ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACȚIUNILOR DE EXERCITARE A ATRIBUȚIILOR ÎN SECTORUL PUBLIC ÎN SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE (art.3261 CP RM)

Cristina CHIHAI

Abstract


Through this scientific article, we aim to deepen the concepts of qualification of criminal offenses according to art. 3261 Criminal Code of the Republic Moldova and to solve the dilemmas regarding the involvement of the criminal responsibility for the act of exercising the public sector attributions in the situation of conflict of interests, implicitly recommending the concrete measures regarding the improvement of the regulatory framework in the field and the unitary application by the law enforcement bodies of the norm anchored to art.3261 CC RM. A fortiori, we state that the prevention and the fight against violations of the regulatory framework regarding the correctness of the exercise of the service duties in the public sphere, its efficiency and professionalism must be regarded as one of the primordial and eminent goals of the state policy. Per a contrario, both at national and global level, there has been a terrifying increase in the level of criminality in the public sphere, but this assertion is mirrored by the frequent acts of corruption held in the public domain. As a consequence, by realizing the resonance of these negative effects, the Parliament of the Republic of Moldova adopted the Law for completing some legislative acts, no.66 of 24.05.2018, which complied the Contravention Code of the Republic Moldova with art.3135 "Non-execution of the measures regarding the execution of the provisions of the Law on declaration of wealth and interests personal" and art.3136 "Violation of the legal regime of restrictions and limitations related to the termination of the mandate, of the employment or service relations and the private sector migration of the public servants (slippers)", and in the last ratio, the Criminal Code of the Republic Moldova with art.3261 "Exercise of public sector attributions in a situation of conflict of interests". As a result, in the present case, we are pursuing the juridical-criminal analysis of the constitutive elements of the offences and the aggravating circumstance recorded in art.3261 CC RM, the interpretation of the normative content of the given norm, as well as the enlightening of the qualification rules and the conditions of application of art.3261 CC RM.


Keywords


conflict of interest, personal interest, public person, person in charge of public dignity, subject of declaration of wealth, patrimonial advantage

Full Text:

PDF

References


BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 1300 p. ISBN 978-9975-53-468-0

Ghidul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind rezolvarea conflictului de interese în admi-nistrația publică. [Accesat: 20.08.2018] Disponibil: https://www.oecd.org/countries/moldova/49106083.pdf

ПЕТРОВА С.Г. Конфликт интересов на государственной службе: опыт России и зарубежных стран. В: Международный научный журнал «Инновационная наука», 2015, №6, c.201-203, УДК 342

САЩЕКО П.И. О некоторых направлениях совершенствования правового регулирования конфликта инте-ресов в республике Беларусь. B: Мониторинг правоприменения, c.22-25. [Accesat: 22.08.2017] Disponibil: https://cyberleninka.ru

Decizia penală nr.13/2015 a Înaltei Curți de Casaţie și Justiţie a României. [Accesat: 19.08.2018] Disponibil: http://www.scj.ro

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003.

Recomandarea Nr. R (2000) 10 a Consiliului Europei privind codurile de conduită pentru funcționarii publici, adop-tată de Comitetul Ministrilor la 11 mai 2000.

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative, nr.66 din 24.05.2018. În: Monitorul Oficial al Repub¬licii Moldova, 2018, nr.181.

Nota informativă la Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, nr.66 din 24.05.2018. [Accesat: 19.08.2018] Disponibil: http://www.justice.gov.mdx.

Raport de expertiză anticorupție nr.ELO18/4703 din 24.01.2018 la proiectul de Lege pentru modificarea și comple-tarea unor acte legislative (Codul penal nr.985/2002, Codul contraventional nr.218/2008, Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Legea nr.271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice). [Accesat: 30.08.2018] Disponibil: http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3289/language/ro- RO/ Default.aspx

Legea integrităţii, nr.82 din 25.05.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.229-243.

Legea cu privire la conflictul de interese, nr.16 din 15.02.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.72-75.

Legea privind declararea averii și a intereselor personale, nr.133 din 17.06.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.245-246.

BRÎNZĂ, S., STATI, V. Exercitarea atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese: reglementarea răspunderii în Codul penal al Republicii Moldova // Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference (20th July2018). Warsaw: Sp. z o. o. „iScience”, 2018, p.19-28.

Codul penal al Republicii Moldova, nr.985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

Codul penal al României, Legea nr.286/2009. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24.07.2009, în vigoare 01 februarie 2014. [Accesat: 23.08.2018]. Disponibil: https://legeaz.net/noul-cod-penal/

Codul penal al Franței, Code penal. [Accesat: 23.08.2018]. Disponibil: http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes

Codul penal al Republicii Federale Germania, Strafgesetzbuch (StGB). [Accesat: 23.08.2018] Disponibil: http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes

Codul penal al Mexicului, Código Penal Federal. [Accesat: 23.08. 2018] Disponibil: http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes

Decizia Curții Constituționale a României nr.88 din 23 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.2531 din Codul penal din 1969 şi art.301 din Codul penal. În: Monitorul Oficial al României, 2016, nr.421.

PĂVĂLEANU, V. Drept penal special. Curs Universitar. București: Universul Juridic, 2014. 620 p. ISBN 978-606-673-278-1

BOROI, AL. Drept penal. Partea Specială. Conform noului Cod penal. Ediția a II-a. București: C.H. Beck, 2001. 844 p. ISBN 978-606-18-0372-9

BRUTARU, V., DANEȘ, Șt., DUVAC, C. et al. Explicațiile noului Cod penal. Vol. IV (Articolele 257-366) / Coor¬do-natori G.Antoniu, T.Toader. București: Universul Juridic, 2016. 892 p.

LAZĂR A. Conflictul de interese – o analiză comparativă. [Accesat: 30.08.2018] Disponibil: http://www.mpublic.ro

Legea României privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, nr.161 din 19.04.2003. În: Monitorul Oficial al României, 2003, nr.279.

Legea Italiei privind regulile de soluționare a conflictelor de interese, nr.215 din 20.04.2004 // Legge 20 luglio 2004, n. 215 norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. [Accesat: 03.09.2018] Disponibil: http://www.camera.it/parlam/leggi/04215l.htm

Legea Franței privind transparența în sfera publică, nr.2013-907 din 11.10. 2013 // LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. [Accesat: 03.09.09.2018] Disponibil:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315

Legea Republicii Cehe privind conflictul de interese din 16.03.2006 // Zákon ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. [Accesat: 03.09.2018] Disponibil: https://www.psp.cz/docs/laws/2006/159.html

Legea Federației Ruse privind combaterea corupției, nr.273-F3 din 25.12.2008 // Федеральный закон o противо-действии коррупции, N273-ФЗ от 25.12.2008, [Accesat: la 04.09.2018] Disponibil:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/5d02242ebd04c398d2acf7c53dbc79659b85e8f3/

Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție privind practica aplicării de către instanţele de judecată a dispoziţiilor legale referitoare la confiscarea averii, nr.40 din 27.12.1999. [Accesat: 03.09.2018] Disponibil:

http://jurisprudenta.csj.md

STATI, V. Infracțiuni economice: Note de curs. Ediția a II-a, revizuită și actualizată până la data de 1 iulie 2016. Chişinău: CEP USM, 2016. 622 p. ISBN 978-9975-71-807-3

MORARU, V. Confiscarea lucrurilor produse prin fapta prevăzută de legea penală. În: Revista Națională de Drept, 2000, nr.2, p.122-132.

REȘETNICOV, A., Natura juridică a produsului infracțiunii. În: Revista științifică a USM ,,Studia Universitatis”. Seria ,,Științe sociale”, 2007, nr.6, p.185-189.

ФАРГИЕВ, И.А. Потерпевший от преступления (уголовно-правовые вопросы). Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2001.

GRAMA, M., BOTNARU, S., ȘAVGA, A., GROSU, V. Drept penal: Partea Generală. Vol.I. Chișinău: F. E.-P. Tipografia Centrală, 2012. 327 p.

Legea cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public, nr.158 din 04.07.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232.

Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public, nr.25 din 22.02.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.74-75.

Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, nr.199 din 16.07.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.194-196.

Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr.218 din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78-84.

MORARU, V., STATI, V. Este oare oportună amendarea Codului penal al Republicii Moldova pentru incrimi¬na-rea exercitării atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese? //Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference (20th May 2018). Warsaw: Sp. z o. o. „iScience”, 2018, Part 2, p.90-95.

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, nr.181 din 25.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230.

Legea privind finanțele publice locale, nr.793 din 16.10.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.397-399.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.