ACTELE DE VIOLENȚĂ ALE VICTIMEI ÎN CONTEXTUL INFRACȚIUNII PREVĂZUTE LA ART.146 DIN CODUL PENAL

Rodica BERDILO

Abstract


În prezentul articol autorul își propune să examineze noțiunea „acte de violenţă” din art.146 CP RM sub următoarele aspecte: 1) forma conduitei – activă sau pasivă – a victimei care recurge la actele de violență; 2) caracterul – fizic sau psihic – al unei astfel de violențe; 3) atitudinea psihică a victimei față de actele sale de violență; 4) (i)legalitatea unor asemenea acte etc. În contextul infracțiunii prevăzute la art.146 CP RM, actele de violență ale victimei se pot exprima doar sub formă de acțiune. O astfel de violență poate avea doar un caracter fizic. Atitudinea psihică a victimei infrac­țiunii, prevăzute la art.146 CP RM, față de actele sale de violență se poate exprima doar în intenție. Este obligatoriu ca actele de violență ale victimei infracțiunii în cauză să aibă un caracter ilegal. Sub incidența sintagmei „acte de violență” din art.146 CP RM intră nu doar violența infracțională. Nu este exclusă posibilitatea comiterii omorului în stare de afect în timpul unei altercații (încăierări). Ilegalitatea actelor de violență ale victimei, privită drept condiție obligatorie pentru aplicarea art.146 CP RM, comportă relevanță în ipoteza erorii de fapt. Or, de prezența acestei condiții depinde existența infracțiunii prevăzute la art.146 CP RM.

THE VICTIM’S VIOLENCE ACTS IN THE CONTEXT OF THE OFFENCE

REFERRED TO IN ART.146 OF THE PENAL CODE

Within this article, the author goes to great lengths to examine the concept of “acts of violence”, mentioned in art.146 PC RM, considering the following aspects: 1) the form of behavior – active or passive – of the victim that resorts to acts of violence; 2) the physical or psychological character of such violence; 3) the victim's psychological attitude to­wards the committed acts of violence; 4) the (ill) legality of such acts, etc. In the context of the offence provided by art.146 PC RM, the victim’s acts of violence are achieved only through action and such violence can only have a physical character. The victim's psychological attitude towards the committed acts of violence, with regard to the offence stipu­lated in art.146 PC RM, can only be described as direct intention. It is imperative that the victim’s acts of violence in the context of the offence in question must be illegal. The concept of “acts of violence”, mentioned in art.146 PC RM, involves more than just criminal violence. We cannot exclude the hypothesis of murder committed in a state of affection during an altercation (skirmish). The illegality of the victim's acts of violence, regarded as an obligatory condition for the application of art.146 PC RM, is relevant only if there is compelling evidence of the factual error, given that, the presence of this condition dictates the existence of the offence set forth in art.146 PC RM.


Keywords


murder, state of affection, acts of violence, action, inaction, physical violence, psychological violence, intention, illegality, factual error.

Full Text:

PDF

References


TIGHINEANU, A. Noţiunea şi semnele violenţei criminale. În: Dreptul naţional în contextul proceselor integraţio-niste europene: materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale (22 decembrie 2006). Chișinău: IRIM, 2006, p.527-530. ISBN 978-9975-9699-5-6

БЕЗВЕРХОВ, А.Г. Насилие и его виды в уголовном праве России: вопросы методологии, теории и практики. B: Вестник СамГУ, 2014, №11/1, c.94-110. ISSN 1810-5378

ГУНЯ, І.І. Види насильства в кримінальному праві. B: Форум права, 2014, №2, c.99-103. ISSN 1995-6134

ТОКАРЧУК, Р.Е. Этапы развития категории «насилие» в отечественном уголовном праве. B: Подходы к решению проблем законотворчества и правоприменения: сборник научных трудов адъюнктов и соискателей. Омск: ОмА МВД России, 2007, Вып.14, c.27-36. ISBN 978-5-88651-562-6

BRÎNZA, S., STATI, V. Răspunderea penală pentru infracțiunea de violența în familie (art. 2011 CP RM). În: Revista Naţională de Drept, 2011, nr.10-11, p.3-11. ISSN 1811-0770

COTEANU, I., SECHE, L., SECHE, M. Dicționarul explicativ al limbii române. București: Univers Enciclopedic, 1998. 1192 p.

ALECU, GH. Instituții de drept penal: Partea generală și Partea specială. Constanța: Ovidius University Press, 2010. 671 p. ISBN 978-973-614-579-7

HOTCA, M.A. Codul penal: comentarii și explicații. București: C.H. Beck, 2007. 1593 p. ISBN (10) 973-115-001-3

UNGUREANU, A. Drept penal român. Partea generală. București: Lumina LEX, 1995. 462 p.

NISTOREANU, GH., DOBRINOIU, V., PASCU, I. et al. Drept penal. Partea generală. București: Europa Nova. 576 p.

СЫСОЕВА, Т. В. Убийство, совершенное в состоянии аффекта: уголовно-правовые и виктимологические аспекты / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2000. 24 c.

ОСТАПЕНКО, Л.А. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України) / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юри-дичних наук. Київ, 2003. 14 p.

ЧУГУНОВ, А.А. Ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта / Автореферат диссер-тации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2008. 25 c.

ТУХБАТУЛЛИН, Р.Р. Умышленные преступления против жизни и здоровья, совершенные в состоянии аффекта: общая характеристика и вопросы квалификации / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2005. 22 с.

ЗАГОРОДНИКОВ, Н.И. Преступления против здоровья. Москва: Юридическая литература, 1969. 168 c.

ТКАЧЕНКО, В.И. Ответственность за умышленные преступления против жизни и здоровья, совершенные в состоянии аффекта. Москва: РИО ВЮЗИ, 1979. 337 р.

ТКАЧЕНКО, Т. Уголовно-правовое значение аффекта. B: Законность, 1995, №10, c.5-9. ISSN 0869-4486

ШАРАПОВ, Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. 298 c. ISBN 5-94201-005-6

ДАНІЛЬЧЕНКО, І.Р. Визначення насильства у кримінальному праві. B: Aктуальні проблеми держави і права. Bип.32, 2007, c.155-160. ISSN 2309-818X

BRÎNZA, S. Infracţiunile prevăzute la art.146 şi la art.147 CP RM: aspecte teoretice şi practice. În: Revista științi-fică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”. Chişinău: CEP USM, 2014, nr.3, p.86-104. ISSN 1814-3199

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor, nr.23 din 28.06.2004. [Accesat: 12.04.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj. md/search_hot_expl.php?id=310

КОЛЕСНИКОВ, И.С. Уголовно-правовое понятие насилия. B: Ползуновский вестник, 2006, №3, c.114-118. ISSN 2072-8921

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 03.05.2011. Dosarul nr.1ra-243/2011. [Accesat: 09.04.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Legea pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova, nr.277 din 18.12.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44.

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p. ISBN 978-9975-53-469-7

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 10.05.2017. Dosarul nr.1ra-653/2017. [Accesat: 09.04.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=8787

REGHINI, C. Aspecte teoretice şi practice ale intenţiei repentine. În: Teorii şi practici ale guvernării democratice: Sesiune de comunicări ştiinţifice (23-24 octombrie 2010). Chișinău: Elena-V.I., 2011, p.375-396. ISBN 978-9975-106-73-3

БОЙКО, А.М., БРИЧ, Л.П., ГРИЩУК, В.К. та ін. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ: Юридична думка, 2010. 1288 c. ISBN 978-966-326-383-0

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 22.10.2013. Dosarul nr.1ra-772/2013. [Accesat: 09.04.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=732

БОРОДИН, С.В., КРИГЕР, Г.Л., КУДРЯВЦЕВ, С.В. и др. Насильственная преступность / Под ред. В.Н. Куд-рявцева, А.В. Наумова. Москва: Спарк, 1997. 139 c. ISBN 5-88914-081-7

ИВАНЦОВА, Н. В. Уголовно наказуемое насилие и признаки, его характеризующие. B: Вестник Нижего-род¬ского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Право. Вып.1. Нижний Новгород: ННГУ, 2003, c.123-128. ISSN 1993-1778

НАКОНЕЧНАЯ, Л. Проблемы квалификации насильственных преступлений. B: Legea şi Viaţa, 2013, nr.12/4, p.68-72. ISSN 1810-309X

BRÎNZA, S., STATI, V. Articolul 2011 „Violența în familie” din Codul penal suferă de grave carențe tehnico-legis-lative (Partea a II-a). În: Revista Naţională de Drept, 2013, nr.8, p.10-14. ISSN 1811-0770

Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova cu privire la practica judiciară în cauzele penale referitoare la infracţiunile săvârşite prin omor (art.145-148 CP RM), nr.11 din 24.12.2012. [Accesat: 08.04.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=318

БАЙЛОВ, А.В. Кримінальна відповідальність за посягання на життя та здоров’я особи, вчинені в стані сильного душевного хвилювання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків, 2004. 20 c.

СЕРДЮК, Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование / Под ред. С. П. Щербы. Москва: Юрлитинформ, 2002. 384 c. ISBN 5-93295-059-5

Kodi penal i Republikës së Shqipërisë. [Accesat: 12.04.2018] Disponibil: www.hidaa.gov.al/ligje/kodi%20penal% 20i%20rsh.pdf

Kriminaalkoodeks. [Accesat: 12.04.2018] Disponibil: https://www.riigiteataja.ee/akt/22221

Krimināllikums. [Accesat: 12.04.2018] Disponibil: https://likumi.lv/doc.php?id=88966

Эрүүгийн хууль. [Accesat: 12.04.2018] Disponibil: http://www.parliament.mn/files/6046

Krivični zakonik. [Accesat: 12.04.2018] Disponibil: http://prvo.os.jt.rs/wp-content/uploads/2015/05/krivicni_ akonik_ cir.pdf

Kazenski zakonik. [Accesat: 12.04.2018] Disponibil: https://zakonodaja.com/zakon/kz-1

БУЖОР, В., ГУЦУЛЯК, В. Другие преступления против жизни (ст.146-150 УК РМ). Комментарий. B: Закон и жизнь, 2011, №4, c.8-15. ISSN 1810-3081

ХАКИМОВ, А.С. Привилегированные виды убийства. B: Вестник Северо-Казахстанского государственного университета им. М.Козыбаева, 2015, №3, c.142-151. ISSN 2309-6977

АБУБАКИРОВ, Ф.М. Квалификация убийств: теория и практика применения уголовного законодательства. B: Ученые заметки ТОГУ, 2014, Том 5, №4, c.516-521. ISSN 2079-8490

ДЬЯКОВ, С.В., ЖЕВЛАКОВ, Э.Н., ЗДРАВОМЫСЛОВ, Б.В. и др. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. Москва: Юридическая литература, 1995. 543 c. ISBN 5-7260-0763-8

ПОПОВ, А.Н. Преступление, совершенное в состоянии аффекта (ст.107, 113 УК РФ). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2004. 132 c.

MARIȚ, A., GEORGIAN, D. Provocarea la intenţia repentină sau afectivă. În: Administraţia statului Republica Moldova la 20 de ani de independenţă: materiale ale sesiunii de comunicări științifice (29-30 octombrie 2011). Chișinău: Elena-V.I., 2012, p.543-551. ISBN 978-9975-106-73-3

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 14.11.2012. Dosarul nr. 1ra-1223/2012. [Accesat: 09.04.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

БАУЛІН, Ю.В., БОРИСОВ, В.І., ГАВРИШ, С.Б. та ін. Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 1196 р. ISВN 966-313-048-2

Opinie separată a judecătorului Constantin Gurschi (expusă în temeiul alin.(3) art.340 din Codul de procedură penală pe cauza penală în privinţa lui Stici Constantin). [Accesat: 09.04.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_ courts/cauta/index2.php

BOROI, A., GORUNESCU, M., POPESCU, M. Dicționar de drept penal. Bucurețti: ALL Beck, 2004. 424 p. ISBN 973-655-435-X

Кримінальний кодекс України. [Accesat: 09.03.2018] Disponibil: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page4

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами». [Accesat: 09.03.2018] Disponibil: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59648

Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству над жінками та домашнього насильства і боротьбу з цими явищами». [Accesat: 09.03.2018] Disponibil: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59648

Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами». [Accesat: 09.03.2018] Disponibil: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59648

Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами». [Accesat: 12.04.2018] Disponibil: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2227-viii

МАСЛОВА, Е.В. Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления: теоретико-прикладное исследование / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород, 2017. 37 c.

БУДЯКОВА, Т.П. Виктимологическое уточнение действующей редакции статьи 107 УК РФ. B: Всероссийский криминологический журнал, 2017, Том.11, №2, с.380-387. ISSN 2500-4255

СОТУЛА, О.С. Кримінально-правова охорона життя людини у країнах романо-германської правової сім’ї (порівняльне теоретико-правове дослідження) / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Харків, 2016. 37 с.

Codigo Penal Brasil. [Accesat: 12.04.2018] Disponibil: https://iberred.org/sites/default/files/codigo-penal-brasil.pdf

КРАСИКОВ, А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1999. 124 с. ISBN 5-292-02346-9

БУРДИН, В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання. Львів: ПАІС, 2006. 200 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.