PROTECȚIA JURIDICO-PENALĂ A SECRETULUI PROFESIONAL MEDICAL ÎN LEGEA PENALĂ A ROMÂNIEI ȘI A REPUBLICII MOLDOVA

Costică MOŢOC, Lilia GÎRLA

Abstract


This scientific article is dedicated to the reconceptualization of penal protection of the professional medical secret in acordance with the Criminal law of Romania and Republic of Moldova. There have been shown that in Moldavian legislation there doesn’t exist any penal norm which will incriminate and sanctionate the violation of medical professional secret regime, being provided by law only violation of personal inviolability by means of disclosure of personal secret. At the same time, Criminal law of Romania has a special penal norm which incriminates the disclosure of professional secret, but, in opinion of the authors, taking into account the last reccommendations formulated by the international authorities, this legal norm must be revised in such a manner in which it will permit incrimination of all types of the violation of confidential medical data about the patient during the professional activity.


Keywords


professional secret, confidentiality of data concerning the patient, medical case, inviolability of person’s life, disclosure of professional secret.

Full Text:

PDF

References


Decizia Curții Constituționale a României, nr.498 din 17 iulie 2018, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor alin.(2) și (3) art.30, precum și a sintagmei „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” din cuprinsul alin.(2) art.280 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. În: Monitorul Oficial al României, 2018, nr.650 din 26.07.2018.

Legea României nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. În: Monitorul Oficial al României, 2006, nr.372/28.

Declaraţia Asociaţiei Medicale Mondiale de la Geneva (1948). Adoptată de Adunarea Generală a Asociației Medi-cale Mondiale (Geneva, Elvetia, septembrie 1948) și amendată de către a 22-a Adunare Medicală Mondială (Sydney, Australia, august 1968), cea de-a 35-a Adunare Medicală Mondială (Veneția, Italia, octombrie 1983) și a 46-a Adu¬nare Generală WMA (Stockholm, Suedia, septembrie 1994) și revizuită editorial de cea de-a 170-a sesiune a Consi¬liului WMA (Divonne-les-Bains, Franța, mai 2005) și de cea de-a 173-a sesiune a Consiliului WMA (Divonne-les- Bains, Franța, mai 2006). https://www.wma.net/wp-content/uploads/2019/02/Declaration-of-Geneva-in-Romanian.pdf

Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, nr.1950, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950. A intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2010/C 83/02). În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 83/389, 30.3.2010. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. În: Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene, L 281/31, 23.11.1995.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=ro

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=RO

Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, nr.108 din 28.01.1981 (Strasbourg). http://datepersonale.md/md/international003/

Directiva 2011/24/UE din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfron¬taliere. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 04.04.2011, L 88/45 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0024&from=RO

Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr.425 din 20 martie 2018 cu privire la aprobarea Ghidului privind aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacienților (Autorii: B.Gîlca; R.Gramma; Ad.Paladi). Chișinău 2018. http://icardiologie.md/Ghid%20de%20Comunicare.pdf

Decizia Curții Constituționale a României nr.498 din 17 iulie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.30 alin.(2) şi (3), precum şi a sintagmei „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” din cuprinsul art.280 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. https://www.ccr.ro/files/products/498.pdf

Case of Varapnickaite Mazyliene versus Lithuania (Application no. 20376/05) Judgement Strasbourg, 17.01.2012. http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2015/11/VARAPNICKAIT%C4%96-MA%C5%BDYLIEN%C4%96-v.-LITHUANIA-2.pdf

Z vs Finland (9/1996/627/811) 25 February 1997: orders requiring doctors and psychiatrist to give evidence, seizure of medical records and their inclusion in investigation file without the patient's prior consent in criminal proceedings concerning her husband, limitation on the duration of the confidentiality of the medical data concerned and publication of her identity and HIV infection in a court judgment. http://www.hrcr.org/safrica/privacy/z_finland.html

Hotărârea Guvernului României nr.34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare și completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. În: Monitorul Oficial al României, 2015, nr.65, Partea I.

Document de lucru privind prelucrarea datelor medicale cu caracter personal din dosarul electronic de sănătate (DES) 00323/07/EN WP 131, adoptat la Bruxelles, la 15 februarie 2007. https://www.legi-internet.ro/fileadmin/ editor_folder/pdf/DocWP29_feb_2007_RO.pdf

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 04.05.2016, L 119/1.

Protocolul adiţional la Convenţia privind autorităţile de control şi fluxurile de date transfrontaliere (ETS nr.181) (Strasbourg, 08.11.2001) http://datepersonale.md/md/international001/

Legea Republicii Moldova cu privire la exercitarea profesiunii de medic, nr.264-XVI din 27.10.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.172-175.

Legea Republicii Moldova privind ocrotirea sănătăţii, nr.4XIII din 28.03.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34.

Legea Republicii Moldova cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, nr.263-XVI din 27.10.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181.

Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România. https://www.instparhon.ro/pdf/legislatie/26.pdf

Legea drepturilor pacientului, nr.46 din 21.01.2003. În: Monitorul Oficial al României, 2003, nr.51.

Noul Cod penal al României actualizat 2018, Legea 286/2009. Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. În: Monitorul Oficial al României, 2012, nr.757.

http://www.imliasi.ro/Noul%20cod%20penal.pdf

Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129.

Codul contravențional al Republicii Moldova, nr.218 din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.