AUTORITĂŢILE PUBLICE CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL FISCAL. COOPERARE ŞI DELIMITARE A COMPETENŢELOR

Viorel RUSU

Abstract


Sistemul fiscal reprezintă un element obligatoriu al oricărei țări și urmărește funcții fiscale, sociale şi de creștere econo­mică. Sistemul fiscal este esențial într-o economie de piață, căruia îi revine un rol-cheie în tranziția către un nou sistem social și economic. Autoritățile publice cu atribuţii în domeniul fiscal constituie o componentă esențială a sistemului respectiv. Sistemul acestor autorități ar putea fi analizat în funcție de structura organizatorică, competenţe, metode și tehnici pentru îndeplinirea sarcinilor, controlul activităților lor și modalitățile de colaborare. În prezentul articol sunt analizate competenţele diferitor autorităţi publice în domeniul fiscal,  fiind propusă o delimitare şi clasificare a acestora. În lucrare sunt luate în vizor autorităţile administraţiei publice cu atribuţii de administrare fiscală şi categoria de agenţi fiscali care nu este reglementă clar în legislaţia în vigoare.

 

PUBLIC AUTHORITIES WITH ATTRIBUTIONS IN FISCAL FIELD.

COOPERATION AND DELIMITATION OF COMPETENCES

The tax system is a mandatory element of any country and pursues fiscal, social and economic growth functions.  The fiscal system is essential in a market economy and plays a key role in the transition to a new social and economic system. Public authorities with duties in the field of taxation are an essential part of the system. The system of these authorities could be analyzed according to the organizational structure, skills, methods and techniques for carrying out the tasks, controlling their activities and ways of collaboration. This article analyses the competences of different public authorities in the field of taxation, proposing a delimitation and classification thereof. The article draws attention to the authorities of the public administration with duties of fiscal administration and to the category of tax agent, which is not clearly regulated in the legislation in force.


Keywords


public authority, fiscal field, attributions, competences, tax administration.

Full Text:

PDF

References


Codul fiscal al Republicii Moldova, nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.6 alin.(8)). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007. Ediție specială.

БАХРАХ, Д.Н. Административное право России. Особенная часть. Москва: БЕК, 1997, c.283.

Legea bugetului pe anul 2000, nr.918-XIV din 11.04.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.50-52.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000, nr.920-XIV din 12.04.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.63-64.

RUSU, V. şi al. Raportul privind implementarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Studii comparative privind domeniile: mediul antreprenorial, sectorul serviciilor, sectorul bancar, politica concurenţială, impozitele, contabilitatea. Chişinău: TACIS din cadrul DG IA Comisia Europeană, 1999, p.251.

БАХРАХ, Д.Н. Op. cit., p.284.

ПЕПЕЛЯЕВ, С.Г. Основы налогового права. Москва: ИнвестФонд, с.493.

DROSU-ŞAGUNA, D. Drept financiar şi fiscal: Tratat. Bucureşti: Editura „Eminescu”, 2000, p.89-90.

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, art.66. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

Concepţia reformei fiscale, aprobată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.1165-XIII din 24 aprilie 1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.46-47.

Codul fiscal al Republicii Moldova, nr.1163-XIII din 24.04.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Ediţie specială din 08.02.2007.

Legea cu privire la Guvern, nr.136 din 07.07.2017, art.4, 6 și 7. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252.

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor”, nr.696 din 30.08.2017, pct.6, 7. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.329.

Ibidem, pct.8.

COBĂNEANU, S., BOBEICA, E., RUSU, V. Drept administrativ. Note de curs. Chişinău: CEP USM, 2012, p.41.

Legea privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28.12.2006, art.14. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35.

VLAICU, V. Organele cu atribuţii de administrare fiscală. În: Revista Naţională de Drept, 2011, nr.10-11, p.26-28.

Codul fiscal al Republicii Moldova, art.9.

Constituţia Republicii Moldova, art.109.

Codul fiscal al Republicii Moldova, art.131.

Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr.303 din 30.11.2018, art.8. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.504-511.

Titlul IX din Codul fiscal al Republicii Moldova.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, nr.300 din 30.11.2018, art.7. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.504-511.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.