CARACTERE SPECIFICE VINOVĂŢIEI – CONDIŢIE A RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE

Eugenia COJOCARI, Tatiana IVANCOVA

Abstract


În acest articol autorii şi-au propus scopul să analizeze particularităţile caracterelor specifice vinovăţiei – condiţie a
răspunderii juridice civile în ambele ei forme din cadrul dreptului civil, pentru a determina rolul şi importanţa acesteia
în aplicarea răspunderii civile şi repararea prejudiciului. Pentru realizarea acestui scop şi determinarea rolului, importanţei
şi particularităţilor caracterelor specifice ale vinovăţiei din dreptul civil, autorii au analizat legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova, a altor state, precum şi doctrina. Ei au caracterizat noţiunea de vinovăţie, caracterele ei specifice, propunând o
definiţie proprie, specificul căreia constă în faptul că apare şi ca noţiune de culpă, greşală, prin care se subînţelege atitu-
dinea persoanei faţă de fapta săvârşită, toate având un caracter subiectiv. Sunt evidenţiate şi analizate următoarele caractere
specifice vinovăţiei civile: intelectiv, volitiv, exterioritiv. Pentru a formula unele concluzii şi recomandări proprii, autorii
au analizat în aspect de drept comparat Codul civil al Republicii Moldova, ale altor state cu referire la subiect, precum
şi doctrina. În rezultatul cercetărilor efectuate sunt formulate concluzii şi înaintate recomandări, principala fiind că vino-
văţia – condiţie a răspunderii juridice civile – este nu doar necesară, dar ar fi bine ca la aplicarea răspunderii juridice civile,
la determinarea valorii prejudiciului cauzat să se ţină cont de formele şi de gradele acesteia, aşa ca în dreptul penal.

SPECIFIC CHARACTERS GUILT – CONDITION OF LIABILITY CIVIL LEGAL


In this article the authors aimed to analyze the peculiarities of specific characters guilt - condition of civil liability in
both its forms of civil law to determine the role and importance in the application of liability and compensation. In achieving
this goal and determining the role, importance and characteristics specific character of guilt in civil law, the authors
analyzed the legislation in force in the Republic of Moldova, other countries and doctrine. I have characterized the notion
of guilt, specific characters, proposing its own definition, its specificity is that which appears as a notion of fault, mistake
which in understanding attitude towards the act committed person, all of a subjective character. The authors highlight
and analyze civil guilt following specific characters: the intellectual, volitional, exterioritive. To formulate its conclusions
and recommendations the authors analyzed the aspect of comparative law in force Civil Code of the Republic of Moldova,
other states with reference to the topic and doctrine. The results of the investigations, the authors have come up with
conclusions and recommendations, the main being that guilt – condition of civil liability is not only necessary but as well
as the application of civil liability, in determining the injury to consider the forms and grades such as its criminal law.


Keywords


guilt, fault, mistake, civil liability, the intellectual character, volitional character, character exteriorized

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.