APLICAREA RĂSPUNDERII PENTRU OMORUL PREVĂZUT LA lit.O) alin.(2) art.145 DIN CODUL PENAL: ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE

Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI

Abstract


Scopul acestei investigații constă în analiza aspectelor teoretice și practice ale aplicării răspunderii pentru infracțiunea prevăzută la lit.o) alin.(2) art.145 CP RM: omorul săvârșit de către o persoană care anterior a săvârşit un omor intenţionat prevăzut la alin.(1) art.145 CP RM. Se ajunge la concluzia că repetarea infracțiunii (în măsura în care aceasta s-a păstrat în legea penală în vigoare) este o instituție complementară concursului de infracțiuni. Se relevă că opusul regulii prevăzute la alin.(1) art.33 CP RM presupune că dispoziția de la lit.o) alin.(2) art.145 CP RM devine aplicabilă în cazul în care sunt îndeplinite următoarele trei condiții: 1) omorul este săvârşit de o persoană care a comis anterior o infracţiune prevăzută la alin.(1) art.145 CP RM; 2) făptuitorul nu a fost condamnat anterior pentru niciuna dintre faptele de omor care se repetă; 3) nu a expirat termenul de prescripţie de tragere la răspundere penală stabilit la art.60 CP RM. Se arată că dispoziția de la lit.o) alin.(2) art.145 CP RM poate fi aplicată, de exemplu, în cazul în care infracțiunea specificată la art.27 și la alin.(1) art.145 CP RM este urmată de o altă infracțiune prevăzută și ea la art.27 și la alin.(1) art.145 CP RM. Într-un asemenea caz, calificarea trebuie făcută în baza art.27 și lit.o) alin.(2) art.145 CP RM. Se demonstrează că dispoziția de la lit.o) alin.(2) art.145 CP RM se aplică îndiferent de numărul de omoruri care se repetă. Se concluzionează: nu este admisibil ca, în contextul aceleiași infracțiuni de omor, la calificare să se rețină atât circumstanța agravantă consemnată la lit.g) alin.(2) art.145 CP RM, cât și circumstanța agravantă prevăzută la lit.o) alin.(2) art.145 CP RM.

 

THE APPLICATION OF PENAL LIABILITY FOR THE OFFENCE OF MURDER REFERRED TO AT
      lett.O) par.(2) art.145 OF THE PENAL CODE: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

The purpose of this study is to analyse the theoretical and practical aspects with regard to the application of penal liability for the offence referred to at lett.o) par.(2) art.145 PC RM: murder committed by a person who has previously committed murder with intent and knowledge within the meaning of par.(1) art.145 PC RM. It is concluded that the repetition of the offence (to the extent that it is still stipulated in the penal law in force) is a type of institution complementary to the contest of offences. It is established that the opposite of the provision mentioned at par.(1) art.33 PC RM implies that the application of the provision set off at lett.o) par.(2) art.145 PC RM is possible only if the following three conditions are met: 1) the murder is committed by a person who has previously committed an offence provided by par.(1) art.145 PC RM; 2) the perpetrator has not been previously convicted of any of the repeated murders; 3) it has not expired the term of limitation for the application of penal liability, set out in art.60 PC RM. It is shown that the provision of lett.o) par.(2) art.145 PC RM may be applied, for example, if the offence specified in art.27 and par.(1) art.145 PC RM, is followed by another offence provided by these acts. In such case, the qualification must be made under art.27 and lett.o) par.(2) art.145 PC RM. It is determined that the provision of lett.o) par.(2) art.145 PC RM can be applied regardless of the number of repeated murders. As a result, the author considers unacceptable that during the qualification of the same murder offence to take into account both the aggravating circumstance noted at lett.g) par.(2) art.145 PC RM and the aggravating circumstance referred to at lett.o) par.(2) art.145 PC RM.


Keywords


murder, aggravating circumstance, contest of offences, repetition of the offence, conviction, prescription, identical offences, non-identical offences.

Full Text:

PDF

References


ПОЗНЫШЕВ, С.В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть. Москва: Издание А.А. Карцева, 1912. 668 c.

Legea nr.277 din 18.12.2008 pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44.

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 28.05.2014. Dosarul nr.1ra-973/2014. [Accesat: 22.08.2018] http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=2314

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 13.03.2013. Dosarul nr.1ra-262/2013. [Accesat: 22.08.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/

БУЖОР, В., ГУЦУЛЯК, В. Умышленное убийство (ст. 145 УК РМ): комментарий. B: Закон и жизнь, 2011, №3, p.8-19. ISSN 1810-3081

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 07.02.2017. Dosarul nr. 1ra-100/2017. [Accesat: 22.08.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=8165

Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. [Accesat: 22.08.2018] Disponibil: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/117

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.17 din 19.06.2000 privind aplicarea în practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2000, nr.9-10, p.6-8.

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 26.04.2017. Dosarul nr.1ra-485/2017. [Accesat: 22.08.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=8527

Hotărârea Curții Constituționale nr.24 din 14.09.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 55 alin.(2) și alin.(8) din Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului și pct.59 subpct.2) și 5) și pct.65 din Statutul disciplinar al polițistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.502 din 9 iulie 2013 (audierea în cadrul anchetei disciplinare) (sesizarea nr.60g/2016). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.369-378.

Hotărârea Curții Constituționale nr.12 din 14.05.2015 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 287 alin.(1) din Codul de procedură penală (reluarea urmăririi penale) (Sesizarea nr.15g/2015). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.254-257.

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 08.02.2017. Dosarul nr.1ra-285/2017. [Accesat: 22.08.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=8203

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 27.06.2017. Dosarul nr.1ra-625/2017. [Accesat: 22.08.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=9153

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 18.06.2014. Dosarul nr.1ra-962/2014. [Accesat: 23.08.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=2245

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 17.02.2010. Dosarul nr.1ra-280/2010. [Accesat: 22.08.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/

КОНДРАШОВА, Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2000. 347 c. ISBN 5-7741-0042-1

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 03.02.2010. Dosarul nr.1re-322/2010. [Accesat: 23.08.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/

BARBĂNEAGRĂ, A., ALECU, GH., BERLIBA, V. et al. Codul penal al Republicii Moldova: Comentariu (Legea nr.985-XV din 18 aprilie 2002. Cu toate modificările operate până la republicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.72-74/195 din 14.04.2009. Adnotat cu jurisprudenţa CEDO şi a instanţelor naţionale.). Chișinău: Sarmis, 2009. 860 p.

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 18.12.2007. Dosarul nr.1re-1221/2007. [Accesat: 23.08.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/

MARTIN, D., COPEȚCHI, S. Calificarea concursului de infracțiuni (Partea I). În: Revista Națională de Drept, 2015, nr.1, p.23-28. ISSN 1811-0770

GIURGIU, N. Legea penală şi infracţiunea (doctrină, legislaţie, practică judiciară). Iaşi: Gama, 1995. 446 p. ISBN 973-96339-0-0

COPEȚCHI, S. Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale / Teză de doctor în drept. Chişinău, 2014. 191 p.

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 24.12.2012 cu privire la practica judiciară în cauzele penale referitoare la infracţiunile săvârşite prin omor (art.145-148 CP RM). [Accesat: 23.08.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=318

BRÎNZA, S. Unele observații referitoare la Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.1 din 23.02.2015. În: Integrare prin cercetare și inovare. Conferință științifică națională cu participare internațională: Științe juridice. Științe economice: Rezumate ale comunicărilor. Chișinău: CEP USM, 2015, p.3-5. 280 p. ISBN 978-9975-71-701-4

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 17.12.2008. Dosarul nr.1ra-1415/2008. [Accesat: 22.08.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 02.09.2009. Dosarul nr.1re-873/2009. [Accesat: 23.08.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.