SECRETUL DE SERVICIU ȘI SECRETUL PROFESIONAL ÎN PERSPECTIVA EXTRAPENALĂ COMPARATIVĂ (ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA)

Costică MOŢOC

Abstract


This scientific article is dedicated to a comparative research of the service secret and the professional secret in the realm of Romanian and Moldavian penal and extra-penal legislation. Recommendations of the Council of Europe and the national legislation (Romania and Republic of Moldova) became the necessary basis of investigation in the matter of legal protection of service secret and professional secret. At the same time, in order to ensure the reasonableness of research the author has performed an analysis of contemporary doctrine in the sphere of Substantive Criminal Law and Informational Law. As a result, there have been formulated several conclusions deemed to clarify the legal nature service and professional secret.


Keywords


information, informational security, protection of information, secret regime of information, service secret, professional secret.

Full Text:

PDF

References


https://dexonline.ro/definitie/informa%C8%9Bie

Ghid de securitate informatică pentru funcționarii publici. Versiunea 1.1. (33 p.), p.5. Disponibil: https://www.cert.ro/vezi/document/ghid-protectie-functionari-publici

MAFTEI, C.-V. Managementul informațiilor clasificate în România. Protecția informațiilor clasificate, a dreptului la informare și a datelor personale – premise de bază ale unei societăți democratice: Rezumatul tezei de doctorat. București: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din București, 2015, p.6.

LAZAROIU, L.-L. Rolul variabilelor umane asupra informațiilor strategice de Securitate națională. București, 2018, p.24.

OPREA, D. Protecția și securitatea sistemelor informaționale: Suport de curs. 2017. Iași: Universitatea „Al.I. Cuza”, Facul¬tatea de economie și administrarea afacerilor, p.15-18. Disponibil:

http://www.feaa.uaic.ro/doc/l2/ie/Securitatea%20sistemelor%20informationale.pdf

Protecția informațiilor clasificate: Ghid practic. Serviciul Român de Informații. București, 2011. Disponibil:

https://www.sri.ro/upload/protectia%20inf%20cls%20-%20ghid.pdf

Recomandarea Consiliului Europei nr.R(95)13 cu privire la problemele de procedură penală legate de tehnologiile informaționale (adoptată de Comitetul de Miniştri la 11 septembrie 1995, în cadrul celei de-a 543-a reuniuni a Delegaţilor Miniştrilor). Disponibil:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804f6e76

Recommendation No.R(81)20 of the Commettee of Ministers to Member States on the Harmonisation of Laws Relating to the Requirement of Written Proof and to The Admissibility of Reproductions of Documents and Recordings on Computers (Adopted by the Committee of Ministers on 11 December 1981 at the 341st meeting of the Ministers’ Deputies). Disponibil:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804c66e0

Recommendation no.R(85)10 of the Committee of Ministers to Member States concerning the Practical Application of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters in respect of Letters Rogatory For The Interception of Telecommunications (Adopted by the Committee of Ministers on 28 June 1985 at the 387th meeting of the Ministers’ Deputies). Disponibil: https://rm.coe.int/09000016804e6b5e

Council of Europe Committee of Ministers Recommendation No. R(87) 15 to the Member States on regulating the use of personal data in the police sector. https://polis.osce.org/node/4656

Recommendation no.R.(89)9 on computer-related crime and final report of the European Committee on Crime Problems. Disponibil: https://searchworks.stanford.edu/view/2046022

Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului Europei din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a artico-lului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (text codificat) (Text cu relevanță pentru SEE). 24.9.2015 RO. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 248/9. Disponibil:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1589&from=ro

Regulamentul nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE). În vigoare de la 04 mai 2016. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2016, nr.119. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul nr.679/2016 din 27 aprilie 2016, Nr. celex: 32016R0679.

Principiile de la Johannesburg privind siguranța națională, libertatea de exprimare și accesul la informație (adoptate la 1 octombrie 1995). Disponibil: http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/principiile-de-la-johannesburg.php

Hotărârea Guvernului al României, nr.781 din 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu. În: Monitorul Oficial al României, 2002, nr.575. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37826

Legea României privind liberul acces la informaţiile de interes public, nr.544 din 12 octombrie 2001. În: Monitorul oficial al Româaniei, 2001, nr.663/23.

Legea României privind protecţia informaţiilor clasificate, nr.182/2002 din 12 aprilie 2002. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.248 din 12.04.2002. Modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.16/2005 din 9 martie 2005 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.205 din 10.03.2005), aprobată şi modificată prin Legea nr.151/2005 din 20 mai 2005 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.441 din 25.05.2005).

Hotărârea Guvernului României, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, nr.585/2002 din 13 iulie 2002. În: Monitorul Oficial al României, 2002, nr.485. Disponibil:

https://www.sie.ro/pdf/legislatie/585.pdf

PÎNTEA, Cr. Protecția penală a secretului de stat și secretului de serviciu. Rezumat. București: Universitatea „Nicolae Titulescu”, 2014, p.4-5.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.45-46.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, 453-458.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, din Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului și din Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1176 din 22 decembrie 2010 (refuzul de a acorda dreptul de acces la secretul de stat) (Sesizarea nr.98g/2017).

Legea României privind Statutul polițistului, nr.360 din 6 iunie 2002. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, 11 septembrie 2014.

Legea României privind statutul funcționarilor publici, nr.188 din 8 septembrie 1999. În: Monitorul Oficial al României, 2007, nr.365. Republicat în temeiul art.III din Legea nr.251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, 2006, nr.574.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.