INTERACȚIUNI DOCTRINARE DINTRE RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ȘI RESPONSABILITATEA JURIDICĂ

Andrei NEGRU, Oleg CHICU

Abstract


Termenul responsabilitate este unul dintre cuvintele semnificative în domeniul justiției și al dreptului, fiind pe larg cercetat în doctrina juridică. În prezenta lucrare sunt analizate numeroase definiții și explicații ale acestui termen for­mulate de specialiști în domeniul dreptului, scopul urmărit fiind de a evidenția deosebirile dintre responsabilitate în sens de răspundere juridică (ca obligație de a răspunde pentru o faptă comisă și de a repara prejudiciul cauzat astfel) și res­pon­sabilitate în sens de atitudine conștientă și asumată față de acțiuni legale. Primul caz este specific pentru realizarea normelor imperative (regăsite preponderent în dreptul public), iar cel de-al doilea caz – pentru realizarea normelor per­misive (regăsite preponderent în dreptul privat). În ultima situație inițiativa subiecților privați este decisivă. Demersurile științifice din prezenta lucrare nu se limitează la enumerarea definițiilor relevante formulate de autori autohtoni și străini, dar reprezintă o investigare complexă a conceptului răspunderii juridice, prin diferite metode: analiza, sinteza, metoda logică, comparativă și sistemică. În asemenea mod, propunem propriile definiții și invocăm cele mai importante carac­teristici ale răspunderii juridice, principiile specifice acestei categorii juridice și formulăm concluzii originale, bazate pe aspecte teoretice și practice și pe aprecieri proprii argumentate.

DOCTRINAL INTERACTIONS BETWEEN LEGAL ACCOUNTABILITY AND LEGAL RESPONSIBILITY

The term responsibility is one of the most significant words in the field of justice and law and is largely researched in legal doctrine. A great number of definitions and explications of the mentioned term given by specialists in law are examined in the present paper, the aim pursued being to emphasize the differences between responsibility in the meaning of accountability (as an obligation to answer for an act done and to repair any injury it may have caused) and the responsibility in the meaning of conscious and assumed attitude towards a lawful activity. The first one is specific to the realization of imperative legal norms (mainly found in public law) and the second one – for the realization of permissive legal norms (mainly found in private law). In the latter case the private subjects’ initiative is decisive. The scientific approaches in the present work are not limited in enumerating relevant definitions given by autochthon and foreign authors but also represent a complex investigation of the concept of legal liability, by different methods: the analysis, the synthesis, the logics, the comparative and the systemic methods. In such a manner the authors propose their own definitions and submit the most important characteristics of legal accountability, the principles specific to this legal category and elaborate original conclusions, based on theoretical and practical issues and on own argued appreciations.


Keywords


legal accountability, legal responsibility, public interest, private interest, subjective rights, legal obligations.

Full Text:

PDF

References


MIHAI, Gh. Fundamentele dreptului. Vol.V. Teoria răspunderii juridice. București: C.H. Beck, 2006, p.52.

https://ro.linguee.com/germană-română/traducere/verantwortlichkeit.html;

FLOREA, M. Responsabilitatea acțiunii sociale. București, 1976, p.30.

BĂDESCU, M. Sancțiunea juridică în teoria, filosofia dreptului și în dreptul românesc. București: Lumina LEX, 2002, p.57.

NEGRU, B. Responsabilitatea și răspunderea juridică într-un stat democratic și de drept. În: Revista Națională de Drept, 2006, nr.12, p.44.

POPA, N. Prelegeri de sociologie juridică. București, 1989, p.200.

Ibidem, p.209.

COSTIN, M.N. Răspunderea juridică în dreptul R.P.R. Cluj: Dacia, 1974, p.19.

Ibidem, p.39.

BOBOȘ, Gh. Teoria generală a dreptului (note de lectură). Cluj-Napoca: Argonaut, 1999.

http://studentladrept.blogspot.md/2008/12/gheorghe-bobo-teoria-general-dreptului.html;

POPA, N.Teoria generală a dreptului. București, 1992, p.204.

BARAC, L. Răspunderea și sancțiunea juridică. București: ALL Beck, p.40.

ГАЛАГАН, И.А. Право, свобода и социальная ответственность личности. Право и борьба идей в совре-менном мире. Москва, 1980, c.112.

ТАРХОВ, В.А. Об юридической ответственности. Саратов: Саратовский госуниверситет, 1977, с.31.

СТРОГОВИЧ, М.С. Сущность юридической ответственности. В: Советское государство и право, 1979, №5, c.17.

БАЗЫЛЕВ, Б.Т. Сущность позитивной юридической ответственности. В: Правоведение, 1979, №.4, с.30.

РЕБАНЕ, ИА. О методологических и гносеологических аспектах учения об основаниях юридической ответ-ственности. В: Ученые записки Тартуского госуниверситета, т.852. Тарту, 1989, c.24.

МАРЧЕНКО, М.Н. Проблемы теории государства и права. Москва, 2001, с.635.

PĂTULEA, V. Responsabilitatea juridică și acțiunea socială. În: Dreptul (București), 1999, nr.3, p.27.

MIHAI, Gh. Fundamentele dreptului. Vol.V. Teoria răspunderii juridice. București: C.H. Beck, 2006, p.34.

ПОХМЕЛКИН, В. Социальная справедливость и уголовная ответственность. Красноярск, 1990, с.53.

ЛИПИНСКИЙ, В. Формы реализации юридической ответственности. Тольятти, 1999, с.37.

BALTAG, D. Teoria răspunderii juridice: aspecte doctrinare, metodologice și practice. Autoreferat al tezei de doctor habilitat în drept. Chișinău, 2008, p.27-28.

РУДИНСКИЙ, Ф.М. Права свободы и ответственность граждан в условиях развитого социализма. В: Совет¬ское государство и право, 1977, №r.5, c.25-31.

КУДРЯВЦЕВ, В.Н. Закон. Поступок. Ответственность. Москвa, 1986, с.286-287.

ВИТРУК, Н.В. Общая теория юридической ответственности. Москвa: Норма, 2008, c.32.

RADU I. Motică, MIHAI, Gh. Introducere în teoria generală a dreptului. Vol.II. Timișoara, 1995, p.236.

BALTAG, D. Teoria răspunderii și responsabilității juridice. Chișinău: ULIM, 2007, p.134.

Ibidem, p.135.

NEGRU, B., NEGRU, A. Teoria generală a dreptului și statului. Chișinău, 2006, p.467.

HUMĂ, I. Teoria generală a dreptului. Focșani: Editura Științifică, 1995, p.150.

RADU I. Motică, MIHAI, Gh. Introducere în teoria generală a dreptului. Vol.II. Timișoara, 1995, p.236.

АЛЕКСЕЕВ, С.С. Общая теория права. Москва: Проспект, 2008, c.277.

Общая теория права и государства / Под ред. Лазарева В.В. Москва: Юристъ, 1996, c.204.

CÂMPEANU, V.I. Dreptul muncii. București: Editura. Didactică și Pedagogică, 1967, p.214.

TARHON, V.G. Răspunderea patrimonială a organelor administrației de stat și controlul indirect al legalității actelor administrative. București, 1967, p.13.

AVORNIC, Gh. Teoria generală a dreptului. Chișinău: Cartier, 2004, p.488.

CRAIOVAN, I. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. București: ALL Beck, 2001, p.283.

ЛИВШИЦ, Р.З. Теория права. Москва: Веk, 2001, с.147.

РЕБАНЕ, И.А. О методологических и гносеологических аспектах учения об основаниях юридической ответ¬ственности. В: Ученые записки Тартуского госуниверситета, т.852. Тарту, 1989, c.16.

BARAC, L. Răspunderea și sancțiunea juridică. București: ALL Beck, p.39.

MIHAI, Gh. Fundamentele dreptului. Vol.V. Teoria răspunderii juridice. București: C.H. Beck, 2006, p.289.

BALTAG, D. Teoria răspunderii și responsabilității juridice. Chișinău: ULIM, 2007, p.132-133.

PETROVICI, I. Teoria noțiunilor. Iași: Polirom, 1998, p.118.

BALTAG, D. Teoria răspunderii și responsabilității juridice, p.181.

Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

БАЗЫЛЕВ, Б.Т. Юридическая ответственность. Красноярск, 1985, с.44-46.

САНДАЛЬНИКОВА, Е.В. Юридическая ответственность государственных гражданских служащих в Российской Федерации (теоретико-правовое исследование). Aвтореферaт диссертации кандидата юриди-чес¬ких наук. Казань, 2007, c.12.

ВИТРУК, Н.В. Общая теория юридической ответственности. Москвa: Норма, 2008, c.179-180.

БРАТУСЬ, С.Н. Юридическая ответственность и законность (Очерк теории). Москва: 1976, c.85-92.

МАЛЕИН, Н.С. Об институте юридической ответственности. В: Ученые записки Тартуского госуниверси-тета, т.852. Тарту, 1989, с.343.

КРАСНОВ М.А. Публично-правовая ответственность представительных органов за нарушение закона. В: Государство и право, 1993, №6, c.46.

ЛЕЙСТ, О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы). Москва: МГУ, 1981, с.28.

АГЕЕВА, Е.А. Юридическая ответственность в государственном управлении. Ленинград: Изд-во. ЛГУ, 1990, с.29.

BOTNARU, S., ŞAVGA, A., GROSU, V., GRAMA, M. Drept penal. Partea generală. Vol.I. Chişinău: Cartier juridic, 2006, p.116-117.

Codul penal al Republicii Moldova, nr.985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

DELEANU, I. Drepturile subiective și abuzul de drept. Cluj-Napoca: Dacia, 1988, p.38.

Codul civil al Republicii Moldova. nr.1107-XV din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86/661.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.