ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE SECURITATE A CIRCULAŢIEI SAU DE EXPLOATARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSOANA CARE CONDUCE MIJLOCUL DE TRANSPORT, SĂVÂRȘITĂ ÎN STARE DE EBRIETATE: CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE

Nicolae POSTOVANU

Abstract


The probability of committing an offence while intoxicated is higher and the negative impact of alcohol, drugs and other substances with similar effects on our physical and mental health can’t be questioned. Considering the magnitude of the impact, it is very important to establish a legal and criminal framework addressing the influence of alcohol, drugs and other substances with similar effects on a person. The definition of the concept of „intoxication” stipulated at par.(1) art.13412 PC RM helps us deduce three characteristics that form such a framework: 1) the formal characteristics (the consumption of alcohol, drugs and/or other substances with similar effects); 2) the material characteristics (the psycho-functional dysfunction of the body); 3) the causal characteristics (the existence of a causal link between the consumption of alcohol, drugs and/or other substances with similar effects and the psycho-functional dysfunction of the body). In order to determine if a person is intoxicated, under the meaning of par. (1) art. 13412 PC RM, it is essential to establish the psycho-functional dysfunction of the person’s body and not the level of alcohol, drugs or other substances with similar effects in its body. The psycho-functional dysfunction of a person’s body caused as a result of the consumption of such substances can be established only if the person’s intoxication is determined in accordance with the laws and regulations in force and after all the necessary narcology tests are taken and the exact state of the person is ascertained. In the General Part of the Penal Code of the Republic of Moldova, intoxication is characterized as an alternative (bivalent) circumstance: it can be considered an aggravating circumstance only if it is determined that the perpetrator knew from the beginning that the substances he or she consciously and voluntarily took can cause intoxication, which, in turn, can make it easier for a person to commit an offence; in the absence of such conditions, intoxication must be considered as a mitigating circumstance.


Keywords


intoxication, the psycho-functional dysfunction of the body, physiological intoxication, pathological intoxication, responsibility, irresponsibility, reduced responsibility, aggravating circumstance, mitigating circumstance

Full Text:

PDF

References


ОЗЕМ, Д.И., МАКАЦАРИЯ, Д.Ю. Психологические особенности поведения участников дорожного движения, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. B: Психология и коммуникации в правовой системе: сборник статей. Могилев: Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 2016, c.97-99. ISBN 978-985-7088-47-8

БУДАНОВА, Е.А. Уголовно-правовое значение состояния опьянения в современном российском законода-тельстве. B: Вестник Воронежского института МВД России, 2017, №3, c.128-133. ISSN 2071-3584

АГИЛЬДИН, В.В. Уголовная ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. B: Всероссийский криминологический журнал, 2010, №3, c.9-13. ISSN 2500-4255

БОКША, И.В., МИЛОВИДОВА, С.Ф. Состояние опьянения как признак состава преступления «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». B: Транспортное дело России, 2015, №3, c.174-175. ISSN 2072-8689

BOROI, A., GORUNESCU, M., POPESCU, M. Dicționar de drept penal. București: ALL Beck, 2004. 417 p.

ISBN 973-655-435-X

DIACONESCU, GH., DUVAC, C. Tratat de drept penal. Partea Specială. București: C.H. Beck, 2009. 1158 p. ISBN 978-973-115-541-8

BOROI, A. Infracțiuni contra vieții. București: ALL Beck, 1999. 272 p. ISBN 973-9435-57-2

CIOCLEI, V. Drept penal: Partea Specială. București: C.H. Beck, 2013. 355 p. ISBN 978-606-18-0289-0

СПАСЕННИКОВ, Б., СПАСЕННИКОВ, С. Определение понятия «опьянение» в уголовном праве. B: Уголовное право, 2007, №4, c.67-71. ISSN 2071-5870

ШИЩЕНКО, Е.А., CАМСОНЕНКО, Ю.А. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. B: Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государ-ственного аграрного университета, 2017, №129, c.670-688. ISSN 1990-4665

НАУМОВ, А.В. Российское уголовное право. Том.1: Общая часть. Москва: Юридическая литература, 2004. 496 с.

КОЗАРЕНКО, Ю.И. Состояние опьянения: уголовно-правовые и криминологические аспекты / Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Волгоград, 2014. 215 с.

Уголовное право Российской Федерации. Том 1. Общая часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. Москва: Инфра-М, 2002. 384 с.ISBN 5-16-001128-5

МЕЛЬНИК, М.І. Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ: Атіка, 2005. 1064 с. ISBN 966-8074-77-7

ГРЕБЕНЬКОВ, А.А. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар, 2009. 32 с.

Legea privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, nr.713 din 06.12.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de testare alcool-scopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, nr.296 din 16.04.2009. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.80-81.

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova despre practica judiciară cu privire la aplicarea legislaţiei la examinarea cauzelor penale, referitoare la încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau exploatare a mijloacelor de transport, nr.20 din 08.07.1999. [Accesat: 27.07.2018] Disponibil:

http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=244

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.20 din 08.07.1999 „Despre practica judiciară cu privire la aplicarea legislaţiei în cadrul examinării cauzelor penale referitor la încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei şi de exploatare a mijloacelor de transport”, nr.4 din 15.05.2017. [Accesat: 30.07.2018] Disponibil:

http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=247

Proiectul Hotărârii cu privire la modificarea Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.20 din 08.07.1999 „Despre practica judiciară cu privire la aplicarea legislaţiei în cadrul examinării cauzelor penale referitor la încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei şi de exploatare a mijloacelor de transport”, modificată de Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.25 din 29.10.2001. [Accesat: 27.07.2018] Disponibil: https://goo.gl/LmOJSw

STATI, V. Sugestii și observații pe marginea unor proiecte de hotărâri ale Plenului Curții Supreme de Justiție. În: Revista Naţională de Drept, 2017, nr.5, p.5-15. ISSN 1811-0770

STATI, V. Observații critice îndreptate spre optimizarea unora dintre hotărârile recente ale Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. În: Актуальные научные исследования в современном мире: ХXVIII Международная научная конференция (26-27 августа 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып. 8, ч. 3, p.123-140. ISSN 2524-0986

STATI, V. De ce este oportună adoptarea unei noi hotărâri explicative a Plenului Curții Supreme de Justiție consacrate practicii judiciare în cauzele penale privind infracțiunile în domeniul transportului? (Partea I) În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2010, nr.2, p.54-68. ISSN 1857-2405

Codul penal al României din 21.06.1968. În: Buletinul Oficial al Româaniei, 1968, nr.79-79 bis.

Decizia Curții Constituționale a României referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.178 alin. 3 şi art.184 alin.41 din Codul penal, nr.1329 din 11.10.2011. În: Monitorul Oficial al României, 2011, nr.885.

BULAI, C. Manual de drept penal. Partea Generală. Bucureşti: ALL, 1997. 647 p. ISBN 973-9229-74-3

FLOREA, V. Problema responsabilităţii pentru infracţiunile comise în stare de ebrietate alcoolică sau narcotică. În: Rolul societăţii şi al organelor de drept în contracararea narcomaniei: Materialele conf. şt.-practice intern., 9 oct. 2008/ Col. red.: A.Pogurschi, S.Carp, Iu.Odagiu [et al.]. Chișinău: Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, 2009, p.55-61. 230 p. ISBN 978-9975-930-91-8

Protocolul clinic standardizat „Intoxicaţia acută exogenă cu alcool (etanol) la copil”. [Accesat: 30.07.2018] Disponibil: http://old.ms.gov.md/_files/14482-PCS-%2520Intoxicatia%2520acuta%2520cu%2520%2520%2520 alcool-aprobat.pdf

Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, nr.1100 din 30.06.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice”, nr.317 din 23.05.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108.

Legea cu privire la circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, nr.382 din 06.05.1999. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Listei substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, nr.79 din 23.01.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.16-19.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului, nr.1088 din 05.10.2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.186-188.

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol. II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1300 p. ISBN 978-9975-53-470-3

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.193 din 28.07.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.315-328.

Hotărârea Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor din cadrul Ministerului Sănătăţii, procesul-verbal nr.7 din 01.12.1998. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.16-18.

Protocolul clinic naţional „Tulburări mentale şi de comportament legate de consumul de alcool”. [Accesat: 30.07.2018] Disponibil: http://sanatatemintala.md/images/documente/2017_alcool_pcn20.pdf

Protocolul clinic naţional „Tulburări mentale şi de comportament legate de consumul de opiacee”. [Accesat: 30.07.2018] Disponibil: http://sanatatemintala.md/images/documente/2013_opiacee_pcn10.pdf

ГАБИАНИ, А.А. Уголовная ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. Тбилиси: Менцииреба, 1967. 160 c.

Codul penal al României din 17.07.2009. În: Monitorul Oficial al României, 2009, nr.510.

Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. Москва: Зерцало, 2001. 218 c. ISBN 5-8078-0012-5

BOTNARU, S. Iresponsabilitatea – cauză care înlătură vinovăţia făptuitorului: definitivarea conceptului. În: Revista Națională de Drept, 2014, nr.2, p.33-37. ISSN 1811-0770

ТАГАНЦЕВ, Н.С. Русское уголовное право: Т. 1. Общая часть. Москва: Наука, 1994. 375 c. ISBN 5-02-012940-2

РОДІОНОВА, Т.В. Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння. В: Правова держава, 2005, №8, c.187-192. ISSN 2411-2054

GRAMA, M., BOTNARU, S., ȘAVGA, A. et al. Dreptul penal: Partea Generală. Chișinău: Tipografia Centrală, 2012. 327 p. ISBN 978-9975-53-083-5

CARPOV, T., TUCA, E.M. Beţia (starea de ebrietate) ca circumstanţă atenuantă sau agravantă. [Accesat: 29.07.2018] Disponibil:

http://studiijuridice.md/revista-nr-3-4-2009/betia-starea-de-ebrietate-ca-circumstanta-atenuanta- sau-agravanta

МИРЗАЕВА, П.М. Ответственность за преступление в состоянии опьянения. [Accesat: 28.07.2018] Disponibil: https://www.scienceforum.ru/2013/173/1845

ФРІС, П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина. Київ: Атіка, 2004. 488 c. ISBN 966-8074-98-Х

BARBĂNEAGRĂ, A., BERLIBA, V., GURSCHI . C. et al. Codul penal comentat și adnotat. Chișinău: Tipografia Centrală, 2005. 656 p. ISBN 9975-79-338-X

BARBĂNEAGRĂ A., ALECU GH., BERLIBA V. et al. Codul penal al Republicii Moldova: Comentariu (Legea nr.985-XV din 18 aprilie 2002. Cu toate modificările operate până la republicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.72-74/195 din 14.04.2009. Adnotat cu jurisprudenţa CEDO şi a instanţelor naţionale.). Chișinău: Sarmis, 2009. 860 p. ISBN 978-9975-105-20-0

ИВАНОВ, Н.Г. Аномальный субъект преступления: проблемы уголовной ответственности. Москва: Юнити, Закон и право, 1998. 224 c. ISBN 5-85171-045-4

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la unele chestiuni ce vizează indivi¬dua¬lizarea pedepsei penale, nr.8 din 11.11.2013. [Accesat: 27.07.2018] Disponibil:

http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=127

BOLOCAN-HOLBAN, A., VIDAICU, M. Influenţa stării de ebrietate asupra răspunderii penale în dreptul penal comparat. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe Sociale”, 2014, nr.3, p.142-146. ISSN 1814-3199

КЕЧЕМАЙКИНА, А.В. Уголовно-правовая оценка состояния опьянения при квалификации преступлений. [Accesat: 28.07.2018] Disponibil: saransk.ruc.su/upload/medialibrary/c69/kechemaikina.pdf

СЕМЕНЦОВА, И.А. Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. B: Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки, 2014, №6, c.122-126. ISSN 0321-3056

ЦАГИКЯН, С.Ш., ЗОГРАБЯН, Н.Ю. Правовые вопросы уголовной ответственности за совершение преступ-ления в состоянии опьянения. B: Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки, 2010, №2, c.178-181. ISSN 2220-7457

СТЕПАНОВА, И. Б., СОКОЛОВА, О. В. К вопросу об уголовно-правовом значении состояния опьянения. B: Научный поиск, 2015, №14, c.41-44. ISSN 2224-6436

ЛУЗАН, М.О. Кримінальна відповідальність за злочини, скоєні в стані сп'яніння. В: Наукові записки НаУКМА, 2002, Том 20, Спеціальний випуск: у двох частинах. Частина 2, c. 346-348. ISSN 1996-5931

Новое уголовное право России. Общая часть / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. Москва: Зерцало, ТЕИС, 1996. 168 c.

Criminal Code of the Republic of Albania. [Accesat: 31.07.2018] Disponibil: http://www.legislationline.org/documents/ section/criminal-codes/country/47

The Revised Penal Code of the Philippines. [Accesat: 31.07.2018] Disponibil: www.officialgazette.gov.ph/1930/12/08/act-no-3815-s-1930/

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. [Accesat: 31.07.2018] Disponibil: http://www.skelbimas.lt/istatymai/ baudziamasis_kodeksas.htm

DANEŞ, ŞT., PAPADOPOL, V. Individualizarea judiciară a pedepselor. Bucureşti: Editura Juridică, 2002. 512 р. ISBN 973-86393-0-1

Уголовный кодекс Российской Федерации. B: Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25.

Decizia Curții Constituționale de inadmisibilitate a sesizării nr.13g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 67 alin.(4) din Codul penal și a unor prevederi ale articolului 194 alin.(2) din Codul de executare (munca neremunerată în folosul comunității), nr.15 din 07.02.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.119-126.

Hotărârea Curții Constituționale privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 345 alin.(2) din Codul contravențional (individualizarea sancțiunii) (Sesizările nr. 26g/2016 și nr.34g/2016), nr.10 din 10.05.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.204-205.

Hotărârea Curții Constituționale privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art.10 pct.4 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Sesizarea nr.154g/2017), nr.2 din 30.01.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.108-112.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.