CAZURI SPECIALE DE COMPLICITATE

Mariana GRAMA

Abstract


Complicele nu săvârşeşte nemijlocit latura obiectivă a infracţiunii, dar, în procesul pregătirii de infracţiune sau la etapa săvârşirii ei, acordă ajutor celorlaţi participanţi, în special autorului, prin crearea posibilităţii reale de a duce infracţiunea până la capăt sau poate favoriza infracţiunea şi infractorul chiar şi după comiterea infracţiunii, dacă favorizarea nu a fost promisă din timp.

În principiu, complicitatea este posibilă la toate infracţiunile, dar în raport cu unele situaţii pot fi duse totuşi unele discuţii, de exemplu: în raport cu organizarea, instigarea şi autoratul; în cazul infracţiunilor cu subiect special,  infracţiunilor bilaterale, infracţiunilor prelungite, infracţiunilor complexe, infracţiunilor de obicei, infracţiunilor progresive, infracţiunilor săvârşite cu două forme de vinovăţie etc.

 

SPECIAL CASES OF COMPLICITY TO CRIME

The accomplice does not commit the Actus Reus of the criminal offence by himself but, during the process of criminal preparation or on the stage of its commission, this subject is aiding other parties to crime, especially the principal (the author of the crime) by means of creating real possibilities for fulfillment of the criminal act and achieving criminal result, as well as can commit a concealment or acquiescence of criminal offence even after criminal offence was committed with a condition that this assistance was not promised previously.

As a general rule, complicity to crime is possible in all types of criminal offences but in some special cases there can appear some disputable questions referring the organizing, abetting and co-execution, in case of special subject crimes, progressive and usual crimes, double blame crimes and so on.


Keywords


participation, accomplice, criminal offence, author, moral contribution, material contribution.

Full Text:

PDF

References


BULAI, C. Manual de drept penal. Partea Generală. Bucureşti: ALL Educaţional S.A., 1997, p.443. ISBN 973-9229-74-3; DONGOROZ, V. Curs de drept penal. Bucureşti: Editura Cursurilor Litografiate, 1942, p.502-503.

ANTONIU, G., TOADER, T. Explicaţiile Noului Cod Penal. Vol.I. Bucureşti: Universul Juridic, 2015, p.559. ISBN 978- 606-673-338-0.

КУЗНЕЦОВА, Н.Ф., ТЯЖКОВА, И.М. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1. Москва: Зерцало, 1999, c.408. ISBN 5-8078-00-7

COPEŢCHI, S., HADÎRCA, I. Calificarea infracţiunilor. Note de curs. Chişinău:Tipografia Centrală, 2015, p.308, ISBN 978-9975-53-547-2

VASILIU, T., ANTONIU, G., DANEŞ, Şt. ş.a. Codul penal al Republicii Socialiste România comentat şi adnotat. Partea Generală. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1972, p.153.

Ibidem.

Ibidem.

COPEŢCHI, S., HADÎRCA, I. Op. cit., p.306.

РАРОГ, А.И. Квалификация преступлений по субьективным признакам. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003, c.116. ISBN 978-5392-17-796-7

Ibidem, p.123.

BRÎNZA, S., STATI,V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chişinău:Tipografia Centrală, 2015. p.326-328. ISBN 978- 9975-53-469-7

Ibidem, p.327.

ГАУХМАН, Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. Москва: Центр ЮрИнфоР, 2001, c.226. ISBN 5-89158-078-0; РАРОГ, А.И. Квалификация преступлений по субьективным признакам. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003, c.269. ISBN 978-5392-17-796-7

DUNGAN, P. Participaţia penală atipică. În: Doctrină şi jurisprudenţă, 2000, nr.2, p.33-107.

COPEŢCHI, S., HADÎRCA, I. Op. cit., p.309; ULIANOVSCHI, X. Participaţia penală. Chişinău: Asociaţia Judecătorilor din Moldova şi Centrul de Drept, 2000, p.159. ISBN 9975-9564-7-5

PITULESCU, I., DERŞIDAN, E. ş.a. Dicţionar explicativ şi practic de drept penal şi procesual penal. Bucureşti: S.C. Naţional Rom S.A., 2000, p.235. ISBN 973-9459-91-9

PAVEL, D. Probleme ale participaţiei penale II. În: R.R.D., 1978, nr.4, p.31-36.

Ibidem.

Ibidem.

RADU, R.H. Participaţia în dreptul penal. Bucureşti: C.H. Beck, 2013, p.175. ISBN 978-606-18-0194-7

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Cu privire la aplicarea legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru infracţiunile de corupţie, nr.11 din 22 decembrie 2014// www.jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=248.

RADU, R.H. Op. cit., p.176.

Hotărârea Plenului Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor nr.23 din 28 iunie 2004. În: Buletinul CSJ a Republicii Moldova, 2004, nr.8, p.5.

COSTIN, I. F. Infracţiunea complexă. Iaşi: Lumen, 2007, p.107. ISBN 978-973-1703-97-8

BRÎNZA, S., STATI,V. Op. cit., p.569.

Ibidem, p.569-570.

VASILIU, T., ANTONIU, G., DANEŞ, Şt. ş.a. Op. cit., p.152.

RADU, R.H. Op. cit., p.180-181.

TANOVICEANU, I., DONGOROZ, V. Tratat de drept şi procedură penală. Vol.II. Bucureşti, 1925, p.520.

GRAMA, M. Participanţii la infracţiune şi particularităţile răspunderii lor. Chişinău: CEP USM, 2004, p.138. ISBN 9975-70-328-3

Ibidem.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.