6, p.11-16. ISSN 2524-0986

Resolution 2178 (2014) adopted by the Security Council at its 7272nd meeting, on 24 September 2014. [Accesat: 06.01.2018] Disponibil: www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf

Nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative. [Accesat: 08.01.2018] Disponibil: http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3758/language/ro-RO/ Default.aspx

Nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative. [Accesat: 08.01.2018] Disponibil: http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3706/language/ro-RO/ Default.aspx

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.24-26.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.