NECESITATEA OCROTIRII JURIDICO-PENALE A SECRETULUI PROFESIONAL: CAZUL TAINEI SPOVEDANIEI ȘI AL ALTOR SECRETE RELIGIOASE

Lilia GÎRLA, Costică MOȚOC

Abstract


În cadrul acestui mesaj științific este identificat locul secretului profesional al slujitorului de cult în legislația în vigoare, sunt abordate conceptele de secret religios, în general, și de taină a spovedaniei, în special, acestea fiind fundamentate ca forme de sine stătătoare ale secretului profesional. Au fost obținute următoarele rezultate: a fost determinat specificul conceptului „taina mărturisirii/spovedaniei” abordat în știința filosofică și în cea teologică; a fost clarificată esența termenilor „slujitor de cult” și „preot” din perspectiva determinării subiectului special al faptei de divulgare a tainei spovedaniei; a fost identificat conținutul secretului religios; au fost demonstrate diferențele dintre categoriile „secret religios” și „taina mărturisirii”; s-a argumentat necesitatea utilizării în legea penală și extrapenală a noțiunii de „secret religios” în loc de „taina mărturisirii”; a fost analizată legea procesual penală în vederea asigurării secretului profesional al slujitorului de cult în procedura penală. În acelaşi rând, sunt formulate propuneri de lege ferenda menite să extindă obiectul de ocrotire juridico-penală la „taina mărturisirii sau alte date ce constituie secret religios”, inclusiv propuneri ce vizează reducerea cercului de subiecți speciali la această categorie de fapte prejudiciabile, renunțându-se la sintagma întâlnită în legea pro­cesual penală „slujitor de cult”, aceasta urmând a fi substituită cu temrenul „preot”.

 

NECESSITY OF CRIMINAL LAW PROTECTION OF PROFESSIONAL SECRECY:
      THE CASE OF SEAL OF CONFESSION AND OTHER RELIGIOUS SECRETS

In the limits of this scientific message there is identified the place of professional secrecy of the religious servant in accordance with current legislation, as well as the foundation of religious secrecy concept, in general, and secrecy of, in special the seal of confession as a separate part of secrecy. Consequently, there have been obtained the following results: the concept of seal of confession was formulated taking into consideration philosophical and theological sciences; termino­logy of “cult leader” and “priest” was clarified in order to determine the special subject of seal confession disclosure; the content of religious secret was identified; the differences between “religious secret” and “seal of confession” were demonstrated; the necessity of substituting the term “religious secret” by “seal of confession” in the Law of criminal procedure was shown; the Law of criminal procedure was analyzed from the perspective of professional secrecy regulations concerning the seal of confession; some proposals “lege ferenda” to perform in law have been suggested as introducing the following expression seal of confession or other data which constitute the “religious secrecy”; some proposals of “lege ferenda” to perform in law have been suggested as refusal for the expression “cult leader” introducing the term “priest”.


Keywords


seal of confession, religious secrecy, cult leader, priest, professional secrecy, personal secrecy, encroachment of inviolability of person life, relgious convictions, disclosure of the religious secrecy.

Full Text:

PDF

References


Codul contravențional al Republicii Moldova, nr.218 din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6.

Codul penal al Republicii Moldova, nr.985-XV din 18 aprilie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129.

ТАТЬЯНИН, Д., ЗАКИРОВА, Л. Проблемы тайны исповеди в уголовном процессе России. B: Вeстник Оренбургского государственного университета, 2011, №3, с.140-142. (ISSN. Печатный: 1814-6457. Электронный: 1814-6465)

NIKOLAOSб Matsaukas. Teologie dogmatică și simbolică (II). Expunerea credinței ortodoxe. Editura bizantină, 2013, p.366. https://teologiepastorala20102014.files.wordpress.com/2013/10/nikos-matsoukas-teologie-dogmatica-si-simbolica-ii-expunerea-credintei-ortodoxe-pp-362-367-345-353-de-tiparit.pdf

protos. Ioachim Pârvulescu (Stareţ al Sfintei Mănăstiri Lainici– Gorj). Sfânta taină a spovedaniei pe înțelesul tuturor. Mănăstirea Lainici – Gorj 2000, p.130. http://tineretulortodox.md/wp-content/uploads/2011/03/Sf.TainaaSpovedaniei.pdf.

GRĂDINARU, N. Sacroterapia în concepția culturii populare. În: Revista de Etnologie şi Culturologie (Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM), 2013, nr.13-14, p.211-215. (ISSN 1857-2049)

БАНДУРОВСКИЙ, К.В. Фома Аквинский о тайне исповеди. Исповедь и покаяние в историко-богословском контексте. В: VERBUM, 2016, том.18, с.81-91. (ISSN 2079-3561)

CORLEAN, M. Taina Mărturisirii, îndrumarea duhovnicească şi vindecarea psiho-spirituală a persoanei umane în Biserică. Misiunea actuală a Bisericii privind suferinţele psihice şi spirituale ale omului contemporan / Rezumatul tezei de doctorat. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna”. Sibiu, 2015, p.3.

Citat după: MĂLUREANU, Al. Raportul dintre Taina Spovedaniei și consilierea psihologică din perspectiva comunicării și a comuniunii duhovnicești. În: Altarul Banatului, 2014, nr.8, p.68-81. (ISSN 2558-9628)

ЕВСЕЕНКО, В.Е. Тайна исповеди в российском уголовном судопроизводстве. B: Международный научно-практический журнал «Общество и право», 2014, №2, c.188-193. (ISSN 1727-4125)

Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr.122 din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110.

АНДРЕЕВ, К.М. Особенности тайны при реализации конституционной свободы вероисповедания (российский и зарубежный опыт). Специальность 12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2015. 28 с.

Codul de procedură penală al României din 2010. În vigoare de la 01 februarie 2014. Consolidarea din data de 13 august 2018. În: Monitorul Oficial al României, 2010, nr.486. Partea 1.

( DOLEA, I. Drepturile persoanei în probatoriul penal: conceptul promovării elementului privat. Chișinău: Cartea Juridică, 2009. 416 p.

ВОЛОСОВА, Н.Ю. О тайне исповеди и свидетельском иммунитете священнослужителя в уголовном судопроизводстве. В: Вестник Оренбургского государственного университета, 2015, №3 (178), с.91-98. (ISSN 1814-6457)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.