CONCEPTUL ȘI CONȚINUTUL LIMITELOR JUDECĂRII CAUZEI CONFORM LEGISLAȚIEI PROCESUAL PENALE

Aureliu POSTICĂ

Abstract


În ce constau limitele judecării cauzei conform legislației procesual penale în vigoare? Conținutul acestei noţiuni poate fi determinat, în primul rând, pornind de la etimologia și esența cuvintelor ce o formează, precum și de la conținutul acelor prevederi de bază care se regăsesc în norma procesuală ce-i poartă denumirea.

Noțiunea limitele judecării cauzei poartă două semnificaţii: în primul rând, că judecarea cauzei are loc doar în limitele stabilite de lege (art.325 alin.(1) CPP RM) și, în al doilea rând, aceste limite sunt stabilite pentru întregul proces de jude­care a cauzei, incluzând toate etapele lui – de la partea pregătitoare până la pronunțarea sentinței.

În cadrul cercetării au fost supuse analizei conceptele de obiect şi subiect al judecării cauzei penale, limite ale proba­ţiunii, au fost studiate și evidențiate condițiile de judecare a cauzei în limitele învinuirii formulate (şi doar în privinţa inculpatului), fiind formulate concluzii și recomandări de lege ferenda pe segmentul aplicării și realizării prevederilor institutului prevăzut de art.325 alin.(1) CPP RM.

 

THE CONCEPT AND CONTENT OF THE LIMITS OF THE HEARING
      OF CASE ACCORDING TO THE CRIMINAL LAW

What were the limits of the hearing of case according to the criminal procedure legislation in force? The content of this notion can be determined, first of all, proceeding from the etymology and essence of the words that form it, as well as the content of those basic provisions that are found in the procedural norm that bears its name.

The notion of the limits of the hearing of case bears two meanings in itself: first of all, that the hearing of case takes place only within the limits established by law (art.325 par.(1) CPC RM) and, secondly, these limits are established for the whole process of the hearing of case, including all its stages, from the preparatory part up to the pronouncement of sentence.

Within the research there were subjected to analysis the concepts of the object and subject of the hearing of criminal case, the limits of probation; study and emphasizing of the conditions of the hearing of case within the limits of the formulated accusation and only in respect of the accused person; formulation of the conclusions and recommendations of lege ferenda on the segment of the application and implementation of the provisions of the institute provided by art.325 par.(1) Criminal Procedure Code.


Keywords


accusation, indictment, accused person, criminal defendant, object of the hearing of criminal case, limits of the hearing of case, limits of probation, juridical classification, prosecutor, court.

Full Text:

PDF

References


Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr.122-XV din 14 martie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2003, nr.104-110. În vigoare din 12 iunie 2003.

ЛУПИНСКАЯ, П.А. Уголовно-процессуальное право РФ. Москва, 1998, с.389.

ДУДКО, Н.А. Общие условия судебного разбирательства в системе гарантий правосудия. Москва, 1984,

с.145.

Hotărârea Curţii Constituţionale nr.5 din 17.03.2009 „Pentru controlul constituţionalităţii prevederilor alin.(1) art.326

din Codul de procedură penală al Republicii Moldova”, pct.4. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009,

nr.62-64/4.

Hotărârea Plenului CSJ a RM „Privind sentinţa judecătorească”, nr.5 din 19.06.2006. Nepublicată, 1/14, e-LEX Jurisprudenţa.

КАЛЬНИЦКИЙ, В. Высказанная обвинителем позиция предопределяет пределы судебного разбирательства. B: Российская юстиция, 2002, №12, с.34.35.

DOLEA, I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Comentariu aplicativ), p.746-747. ISBN 978-9975-3111-3-7

БАЖАНОВ, М.И. Изменение обвинения в советском уголовном процессе. Москва, 1954, с.27.

ЛУПИНСКАЯ, П.А. Уголовно-процессуальное право РФ. Москва, 1998, с.389.

Настольная книга судьи. Москва, 1972, с.284.

ЦЫПКИН, А.Л. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе. Саратов, 1962, с.43.

МОТОВИЛОВКЕР, Я.О. Вопросы дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального законодательства. Томск, 1966, с.53.

ФОЙНИЦКИЙ, И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Тom.2. Санкт-Петербург, 1996, с.432.

https://dexonline.ro/definitie/obiect

Теория доказательств в советском уголовном процессе. Москва, 1973, с.187; Советский уголовный процесс. Москва, 1972, с.153.

МИХЕЕНКО, М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. Киев, 1984, с.106-107.

VIZDOAGĂ, T., SERBINOV, I. Modificarea acuzării în şedinţa de judecată: Manualul judecătorului pentru cauze penale. Chişinău, 2013, p.308-309. ISBN 978-9975-53-231-0


Refbacks

  • There are currently no refbacks.