EVOLUŢIA INSTITUŢIEI DE RELUARE A URMĂRIRII PENALE

Tatiana VIZDOAGĂ, Valeriu BODEAN

Abstract


Article 287 of the Code of Criminal Procedure provides the possibility of the resumption of criminal prosecution after the adoption by the prosecutor of a decision not to send the criminal case to the court.

The purpose of the study was to identify to what extent the legislative evolution of the text of the concerned article removed the confusing controversies and situations existent before the entry into force of the Law No. 316 of December 22nd, 2017, which contains the latest modifications up to date, made in relation to the institution of criminal prosecution resumption.

Would the current provisions of the art.287 of the Code of Criminal Procedure be sufficient in order to guarantee the principle of non bis in idem on the one hand and, on the other hand, ensure an effective investigation? Is it rational or not to exclude the prosecutor of the case from the circle of persons that can cancel a decision of the liberation of the person from criminal prosecution, of the termination of criminal prosecution or cessation of criminal prosecution? These are matters that certainly present a theoretical importance, but with an immediate practical impact.


Keywords


non bis in idem, resumption of criminal prosecution, new facts, recently discovered facts, fundamental vice, prosecutor, investigative judge

Full Text:

PDF

References


NEAGU, I. Drept procesual penal. Partea Specială: Tratat. București: Global Lex, 2004, 416 p. ISBN 973-86207-5-9

ФОЙНИЦКИЙ, И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. 607 c. ISBN 5-87062-032-5 67.3 Ф75

БАСКАКОВА, В.Е. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств: вопросы теории и практики: Aвтореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000. 24 c.

Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.258-251.

Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, amendată prin protocoalele adiţionale la această Convenţie (încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950 şi ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr.1298-XIII din 24 iulie 1997).

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale, nr.7 din 04.07.2005.

Hotărârea Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 287 alin.(1) CPP, nr.12 din 14.05.2015.

Cоnstituţiа Rерublicii Mоldоvа, аdорtаtă lа 29. 07. 1994. În: Monitorul Oficial al Republici Moldova, 1994, nr.1.

Раctul intеrnаţiоnаl cu рrivirе lа drерturilе civilе şi роliticе din 16.12.1966, rаtificаt рrin Hоtărârеа Раrlаmеntului nr.217-XII din 28.07.1990.

C.A. Brașov, s.pen., înch. din 21 ianuarie 2016, citată în I.C.C.J., compl. DCD, dec. nr.8/2016 // Apud: CRIȘU, A. Drept procesual penal. Partea Generală conform noului Cod de procedură penală. Ediția a 2-a, revizuită și actualizată. București: Hamangiu, 2017. 600 p. ISBN 978-606-27-0783-5


Refbacks

  • There are currently no refbacks.