CONSOLIDAREA LEGISLATIVĂ ȘI APLICATIVĂ A PUTERII LUCRULUI JUDECAT

Ion CARAMAN

Abstract


Acest articol vine să clarifice efectul puterii lucrului judecat, să scoată în evidență punctele slabe ale legislației mate­riale și procesuale în ceea ce privește valorificarea efectului puterii lucrului judecat. Printre acestea, s-au evidențiat neajunsurile legislației materiale care condiționează dobândirea drepturilor subiective civile de existența unei hotărâri judecătorești irevocabile, lacunele legislației procesuale și omisiunile în activitatea instanțelor de apel.

LEGAL CONSOLIDATION AND PRACTICABILITY OF THE PRINCIPLE OF RES JUDICATA

This article comes to clarify the effect of the principle of res judicata, to highlight the weaknesses of the material and procedural law in capitalizing the principle of res judicata. Among these, were highlighted the deficiencies of the material legislation, that condition the acquisition of civil subjective rights by to the existence of an irrevocable court order, those caused by procedural legislation gaps and omissions in the activity of the appeal courts.


Keywords


the principle of res judicata, exclusiveness, incontestability, execution capacity, compulsoriness, irrevo­cable court order, deadline for appealing, forced execution.

Full Text:

PDF

References


Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr.225 din 30.05.2003. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.130-134.

BELEI, E., CHIFA, F., COJUHARI, Al. și al. Drept procesual civil. Chişinău, 2009.

ROȘU, C., DĂNILĂ, L. Drept procesual civil. Ediția a 5-a. București: C.H. Beck, 2007, p.279-280.

ЯРКОВ, В.В. Гражданский процесс: Учебник для вузов. Москва: Wolters Kluwer, 2006, с.179.

BELEI, E. ș.a. Drept procesual civil. Partea specială. Chișinău, 2016, p.96.

Hotărârea CtEDO în cauza Roşca vs. Republica Moldova din 22 martie 2005, cererea nr.6267/02, par.24.

DELEANU, I. Tratat de Procedură Civilă. Vol.II. Noul Cod de procedură civilă. București: Universul Juridic, 2013, p.72.

STOENESCU, I., PORUMB, G. Drept procesual civil român. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1966, p.273.

BELEI, E. ș.a. Drept procesual civil. Partea specială. Chișinău, 2016, p.95.

LEȘ, I. Tratat de Drept procesual civil. Vol.I. București: Universul Juridic, 2014, p.933.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

http://www.constcourt.md/ccdocview.php?l=ro&tip=hotariri&docid=597

Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor, nr.137 din 29.07.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr 293-305, art.618.

Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, nr.414 din 22.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.44-48, art.85.

Legea cu privire la gaj, nr.449 din 30.07.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.345-351, art.655.

Legea privind transportul naval intern al Republicii Moldova, nr.176 din 12.07.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.238-242, art.672.

Legea concurenței, nr.183 din 11.07.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.667.

Legea contenciosului administrativ, nr.793 din 10.02.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58, art.375.

Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, nr.155 din 05.07.2012 (în vigoare 30.11.2012). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.185, art.622.

http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=127

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, nr.181 din 25.07.2014 (în vigoare 01.01.2015). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.519.

Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești, nr.87 din 21.04.2011 (în vigoare 01.07.2011). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.107-109, art.282.

Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei nr.Rec(2003)17 din 09.09.2003 în materie de executare a deciziilor judecătorești.

http://constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=597&l=ro

Hotărârea Curții Europene pentru Drepturile Omului din 28 octombrie 1999 în cauza Brumărescu împotriva României, par.61.

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=29130

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=35610

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=40005

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=39991

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=38634

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=36870

MUNTEAN, Al. Cu privire la conceptul cailor de atac al hotărârilor judecătoreşti în procedura civilă. În: Revista Națională de Drept, 2008, nr.3, p.91.

ВАСЬКОВСКИЙ, E. Курс гражданского процесса. Том 1. Москва, 1913, c.172.

БОРИСОВА, E.A. Проверка судебных актов по гражданским делам. Москва: Городец, 2006, c.59.

STOENESCU, I., ZILBERSTEIN, S. Executarea silita in procesul civil. Bucuresti, 1983, p.8.

BOROI, G. Drept procesual civil: Note de curs. Vol.I. Bucuresti: Romfel S.R.L., 1993, p.21.

http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=193.

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=37616

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.369-378, art.747.

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=32109.

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=27493.

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=27493


Refbacks

  • There are currently no refbacks.