INSTITUȚIA PROBATORIULUI PENAL PRIVIT PRIN PRISMA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII ARMELOR

Ion ȘLICARI

Abstract


The purpose of this study is to analyze the institution of criminal evidentiary support as the basic and central element of the criminal prosecution, the way and subjects involved in the process of evidence administration, as well as the procedural guarantees provided by the Criminal Procedure Code and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, analyzed in terms of respecting the principle of equality of arms.


Keywords


proofs, evidentiary support, prosecution body, defense, arms equality.

Full Text:

PDF

References


Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.1298 din 24.07.1997 privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a unor protocoale adiționale la această. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54.

Cauza Brumărescu contra României, Hotărâre din 30.09.1999, par. 61.

DOLEA, Ig. Drepturile omului în probatoriul penal, Chișinău, 2009, p.115.

UDROIU, M. Procedură penală. Partea Generală. Ediția a 4-a. Bucureşti: C.H. Beck, p.288.

DOLEA, Ig. Op. cit., p.112.

Articolul 8 Cod de procedură penală (Republicat). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248-251.

PAȘCA, V. Principiul egalității armelor în procesul penal român  realitate sau ficțiune. În: Universul Juridic, 2016, nr.8, p.2.

www.jurisprudentacedo.com/dreptul-la-un-proces-echitabilla 05.06.2016.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-57544"]} pct.28.

http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=60 Recomandarea nr.38 Cu privire la acţiunile procesuale care pot fi efectuate din momentul sesizării sau autosesizării organului competent până la declanşarea urmăririi penale.

PAȘCA, V. Op. cit., p.7-11.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.69-77, în vigoare din 01.08.2016.

БЕЛКИН, А. Теория доказывания. Москва: Норма, 2000, с.1.

OSOIANU, T., ORÎNDAȘ,V. Procedura penală. Chișinău, 2004, p.127.

SAVA, AL. Aprecierea probelor în procesul penal. Iași: Junimea, 2002, p.5.

БЕЛКИН, А. Op. cit., p.5.

Строгович, M., citat de Лупинская, P. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Москва: Юрист, 2000, c.74.

ОРЛОВ, Ю. Основы теорий доказательств в уголовном процессе. Москва: Проспект, 2000, с.27.

OSOIANU, T., ORÎNDAȘ,V. Op. cit., p.129

DOLEA, Ig., ROMAN, D., SEDELAȚCHI, Iu., VÎZDOAGĂ, T., ROTARU, A., CERBU. A., URSU, S. Drept procesual penal. Partea Generală. Vol. I. Ediția a II-a. Chișinău, 2005, p.194.

PĂTULEA, V. ș.a., Administrarea probelor și respectarea dreptului la apărare. În: Dreptul, 2002, nr.6, p.15.

VOLONCIU, N. Tratat de procedură penală. București: Paideia, 1999, p.356.

VOLONCIU, N., UZLĂU, S. Noul Cod de procedură penală comentat. București: Hamangiu, 2014, p.231.

Cauza Luca contra Italiei, Hotărârea din data de 27 februarie 2001.

https://jurisprudentacedo.com/Perna-contra-Italia-Critica-nefondata.-Informatii-factuale.-Gravitatea-criticilor.-Proba-veritatii.html

Cauza Pisano contra Italiei (2002).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.