SUBIECTUL INFRACŢIUNII DE CORUPERE A ALEGĂTORILOR (PREVĂZUTĂ LA art.181¹ DIN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA)

Stela BOTNARU, Ghenadie TANAS

Abstract


În articol este prezentată și argumentată opinia conform căreia orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale ale subiectului infracţiunii şi care este implicată direct sau indirect în campania electorală sau în desfăşurarea unui refe­rendum poate fi subiect al infracţiunii de corupere a alegătorilor. De asemenea, este analizată problema privind sancţio­narea faptei de luare de mită electorală de către alegători. În doctrină şi în cadrul politicilor penale ale statelor lumii întâlnim două abordări diferite, două tendinţe diametral opuse referitor la incriminarea faptei de luare de mită electorală. Conform primei abordări, luarea de mită electorală trebuie incriminată; conform celei de-a doua, fapta de luare de mită electorală nu trebuie incriminată. În afară de legislaţia penală a Republicii Moldova, sunt analizate legislaţiile Canadei, Germaniei, Danemarcei, Sloveniei, Albaniei, Macedoniei şi României.

 

THE SUBJECT OF CORRUPTION OF voters  (Crime REFERRED IN

art.181¹ PENAL CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA)

In the article we establish and argue the opinion that any person which fulfills the general conditions of the offense, and which, is directly or indirectly involved in the electoral campaign or conducting a referendum, may be subject to the corruption of voters. Also, we analyze the aspect of sanctioning the act of making / accepting electoral bribery committed by voters. In doctrine and in the criminal policies of the world's states we encounter two different approaches, two diametrically opposed trends regarding incriminating the act of making / accepting electoral bribe. According to the first approach, taking / accepting electoral bribe must be incriminated; according to the second, the act of taking / accepting electoral bribe must not be incriminated. In addition to the criminal law of the Republic of Moldova, we are analyzed the laws of Canada, Germany, Denmark, Slovenia, Albania, Macedonia and Romania.


Keywords


voter, subject of crime, corruption of voters, electoral bribery.

Full Text:

PDF

References


Codul penal al Republicii Moldova, nr.985-XV din 18.04.2002. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art.195.

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p. ISBN 987-9975-53-469-7

STATI, V. Infracţiunea de corupere a alegătorilor (art.181¹ CP RM): Studiu de drept penal. În: Revista Naţională de Drept, 2014, nr.4, p.8-14. ISSN 1811-0770

Codul electoral al Republicii Moldova, nr.1381-XIII din 21.11.1997. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.451-463, art.768.

Hotărârea Comisiei Electorale Centrale cu privire la aprobarea Codului de conduită privind modul de desfăşurare şi reflectare a campaniei electorale, nr.1362 din 28.10.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.151-153, art.1521.

Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9). / Legea electorală a Canadei. http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-2.01/ (Accesat: 16.02.2019)

Strafgesetzbuches (StGB). / Codul penal al Germaniei. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/ (Accesat: 22.03.2019)

Straffeloven. / Codul penal al Danemarcei. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192080#id79e54c 2d-f076-4b81-ac4b-170c55e5464c (Accesat: 22.03.2019)

Kazenski Zakonik. / Codul penal al Sloveniei. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050 (Accesat: 22.03.2019)

Кривичен Законник. / Codul penal al Macedoniei. http://www.slvesnik.com.mk/Issues/90E0B29D702D49A48DB CC2239374B927.pdf (Accesat: 27.03.2019)

Kodi Penal I Republikës Së Shqipërisë. / Codul penal al Albaniei. http://www.pp.gov.al/web/kodi_penal_2016_ 1033.pdf (Accesat: 28.03.2019)

Codul penal al României (Legea nr.286/2009). În: Monitorul Oficial, 2009, nr.510, partea I. http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_penal_2009.php (Accesat: 13.03.2019).

Legea României nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. http://www.dreptonline.ro /legislatie/legea_alegerii_autoritatilor_locale.php (Accesat: 10.03.2019).

Legea României nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

https://lege5.ro/Gratuit/gmzdqmbqgi/legea-nr-33-2007-privind-organizarea-si-desfasurarea-alegerilor-pentru-parlamentul-european (Accesat: la 10.03.2019).

Legea României nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali. https://lege5.ro/Gratuit/geytimzvgy/legea-nr-35-2008-pentru-alegerea-camerei-deputatilor-si-a-senatului-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-67-2004-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale-a-legii-administra (Accesat: 30.03.2019).

GLODEANU, R. Luarea şi darea de mită. Bucureşti: Hamangiu, 2009. 272 p. ISBN 978-606-522-134-5

GHEORGHE, T.V. Unele observaţii şi propuneri de lege ferenda referitoare la infracţiunea de corupere electorală. În: Dreptul (Bucureşti), 2005, nr.10, p.103-109. ISSN 1018-04-35


Refbacks

  • There are currently no refbacks.