RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE – PROPUNERE DE LEGE FERENDA

Cristina CHIHAI

Abstract


În prezentul articol ne propunem ca scop aprofundarea și soluţionarea dilemelor privind antrenarea diferitelor forme ale răspunderii juridice pentru fapta de încălcare a legislației privind achizițiile publice. Totodată, vom înainta propuneri de lege ferenda ce vizează măsuri concrete privind perfecționarea cadrului reglementar în materie și aplicarea veridică și unitară de către organele de drept a legislației în domeniul dat. Drept rezultat, in globo, constatăm că existența cadru­lui reglementar adecvat asigură realizarea unei politici financiare, fiscale și economice stabile și echitabile. A fortiori, pentru asigurarea organizării și desfășurării achizițiilor publice în condiții de legalitate și corectitudine se impune nece­si­tatea stringentă de adoptare a unei norme penale care va antrena răspunderea pentru fapta dată. Or, buna funcţionare a siste­mului și lupta contra criminalității în acest domeniu, în mod just și proporțional, depind de adoptarea și aplicarea efi­cien­tă a normelor organizatorice, precum și a celor punitive, mai ales a normelor juridico-penale. Per a contrario, în mod regretabil, constatăm că la momentul actual acest mecanism lipseşte; or, în Codul penal al Republicii Moldova nu se regăsește o normă ce ar incrimina nemijlocit fapta de încălcare a legislației privind procedura de achiziții publice.

CRIMINAL LIABILITY FOR BREACH OF PUBLIC PROCUREMENT LEGISLATION – PROPOSAL FOR LEGAL FERENDA

 

By means of this scientific article, we aim to deepen and solve the dilemmas concerning the involvement of different forms of legal liability for the act of violating the public procurement legislation, implicitly in defining and recommending concrete measures to improve the regulatory framework in the field and the veritable and unitary application by the law enforcement bodies of the given legislation. As a result, globally, we find that the existence of an appropriate regulatory framework ensures the achievement of a stable and fair financial, fiscal and economic policy. A fortiori, in order to ensure the organization and the unfolding of public procurement under conditions of legality and fairness, it is necessary to adopt strictly the criminal norm that will assume responsibility for the given deed, the proper functioning of the system and the fight against crime in this area, proportionally, depend on the effective adoption and enforcement of organizational and punitive norms, especially legal-criminal norms. Per a contrario, regrettably, we find that this mechanism is currently lacking, and in the Criminal Code of the Republic of Moldova there is no criminal norm that would directly criminalize the act of violating the legislation on the public procurement procedure.


Keywords


public procurement, the public procurement contract, economic operator, contracting authority, contra­ventional liability, criminal offense.

Full Text:

PDF

References


Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Indicatori de monitorizare a eficienței procedurilor de achiziție publică finalizate prin contract/acord-cadru în semestrul I 2017. 42 p.

Rolul achizițiilor publice. Achiziții publice în cifre. Principii. Project ,,Cutting edge improvements in the public procurement system in Moldova through inclusiveness, creativity and law-abiding practices”. Proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de IDIS „Viitorul”. 21 p.

ENACHI, D., CHIVRIGA, V. Achizițiile publice în Republica Moldova – probleme, reglementări noi și reforme așteptate. Raportul nr.3, Mai 2016. IDIS „Viitorul”. 25 p. Disponibil: http://www.viitorul.org/files/5214294_md_ economic_ repor.pdf

ДАРАГАН, В.В. Организационно-правовые меры обeспечения законности в сфере государственных заку-пок в Украинe. (Organizational and legal measures to ensure the legality of public procurement in Ukraine). В: Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородскoй Академии МВД России, 2014, №4 (28), c.115-118.

Legea privind achizițiile publice, nr.131 din 03.07.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205.

Legea privind achizițiile publice, nr.96 din 13.04.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111.

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, nr.1332 din 14 decembrie 2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.459-471.

Федеральный Закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-дар¬ственных и муниципальных нужд, принят Государственной Думой 22.03.2013 г., одобрен Советом Федерации 27.03.2013 г. B: Собрание Законодательства Российской Федерации, 2013.

Закон України про публічні закупівлі, № 922-VIII від 25.12.2015. В: Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 9, ст.89.

Codul penal al României, Legea 286/2009. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24.07.2009, în vigoare 01 februarie 2014. Disponibil: https://legeaz.net/noul-cod-penal/.

Criminal Code of the Republic of Armenia of April 18, 2003. Disponibil: http://www.legislationline.org/ documents/ section/criminal-codes.

Уголовный Кодекс Грузии, от 22 июля 1999 года, № 2287-вс, подписан 22.07.1999 г., введен в силу с 01.06.2000 г. Disponibil: https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, Miratuar me ligjin no.7895, datë 27.01.1995. Disponibil: http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/47.

Уголовный Кодекс Кыргызской Республики, от 01 октября 1997 года № 68, принят 18.09.1997 г., подписан 01.10.1997 г., введен в силу с 01.01.1998 г. Disponibil: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568.

ДАРАГАН, В.В. Борьба с коррупцией в сфере государственных закупок необходимое условие стаби¬ли-зации и развития национальной экономики Украины. B: Вестник ВГУ. Серия: Право, 2016, №1, c.27-38.

Федеральный Закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-дар¬ственных и муниципальных нужд, принят Государственной Думой 22.03.2013 г., одобрен Советом Феде¬ра¬ции 27.03.2013 г. Disponibil: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624

ГУК, Д.B. К вопросу о дополнительной криминализации в УК РФ нарушений законодательства при осу-ществлении госзакупок. B: Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право, оперативно-розыскная деятельность. Юридическая наука, 2013, №2, c.40-44.

ГУК, Д.B. Использование «фирм-однодневок» для целей хищения денежных средств, выделенных на государственные закупки. B: Труды Института государства и права Российской академии наук, 2012, №2, c.75-85.

Уголовный кодекс Российской Федерации: Закон Российской Федерации № 63-Ф3 от 13.06.1996 г., принят Государственной Думой 24.05.1996 г., одобрен Советом Федерации 05.06.1996 г., введен в силу с 01.01.1997 г. B: Собрание Законодательства Российской Федерации, 1996, №25.

ГУК, Д.B. Проблемные вопросы уголовно-правовой квалификации использования «фирм-однодневок» для хищений денежных средств, выделенных на закупки для государственных нужд. B: Бизнес в законе, 2013, №.1, c.50-52.

ТИЩЕНКО, Е.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере государственных и муниципальных закупок: сравнительно-правовой анализ. B: Matters of Russian and International Law, 2016, vol.6, Is. 11A, p.93-107.

Проект федерального закона o внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, №_ Пр-399 c 12.03.2018.

BRÎNZA, S., STATI, V. Articolul 2011, „Violenţa în familie” din Codul penal suferă de grave carenţe tehnico-legislative. Partea I. În: Revista Națională de Drept, 2013, nr.7, p.3-7.

PAȘCA, V. Drept penal. Partea generală. Ediția a III-a, actualizată cu modificările la zi ale Codului penal. Buc¬u-reşti: Universul Juridic, 2014. 620 p.

TĂNĂSESCU, I., TĂNĂSESCU, C., TĂNĂSESCU, G. Drept penal general. Curs universitar. București: All Beck, 2002. 784 p.

Hotărârea Curții Constituționale nr.26 din 23.11.2010 asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor alin.(6) art.63 din Codul de procedură penală. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.235-240.

Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr.218 din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.