LOCUL ȘI ROLUL PROTECȚIEI ÎMPOTRIVA CONCURENȚEI NELOIALE ÎN APĂRAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Elena SEDLEŢCHI

Abstract


Scopul cercetării respective constă în analiza aspectelor teoretice și practice ale interferenței dintre protecția concu­renței și protecția proprietății intelectuale pentru a constata problemele ce apar în calea protecției drepturilor de pro­prie­tate intelectuală prin acțiunea în concurență neloială. Institutele de drept de proprietate intelectuală și concurență neloială se află în cea mai strânsă legătură marcată de reglementările de protecţie a monopolului conferit prin aceste drepturi, în special asupra mărcilor, denumirilor de origine, indicaţiilor geografice, invenţiei, modelului sau desenului industrial. Protecția împotriva concurenței neloiale poate fi un instrument juridic sau o complementare a protecției obiectelor de proprietate intelectuală instituite prin legi speciale, dezvoltându-se diferit în țări diferite. Iar la nivel internațional nu există o listă exhaustivă a actelor de concurență neloială, de aceea, de la stat la stat, acestea pot fi diferite. În vederea realizării scopului urmărit, în prezenta lucrare a fost efectuată analiza situației științifice în domeniul de cercetare a interferenței dintre protecția proprietății intelectuale și protecția concurenței, astfel fiind determinate locul și rolul protecției concurenței neloiale în menținerea concurenței libere și în sistemul global de inovare.

THE PLACE AND ROLE OF PROTECTION AGAINST UNFAIR COMPETITION IN PROTECTING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

The aim of this research is to analyze the theoretical and practical aspects of the interference between the protection of competition and the protection of intellectual property in order to identify the problems that arise protecting the intel­lectual property rights through unfair competition. The institutes of intellectual property rights and unfair competition rights are closely linked, this being marked by the legal framework of monopoly protection conferred by these rights, in particular on trade marks, designations of origin, geographical indications, invention, model or industrial design. Protection against unfair competition can be a legal or complementary tool for protection of intellectual property objects established by special laws wich are developing differently in different countries. Internationally, there is no specific (exhaustive) list of unfair competition acts, therefore, from state to state, the acts could be different. In order to achieve the aim of research, the author of this paper made a scientific analysis of the situation in the field of the interference between the protection of intellectual property and the protection of completion, thus determining the place and the role of protecting unfair competition in maintainind free competition and in the global innovation system.


Keywords


unfair competition, confusion, intellectual property rights, Industrial property, interference, remedies, the Paris Convention, honest entrepreneur, relevant market.

Full Text:

PDF

References


STATI, V. Protecția concurenței loiale și a secretului comercial din perspectiva apărării penale a proprietății industriale. În: Intellectus, 2016, nr.3, p.10-15.

ROŞ, V. Dreptul proprietăţii intelectuale. Curs universitar. București: Global Lex, 2001.

ERHAN, V. Brevetarea invenţiilor în România. Bucureşti: Editura Economică, 1998, p.163. ISBN: 973-590-066-1

FLOREA, B. Dreptul proprietăţii intelectuale. Bucureşti: Universul Juridic, 2011.

BRÂNZĂ, S. Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului: Monografie. Chişinău: CEP USM, 2005, p.675.

DOMENTE, M. Particularităţile raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale: Teză de doctor în drept. Chișinău, 2017, p.178.

ЕРЕМЕНКО, В.И. Недобросовестная конкуренция и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. [Accesat: 21.03.2017] Disponibil: www.library.ru/help/docs/n39190/konkure.rtf

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European. O piaţă unică pentru drepturile de proprietate intelectuală. Bruxelles, 24 mai 2011, COM (2011) 287 final.

SEDLEȚCHI, E. Unele aspecte teoretice ale interferenței dintre protecția proprietății intelectuale și protecția concurenței. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei”, USCH, vol.I (2017, Chişinău). ISBN 978-9975-88-019-0, p.93-98. Disponibil: http://www.usch.md/wp-content/uploads/2015/11/Conferinta-USC-2017

ROMIŢAN, C.R. Protecţia penală a proprietăţii intelectuale. Bucureşti: C.H. Beck, 2006. 398 p.

Hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20.11.2014, dosarul nr.2-36/2014.

BOLOCAN L., PLEȘCA, T. Protecţia proprietăţii intelectuale şi a concurenţei în Republica Moldova. În: Intellectus, 2012, nr.1, p.7-18.

IOVU, L.C. Raportul dintre contrafacere și concurență neloială în apararea drepturilor de proprietate intelectuală. În: Analele știintifice ale Universității „Al.I. Cuza” Iași, Tom XLIX, Științe juridice, 2003, p.129-141.

STUART, E., FANO, E., SCALES, L.[et al.]. Legislaţia şi politica în domeniul proprietăţii intelectuale. Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu standardele UE. Chișinău: „Sinectica-Com” SRL, 2010. 277 p.

MOISEI, A. Ghid practic privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova în domeniul ştiinţelor aplicate. Chișinău, 2012, p.125.

ROUBIER, P. Le droit propriété industrielle. Paris: Dalloz, 1952, p.250.

КУРДИН, A. Нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности как вид недобросовестной конкуренции. [Accesat: 25.11.2017]. Disponibil: http://profil.ranepa.ru/docs/pubs/p804/55004afa4bc21.pdf

SĂVESCU, D., BUDALĂ, A. Proprietatea intelectuală în România şi în unele ţări din UE. Braşov: Lux Libris, 2008, p.94 .

T. Comm. Paris, ord. Ref, 05.01.1998 SA Larousse Bordas c/SARI Les Editions de la Connaissance et autres, Dalloz-Affaires no.99/8.01.1998, p.162.

TGI Paris, 3-e ch., 19.03.1993 PIBD 1993, 54, III, 439.

Hotărârea Curții de Apel Chișinău din 01.02.2005, dosarul nr.2-18/05.

REIMER, D., BEIER, F.K., BAUMANN, D. La répression de la concurrence déloyale en Allemagne. Paris: Economica, 1978, p.265-266.

EMINESCU, Y. Concurența neleală. București: Lumina LEX, 1995, p.216.

Raport de studiu. Cunoştinţe, atitudini şi practici ale populaţiei RM cu privire la proprietatea intelectuală, 2012. [Accesat: 29.03.2017]. Disponibil: http://stoppirateria.md/pdf/studies/RAPORT-Studiu-CBS-AXA.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.