ÎNCĂLCAREA DIN NEGLIJENŢĂ A REGULILOR ŞI METODELOR DE ACORDARE A ASISTENŢEI MEDICALE, PRIVITĂ PRIN PRISMA DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE NR. 44/2018

Vitalie STATI

Abstract


This study has called as unacceptable several arguments mentioned in the Decision No. 44/2018 of the Constitutional Court. It is established that the phrase “rules or methods on medical care provision” from art.213 PC RM does not meet the principles of accessibility and predictability of law, therefore it does not comply with the provisions of articles 22 and 23 of the Constitution. All rules or methods on medical care provision (within the meaning of art.213 PC RM), without exception, must comply with the principle of legality. Taking into consideration that art.213 PC RM is a split norm (incomplete, ancillary, of reference, of linkage), it can only be completed by a juridical one. With regard to the offence provided by art.213 PC RM, the objective standard is that the doctor or other medical worker must provide medical care in accordance with the normative rules or methods for granting such assistance. The lack of a normative attribute is equivalent to the lack of the objective standard itself, which excludes the application of art.213 PC RM. The expert's opinion cannot in any way compensate for the gaps regarding the regulatory framework in the field of medical care provision. The issue with the partial regulation of the medical field is that it must not be solved by deregulating art.213 PC RM. There is a better solution: all documents containing rules or methods on medical care provision (within the meaning of art.213 PC RM) must be approved by orders of the Ministry of Health, Labour and Social Protection and published in the Official Gazette of the Republic of Moldova.


Keywords


rules or methods on medical care provision, Constitutional Court, the principle of legality, accessibility, predictability, split norm, non-normative document, the judicial expert

Full Text:

PDF

References


Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.44 din 14.05.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.55g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 213 din Codul penal (încălcarea din neglijență a regulilor şi metodelor de acordare a asistenței medicale). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.267-275.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.12 din 14.05.2018 privind excepţia de neconstitu¬ţiona¬li-tate a articolului 361 alin.(2) lit.c) din Codul penal (confecționarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor de importanță deosebită false) (Sesizarea nr.25g/2018). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.176-180.

Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-210.

Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.7-17.

ВАРЛАМОВА, Н.В. Нормативность права: проблемы интерпретации. B: Труды Института государства и права Российской академии наук, 2013, №4, c.76-116. ISSN 2073-4522

Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.5 din 19.01.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.6g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din alineatul (1) al articolului 318 din Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (executarea sancţiunii arestului contravenţional). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.144-148.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.7 din 24.05.2012 pentru controlul constituţionalităţii unor dispoziţii ale Legii nr.1234-XIV din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (Sesizarea 1a/2012). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.113-118.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.24 din 27.07.2017 privind controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.105-VIII din 28 martie 2017 privind desfăşurarea referendumului republican consultativ asupra unor probleme de interes naţional (referendumul republican consultativ) (Sesizarea nr.40a/2017). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 335-339.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.33 din 07.12.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 327 alin.(1) și 361 alin.(2) lit.d) din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de servi¬ciu) (Sesizările nr.80g/2017 și nr.129g/2017). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.27-32.

Opinie separată în cauza penală în privinţa lui Baxan Vladimir Gheorghe. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție din 20.02.2012. Dosarul nr. 4-1re-3/2012. [Accesat: 11.07.2018] Disponibil:

http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

BOROI, A., GORUNESCU, M., POPESCU, M. Dicționar de drept penal. București: ALL Beck, 2004. 424 p. ISBN 973-655-435-X

BULAI, C., BULAI, B. N. Manual de drept penal. Partea generală. București: Universul Juridic, 2007. 678 p. ISBN 978-973-8929-83-8

DOBRINOIU, V., NISTOREANU, GH., PASCU, I. et al. Drept penal. Partea generală. București: Europa Nova, 1999. 576 p. ISBN 973-9183-43-3

PĂVĂLEANU, V. Drept penal general: conform noului Cod penal. București: Universul Juridic, 2012. 503 p. ISBN 978-973-127-708-0

GRAMA, M., BOTNARU, S., ȘAVGA, A. et al. Drept penal: Partea generală. Vol. I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2012. 328 p. ISBN 978-9975-53-083-5

ПИГОЛКИН, А. С. Теория государства и права. Москва: Городец, 2003. 544 c. ISBN 5-9584-0003-7

Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах. Том II / Под ред. М.Н. Марченко. Москва: Норма, 2007. 802 c. ISBN 978-5-468-00110-3

Уголовное право России. Том 1 / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. Москва: Норма, 2010. 592 c. ISBN 978-5-468-00215-5

Уголовное право России. Общая и Особенная части / Под ред. В.К. Дуюнова. Москва: ИД РИОР, 2009. 664 c. ISBN 978-5-369-00394-7

Уголовное право России. Часть Общая / Под ред. Л.Л. Кругликова. Москва: БЕК, 2000. 590 c. ISBN 5-85639-247-7

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. Москва: Контракт, Инфра-М, 2008. 560 c. ISBN 978-5-98209-032-4

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.25 din 13.10.2015 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psiho¬tro¬pe şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora (Sesizarea nr.30a/2015). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.13-19.

ФОМИНА, М. Г., ПРИТУЛЛО, Л. Ю. Направления участия Общественной Палаты Российской Федерации в законотворческом процессе. B: Фундаментальные основы правового государства и актуальные вопросы реформирования современного законодательства: Сборник статей Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018, c.68-70. ISBN 978-5-907023-62-8

VRABIE, G., POPESCU, S. Teoria gnerală a dreptului. Iași: Ștefan Procopiu, 1993. 197 p. ISBN 973-95852-2-1

CERBA, V. Aspecte teoretice conceptuale privind răspunderea juridică de drept public. În: Studii juridice univer¬si-tare, 2015, nr.1-2, p.155-162. ISSN 1857-2014

COSTIN, M. Răspunderea juridică. Cluj: Dacia, 1974. 220 p.

Legea nr.264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.172-175.

Decizia Curții Constituționale a României nr.405 din 15.06.2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.246 din Codul penal din 1969, ale art.297 alin.(1) din Codul penal și ale art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. În: Monitorul Oficial al României, 2016, nr.517.

MOLDOVAN, A.T. Tratat de drept medical. Bucureşti: ALL Beck, 2002. 735 p. ISBN 973-655-229-2

БОЙКО, А.И. Бланкетность – гордиев узел уголовного права. B: Библиотека уголовного права и крими¬но-логии, 2013, №1, c.7-16. ISSN 2306-2045

Энциклопедия уголовного права. Том 2. Уголовный закон. Санкт-Петербург: Издание профессора Малинина, 2005. 847 c. ISBN 5-91005-001-X

Case of Dmitriyevskiy vs Russia. [Accesat: 12.07.2018] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177214

Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.36 din 19.04.2018 de inadmisibilitate a sesizărilor nr.173g/2017 și nr.37g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 220 din Codul penal și a artico-lului 89 din Codul contravențional (proxenetismul și practicarea prostituției). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.195-209.

Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr.122 din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110.

Legea nr.68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.157-162.

Regulamentul Ministerului Sănătății nr.199 din 27.06.2003 de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării cor¬po-rale. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-172.

Ghidul „Expertiza psihologică judiciară în cadrul sistemului judiciar”. [Accesat: 13.07.2018] Disponibil: https://cnej.gov.md/ro/content/ghiduri

Ghidul „Problematica expertizei judiciare în construcţii”. [Accesat: 13.07.2018] Disponibil: https://cnej.gov.md/ro/content/ghiduri


Refbacks

  • There are currently no refbacks.