CRITERII DE DETERMINARE A NAȚIONALITĂȚII PERSOANEI JURIDICE ÎN CONTEXTUL LEGISLAȚIEI UNIUNII EUROPENE

Dumitru MELNIC

Abstract


Una dintre libertățile fundamentale ale dreptului Uniunii Europene este libera circulație a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, indiferent de statul membru în care se dorește exercitarea acestei libertăţi.

Exercitarea de către o societate comercială a unor activități comerciale prevăzute în obiectul de activitate, în afara granițelor statului în conformitate cu legea căruia s-a constituit ori în care și-a stabilit sediul, a devenit în prezent un feno­men obișnuit.

Expansiunea eficientă și controlată a activității companiei trebuie să fie însoțită de o creștere exponențială a numărului de sucursale, agenții sau filiale, înființate de către societatea-mamă pe teritoriul statelor în care urmărește să pătrundă cu mărfurile sale. În acest context, criteriile de determinare a naționalității persoanei juridice este un prim subiect care ar fi necesar de identificat.

 

THE CRITERIA FOR ESTABLISHING THE NATIONALITY OF THE LEGAL PERSONS
      IN THE EUROPEAN UNION LAW

One of the fundamental principles in the European Union law is the free movement of natural persons and legal persons, irrespective of the Member State in which the exercise of this right is sought.

The exercise by a commercial company of commercial activities stipulated in the scope of activity outside the state's borders, under the law of which it was constituted or in which it has established its seat, has now become a common phenomenon.

The effective and controlled expansion of the company's business is required to be accompanied by an exponential growth in the number of branches, agencies or subsidiaries which are set up by the parent company in the territory of the States where it intends to enter with its commodities/ services. Thus, the criteria for determining the nationality of the legal person are the first matter that should be identified.


Keywords


the nationality, legal persons, commercial company

Full Text:

PDF

References


BELEIU, Gh. Drept civil român. Ediția a VII-a revăzută și adăugită de Nicolae Marian și Petrică Trușcă. București, 2001. 424 p.

Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, art.4 [Accesat: 10.06.2018], Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_2&format=PDF,

OPREA, A. Observații privind regimul persoanelor juridice în dreptul internațional privat român din perspectiva reglementărilor din noul Cod civil [Accesat: 10.06.2018]

Disponibil: https://studia.law.ubbcluj.ro/articol/459

BABĂRĂ, V. Aspecte de drept internațional privat privind naționalitatea persoanei juridice. În: Perspectiva academică, vol.III, 2012, p.3. ISBN: 978-9975-4439-3-7

JUGASTRU, C. Ipostaze ale autonomiei de voință în dreptul internațional privat [Accesat: 12.06.2018], Disponibil: https://studia.law.ubbcluj.ro/pdfs/1488468621-05Jugastru_67_90.pdf

ЕРЕМИНА, Ю.И. Критерии определения личного закона и национальности юридического лица. B: Juvenis scientia, 2015, no.1, c.91 [Accesat: 25.09.2018], Disponibil: https://cyberleninka.ru/article/v/kriterii-opredeleniya-lichnogo-zakona-i-natsionalnosti-yuridicheskogo-litsa

Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență [Accesat: 18.06.2012] Disponibil:

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=RO

ULIANOVSCHI, T. Problematica naționalității corporative și incursiune în domeniul protecției diplomatice. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2012, nr.3, p.75. ISSN 1814-3199

ZSOLT, K. Libertatea de stabilire a societăților comerciale în Uniunea Europeană și dreptul român. Reglementările de drept internațional privat a noului Cod civil cu privire la naționalitatea persoanelor juridice în perspectiva dreptului european. [Accesat: 20.09.2018],

Disponibil:https://www.researchgate.net/publication/280063901_https://www.academia.edu/11330542/Libertatea_de_stabilire_a_societ%C4%83%C5%A3ilor_comerciale_%C3%AEn_Uniunea_European%C4%83_%C5%9Fi_dreptul_rom%C3%A2n._Reglement%C4%83rile_de_drept_interna%C5%A3ional_privat_a_noului_Cod_Civil_cu_privire_la_na%C5%A3ionalitatea_persoanelor_juridice_%C3%AEn_perspectiva_dreptului_european, p. 34.

Cod civil al Republicii Moldova, nr.1107-XV din 6 iunie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.