REFLECȚII CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL NOȚIUNII DE CORUPȚIE

Cristian BRÎNZA

Abstract


Foreign authors who regard corruption as a societal trait and a social phenomenon are pretty much similar in their judgement with the ones that describe corruption as abuse of power or abuse of position. The distinction between the two approaches is that, meanwhile, in the first case corruption is considered a social expression, in the second one, corruption is seen as an act, or series of acts. The narrow interpretation of the concept of corruption reduces this term to the meaning of “bribery”. The advocates of the broad interpretation of the concept consider that the term refers not only to the act of bribery, but also to a series of acts. The aurea mediocritas solution to this dilemma will result from combining both the narrow and broad interpretations. The concept of “corruption” can never allude to one single offence component. Instead, it may make reference to a series of criminal or non-criminal offences. The definition of the concept of corruption referred to in art.2 Law No.90 of 25.04.2008 on preventing and combating corruption is no longer in force. Within the meaning of art.3 Law No.120 of 21.09.2017 on preventing and combating terrorism, the concept of corruption could be likened to the concept of terrorism. Corruption is therefore a social phenomenon. The components of this social phenomenon are the wrongdoings of corrupt nature, either criminal or contraventional. The criminal and contraventional offences referred to at par.(2) and par.(3) art.44 Law No.82/2017 shape the content of the definition of the concept of corruption as interpreted by this law and this version is actually the one generally applied in the Moldovan legislation in force. Other wrongdoings referred to in this law do not fit with the content of the definition of the concept of corruption. It is mostly impossible to find a universal definition of the concept of corruption that would satisfy the requirements of all normative documents that apply to the term. Corruption is a phenomenon the content of which may be determined by the time, place and context in which it manifests itself.


Keywords


corruption, form of conduct, form of social interaction, type of socio-economic relations, state of the society, social phenomenon, abuse of power or abuse of position, use of authority, use of position, corruption

Full Text:

PDF

References


Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.4 din 22.04.2013 pentru controlul constituţionalităţii Decre¬telor Preşedintelui Republicii Moldova nr. 534-VII din 8 martie 2013 privind demisia Guvernului, în partea ce ţine de menţinerea în funcţie a Prim-ministrului demis prin moţiune de cenzură (pentru suspiciuni de corupţie) din data de 8 martie 2013 până la formarea noului Guvern, şi nr.584-VII din 10 aprilie 2013 privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru (Sesizarea nr.10a/2013). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.97-103.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.7 din 16.04.2015 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale (Sesizarea nr.43a/2014). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.115-123.

Legea pentru ratificarea Convenţiei penale privind corupţia, nr.428 din 30.10.2003. În: Monitorul Oficial al Repub-licii Moldova, 2003, nr.229.

Legea pentru ratificarea Convenţiei civile privind corupţia, nr.542 din 19.12.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6.

Legea pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia penală privind corupţia, nr.157 din 06.07.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106.

Legea pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, nr.158 din 06.07.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106.

Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.56 din 30.03.2017 privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017-2020. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.216-228.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.325 din 17.04.2018 privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anti¬corupție în domeniul fiscal pentru anii 2018-2020. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.125-132.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.370 din 21.04.2018 privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.150-155.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.410 din 07.05.2018 privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anti¬corupție în domeniul vamal pentru anii 2018-2020. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.150-155.

Criminal Law Convention on Corruption. [Accesat: 06.08.2018] Disponibil: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/173.htm

United Nations Convention against Corruption. [Accesat: 06.08.2018] Disponibil: http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-e.pdf

UŞVAT, C.-F. Infracţiunile de corupţie în contextul reglementărilor europene. Bucureşti: Universul Juridic, 2010. 644 p. ISBN 978-973-127-306-8

БОГУШ, Г.И. Коррупция и международное сотрудничество в борьбе с ней / Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2004. 194 c.

МИШИН, Г.К. О теоретической разработке проблемы коррупции. B: Коррупция: политические, эконо¬ми-ческие, организационные и правовые проблемы. Сборник материалов международной научно-практической конференции (г. Москва, 9-10 сентября 1999 г.). Москва: Юристъ, 2001, c.263-271. 426 c. ISBN 5-7975-0426-X

ЛУНЕЕВ, В.В. Коррупция в России. B: Государство и право, 2007, №11, c.20-27. ISSN 0132-0769

АРДЕЛЬЯНОВА, Я.А. Теоретико-методологические подходы к понятию «коррупция». B: Идеи и Идеалы, 2013, №3, Т.2, c.86-93. ISSN 2075-0862

РОУЗ-АККЕРМАН, С. Коррупция и государство: причины, следствия, реформы. Москва: Логос, 2003. 356 c. ISBN: 5-94010-184-4

ГИЛИНСКИЙ, Я. Коррупция: теория, российская реальность, социальный контроль. [Accesat: 08.08.2018] Disponibil: https://pravo33.wordpress.com/2008/10/22/я-гилинский-коррупция-теория-российс/

ГЕВЕЛИНГ, Л.В. Клептократия. Социально-политическое измерение коррупции и негативной экономики. Борьба африканского государства с деструктивными формами организации власти. Москва: Гуманитарий, 2001. 590 c. ISBN 5-89221-021-9

ВАГАБОВ, Т.В. Коррупция: понятие и структура. B: Право и образование, 2005, №4, c.195-203. ISSN 1563-020X

КУЗНЕЦОВА-МАРЕНКО, И. Если бы у нас выполнялись все законы. B: Право и жизнь, 2009, №1, c.32-35. ISSN 0868-3900

Legea privind combaterea corupţiei şi protecţionismului, nr.900 din 27.06.1996. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.56.

ILIE, S. Corupția: aspectul criminologic. Chișinău: ARC, 2000. 220 p. ISBN 9975-61-145-1

BEJAN, O. Trăsăturile definitorii ale corupţiei. În: Legea şi Viaţa, 2005, nr.8, p.49-54. ISSN 1810-309X

BUGUȚĂ, E. Accepțiuni ale definirii fenomenului corupției. În: Anuarul Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova, vol. VI. Chişinău: IRIM, 2008, p.255-261. ISSN 1857-1840

ПОПОВА, В.В. К вопросу о понятиях «Коррупция» и «Преступления коррупционной направленности». B: Вестник Воронежского института МВД России, 2011, № , c.52-56. ISSN 2226-700X

НЕЗНАМОВА, З.А. Понятие коррупции и коррупционных преступлений. [Accesat: 08.08.2018] Disponibil: http://crime.vl.ru/docs/konfs/ecmarch.htm

КАБАНОВ, П.А., ГАЗИМЗЯНОВ, Р.Р. Коррупция в России: понятие, сущность, причины, противо¬дейст¬вие. Набережные Челны: Стержень, 2003. 123 c. ISBN 5-98055-008-9

ЛУНЕЕВ, В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. B: Госу-дарство и право, 2000, №4, c.99-111. ISSN 0132-0769

МЕЛЬНИК, Н.И. Понятие коррупции. B: Коррупция и борьба с ней / Под ред. В.В. Астанина, А.И. Долговой. Москва: Российская криминологическая ассоциация, 2000. 319 c. ISBN 5-87817-023-X

КОСТЕННИКОВ, М.В., КУРАКИН, А.В. Предупреждение и пресечение коррупции в системе госу¬дарст-венной службы. Москва: Щит-М, 2004. 314 c. ISBN 5-93004-160-1

КУЗНЕЦОВА, Н.Ф. Коррупция в системе уголовных преступлений. B: Вестник МГУ. Серия 11: Право, 1993, №1, c.21-26. ISSN 0130-0113

Криминология / Под общ. ред. A.И. Долговой. Москва: Норма-Инфра • М, 2001. 784 c. ISBN 5-89123-088-7

КАБАНОВ, П.А. Коррупция и взяточничество в России: исторические, криминологические и уголовно-правовые аспекты. Нижнекамск: Гузель, 1995, c.7.

ФИАЛКОВСКАЯ, И.Д. Коррупция: понятие, признаки, виды. B: Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Право, 2018, №1, c.137-142. ISSN 1993-1778

ВОЛЖЕНКИН, Б.В. Коррупция. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Юридический Институт Генераль-ной Прокуратуры Российской Федерации, 1998. 44 c. ISBN 5-89094-047-3

БЕЛОЗЕРЦЕВ, С.М. Некоторые аспекты определения понятия коррупции. B: Вестник Восточно-Сибир¬ского института МВД России, 2010, №1, c.3-8. ISSN 2312-3184

ГРИГОРЬЕВ, В.А., ЮЛИН, Б.А. Понятие коррупции. B: Коррупция в налоговой сфере. Москва: Юрист, 2002. 112 c. ISBN 5-94-103-015-0

ВАСИЛЬЕВА, О.М. К вопросу о понятии коррупции. B: Коррупция и экстремизм как угроза национальной безопасности России: сборник научных трудов по материалам межвузовской научно-практической кон¬фе-ренции, 10 июня 2010 г. / Под общ. ред. С.Ф. Идрисовой. Ижевск: Нижегородская академия МВД Российской Федерации, 2010. 203 c.

КАЧКИНА, Т.Б., КАЧКИН, А.В. Коррупция и основные элементы стратегии противодействия ей. Ульяновск: Печатный двор, 2010. 80 c. ISBN 978-5-7572-0259-4

ОВЧИНСКИЙ, В.С., ОВЧИНСКИЙ, С.С. Борьба с мафией в России: пособие в вопросах и ответах для сотрудников органов внутренних дел. Москва: СИМС, 1993. 72 c. ISBN 5-85024-003-9

ГОРШЕНКОВ, Г.Н. Криминологический словарь. Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 2007. 263 c. ISBN 5-85746-770-5

ЗАНИНА, Т.М., ПОЗДНЯКОВА, Е.В. К вопросу о коррупции в органах внутренних дел. B: Oбщество и право, 2009, №3, c. 238-241. ISSN 1727-4125

ШАКИРЬЯНОВ, М.М. Современные подходы к определению понятия «Коррупция». B: Bестник Казанского юридического института МВД России, 2012, №9, c.22-24.

Уголовное право России. Том 2: Особенная часть / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. Москва: Норма-Инфра • М, 1998. 808 c. ISBN 5-86225-835-3

ПАРШИН, И.С. Противодействие коррупции: уголовно-правовое и криминологическое исследование / Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород, 2014. 289 c.

БАГРИЙ-ШАХМАТОВ, Л.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы коррупции, теневой эко¬но-мики и борьбы с ними. Одесса: Ластар, 2001. 530 c. ISBN 966-7553-74-4

НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ, Є.В. Корупція як соціально-політичне явище: особливості проявів і механізми подолання в сучасній Україні / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. Київ, 1999. 179 c.

Курс кримінології: Особлива частина / За заг. ред. О.М. Джужи. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 480 c. ISBN 966-667-002-Х

The IMF's Approach to Promoting Good Governance and Combating Corruption – A Guide. [Accesat: 08.08.2018] Disponibil: www.imf.org/external/np/gov/guide/eng/index.htm

DOBRINOIU, V. Corupția în dreptul penal român. București: Atlas Lex, 1995. 336 p. ISBN 973-96852-6-9

CUȘNIR, V. Corupţia: reglementări de drept, activităţi de prevenire şi combatere. Partea I. Chişinău: Academia de Poliţie Ştefan cel Mare, 1999. 155 p. ISBN 9975-9549-8-7

ȚURCAN, I. Răspunderea penală pentru coruperea pasivă. Chișinău: CEP USM, 2011. 218 p. ISBN 978-9975-71-175-3

КОМИССАРОВ, В. С. Уголовно-правовые аспекты борьбы с коррупцией. B: Вестник МГУ. Серия 11: Право, 1993, №1, c.26-30. ISSN 0130-0113

МАКСИМОВ, С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. Москва: ЮрИнфоР, 2000. 142 c. ISBN 5-89158-047-0

ХАБРИЕВА, Т.Я. Научно-правовые проблемы противодействия коррупции. B: Журнал российского права, 2012, №7, c.7-14. ISSN 1605-6590

ОНУФРИЕНКО, А.В. Система преступлений коррупционной направленности / Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2015. 234 c.

Transparency International’s Business Principles for Countering Bribery. [Accesat: 08.08.2018] Disponibil: www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles

DANILEŢ, C. Corupţia şi anticorupţia în sistemul juridic. Bucureşti: C.H. Beck, 2009. 209 c. ISBN 978-973-115-639-2

CUILENBURG, J.J. VAN, SCHOLTEN, O., NOOMEN, G.W. Ştiinţa comunicării. Bucureşti: Humanitas, 1998. 312 p. ISBN 973-28-0832-2

Legea cu privire la actele normative, nr.100 din 22.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.7-17.

Decizia Curții Constituționale a României nr.390 din 02.07.2014 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.38 alin.(1) şi art.42 din Legea privind parteneriatul public-privat. În: Monitorul Oficial al României, 2014, nr.532.

Legea integrităţii, nr.82 din 25.05.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.229-243.

Закон України «Про запобігання корупції», від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. B: Відомості Верховної Ради України, 2014, №49.

Кримінальний кодекс України. B: Відомості Верховної Ради України, 2001, №25-26.

Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции», № 410-V от 18 ноября 2015 г. [Accesat: 10.08.2018] Disponibil: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33478302#pos=3;-251

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi. [Accesat: 10.08.2018] Disponibil:

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226

Civil Law Convention on Corruption. [Accesat: 07.08.2018] Disponibil: https://rm.coe.int/168007f3f6

Convenţia civilă privind corupţia şi raportul explicativ. [Accesat: 08.08.2018] Disponibil: cj.md/uploads/ETS-174-Convent-civila-privind-coruptia-si-Raport-Explicativ.pdf

ЛОПАШЕНКО, Н.А. Противодействие российской коррупции: обоснованность и достаточность уголовно-правовых мер. [Accesat: 11.08.2018] Disponibil: http://sartraccc.sgap.ru./Pub/lopashenko(18-03).htm

Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. Санкт-Петербург: Академия МВД России, 1998. 576 c. ISBN 5-8114-0059-4

Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». B: Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №52.

БАРАБАШ, О.В., ФИЛИППОВ, К.Б. «Коррупция» как ключевое понятие антикоррупционного законода-тельства Российской Федерации: лингво-правовой анализ дефиниции. B: Политическая лингвистика, 2014, №4, c.14-20. ISSN 1999-2629

ЛУНЕЕВ, В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. Москва: Норма, 1999. 516 c. ISBN 5-89123-393-2

БУДАТАРОВ, С.М. Понятие коррупции в российском законодательстве и юридической литературе. B: Вестник Томского государственного университета, 2012, №359, c.106-110. ISSN 1561-7793

БЫРГЭУ, М., КАРПОВ, Н. Коррупция как форма криминализации демократического общества. B: Anuarul Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova, vol. VII-VIII. Chişinău: IRIM, 2010, p.282-298. ISSN 1857-1840

БАЛАЕВ, А.Ш. Законодательное определение коррупции: общая характеристика и критический анализ. B: Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки, 2009, Том 151, №4, c.140-146. ISSN 2541-7738

КОВАЛЕНКО, Е.О. Этико-культурные детерминанты коррупции: Российский опыт. În: Организованная преступность и коррупция: результаты криминально-социологических исследований. Саратов, 2005, Вып.1, c.87-92.

Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, nr.90 din 25.04.2008 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.103-105.

Criminal Code of the Republic of Estonia. [Accesat: 09.08.2018] Disponibil:

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522012015002/consolide

Уголовный кодекс Кыргызской Республики. B: Эркин Тоо, 2017, №19-20.

Criminal Law of the People's Republic of China. [Accesat: 08.08.2018] Disponibil:

www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm

Legea cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului, nr.120 din 21.09.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.364-370.

Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии коррупции», № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. B: Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №52.

ХРОМОВА, Е.И. Коррупция как социально-правовой феномен. B: Вопросы экономики и права, 2011, №5, c.22-27. ISSN 2072-5574

ЕСИН, И.В. Понятие коррупции в международном праве. [Accesat: 07.08.2018] Disponibil:

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2007/25/esin_ivan@list.ru.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.