SOLUȚIILE INSTANȚEI ÎN RAPORT CU ACȚIUNEA CIVILĂ EXAMINATĂ ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL

Eduard ABABEI

Abstract


Persoana căreia i s-a adus un prejudiciu în rezultatul infracțiunii are posibilitatea de a-și apăra dreptul încălcat prin exercitarea acțiunii civile în cadrul procesului penal, ceea ce constituie un beneficiu procesual acordat victimei infracțiunii de a valorifica toate elementele acumulate de procuror în acuzare, precum și întreg cadrul procesului penal, pentru a-și vedea satisfăcute interesele de ordin civil, patrimoniale sau morale afectate prin comiterea infracțiunii împotriva sa.

Acțiunea civilă se rezolvă în cadrul procesului penal numai în măsura în care a fost alăturată învinuirii și, împreună, au ajuns în fața instanței penale.

Instanța de judecată, soluționând acțiunea civilă, este competentă să o admită integral sau parțial, să o respingă, să admită în principiu acţiunea civilă, urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanţa civilă.

 

THE COURT’S SOLUTIONS REGARDING THE CIVIL ACTION
      EXAMINED IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS

The person who has suffered damage as a result of an offence has the possibility to defend the violated right by exercising the civil action in the criminal proceeding, which constitutes a procedural benefit for the victim of the offence to use all the elements of the prosecutor in charge, as well as the whole procedural framework of the criminal process, in order to see its civil, patrimonial or moral interests satisfied that were affected by the offence against him.

Civil action is solved during the criminal proceedings only insofar as it was joined to the accusation and arrived to the criminal court together with the accusation.

The court judging the civil action has the following competences: to admit it in whole or in part, to reject it, to admit the civil action in principle, and to rule that the amount of compensation due, has to be decided by the civil court.


Keywords


civil action, plaintiff claiming damages, detriment, criminal proceedings/trial, defendant, responsible plaintiff party, trial court, sentence, appeal, decision/decree.

Full Text:

PDF

References


Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Vol.I și II / Coordonator M. Udroiu. București: C.H. Beck, 2015. 1691 p. ISBN/ISSN:978-606-18-0672-0

ROMAN, D., GURSCHI, C. Dreptul de proprietate. În: Manualul judecătorului pentru cauze penale. Asociația Judecătorilor din Moldova. Chișinău, 2013, p.221-240. ISBN: 978-9975-53-231-0

ДЫК, А.Г. Актуальные вопросы гражданского иска в уголовном процессе. Диссертация кандидата юридических наук. Смоленск, 2000. 250 с.

JIDOVU, N. Drept procesual penal. București: C.H. Beck. Ediția a 2-a. 2007. 316 p. ISBN:978-973-11-5161-8

Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Cu privire la practica aplicării de către instanțele judecătorești a legislației materiale despre încasarea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrității corporale sau altă vătămare a sănătății ori prin deces” nr.6 din 04.07.2005. Modificată prin Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, nr.10 din 22.11.2008. [on-line] [Accesat: 31.05.2018]. Disponibil: http://hrportal.md/wp-content/uploads/2014/01/Hotarirea-plenului-CSJ-nr.-6.pdf; http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=321

COVALENCO, E., DOLEA, I. Examinarea acțiunii civile în procesul penal. Manualul judecătorului pentru cauze penale. Asociația Judecătorilor din Moldova. Chișinău, 2013, p. 334-352. ISBN 978-9975-53-231-0

Decizia Curții Constituționale a României nr.594 din 01.10.2015. Dosarul nr.269D/2015. https://www.ccr.ro/ccrSearch/MainSearch/SearchForm.aspx

ZARAFIU, A. Procedură penală. Partea generală. Partea specială, Ediția a 2-a. București: C.H. Beck, 2015. 528 p. ISBN: 978-606-18-0412-2

NEAGU, I., DAMASCHIN, M. Tratat de procedură penală. Partea generală. În lumina noului Cod de procedură penală. București: Universul Juridic. 2014. 743 p. ISBN: 978-606-673-385-4

РЫЖАКОВ, А.П. Возмещение вреда, причиненного преступлением. Москва: ПРИОР, 1999. 96 с.

ПОНАРИН, В.Я. Производство по гражданскому иску при рассмотрении уголовного дела: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Воронеж, 1976. 20 с.

КУЗНЕЦОВА, Н.В. Проблемы компенсации морального вреда в уголовном процессе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ижевск, 1997. 174 с.

БАГАУТДИНОВ, Ф.H. Пределы действия гражданского иска в уголовном процессе стоит расширить. В: Российская Юстиция, 2003, №3, с.36.

ТАРНАВСКИЙ, О.А. Гражданский иск по делам о применении принудительных мер медицинского характера. В: Использование специальных познаний в области психологии и психиатрии в судопроизводстве. Сборник научных трудов / Редактор Гуськова А.Л. Оренбург, 1999. 50 с.

СЕМИН, А.В. Исполнение приговора в части гражданского иска. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ижевск, 2002. 167 с.

Sentința Judecătoriei Bălți din 24 decembrie 2015, dosarul nr.1-1875/2015.

Sentința Judecătoriei Bălți din 20 februarie 2015, dosarul nr.1-1257/15.

Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 06 mai 2015, dosarul nr.1r-361/15.

Научно-практический Комментарий к УПК Российской Федерации / Научные редакторы ЛЕБЕДЕВ, В.М., БОЖЬЕВ, В.П. Москва: СПАРК, 2002. 1007 с.

BULEA, M. Modalități de soluționare a acțiunii civile în cazul abuzului de încredere săvârșit prin dispunere pe nedrept. În: Dreptul, Anul XIII, Seria a III-a, 2002, nr.9, p.98-103. ISSN 1018-0435

ТИМОШЕНКО, А.В. Теоретические и практические вопросы гражданского иска в предварительном расследо¬вании. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск, 2002. 214 с.

БОЖЬЕВ, В.П. Применение норм ГПК при рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе. В: Советская Юстиция, 1971, №15, с.18.

Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Cu privire la sentința judecătorească”, nr.5 din 19.06.2006. [on-line] [Accesat: 31.05.2018]. Disponibil: http://cj.md/uploads/sentinta-judecatoreasca.pdf

Cauza penală nr.2014041255, Procuratura mun. Bălți.

Sentința Judecătoriei Bălți din 19.12.2014, dosarul nr.1-1076/2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.