ROLUL SISTEMULUI DE PROBAŢIUNE CA INSTITUŢIE EXECUŢIONAL–PENALĂ ŞI MECANISME DE CONTROL ÎN RÂNDUL MINORILOR CARE AU COMIS INFRACŢIUNI ÎN ROMÂNIA

Daniela ROMAN

Abstract


Rolul sistemului de probaţiune se desfăşoară cu respectarea legii şi a hotărârilor judecătoreşti şi în condiţii care să asigure respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, orice restrângere a acestora fiind posibilă numai în limitele inerente naturii şi conţinutului pedepselor şi măsurilor stabilite prin hotărârea judecătorească şi în condiţiile care decurg din specificul intervenţiei, în funcţie de gravitatea faptei şi riscul de săvârşire a unor infracţiuni. Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară în condiţii care să respecte demnitatea persoanei şi care să nu îngrădească exerci­tarea dreptului la viaţa privată a acesteia şi a familiei sale mai mult decât este inerent naturii şi conţinutului intervenţiei. În cadrul sistemului de probaţiune, orice activitate se desfăşoară fără nicio discriminare pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel.

 THE ROLE OF THE PROBATION SYSTEM AS A EXECUTIVE INSTITUTION - CRIMINAL AND CONTROL MECHANISMS BETWEEN MINORS WHO HAVE COMMITTED INFRACTIONS IN ROMANIAThe role of the probation system is carried out in compliance with the law and the judgments and under conditions ensuring respect for human rights and fundamental freedoms, any restriction of which is possible only within the limits inherent in the nature and content of the punishments and measures established by the court decision and under the conditions which derive from the specificity of the intervention, depending on the seriousness of the act and the risk of committing certain offenses. The activity of the probation system is carried out under conditions that respect the dignity of the person and which does not hinder the exercise of the right to his private life and his family more than is inherent to the nature and content of the intervention. In the probation system, any activity is carried out without any discrimination on the grounds of race, nationality, ethnicity, language, religion, gender, sexual orientation, opinion or political affiliation, wealth, social origin, age, disability, chronic non-contagious disease or infection HIV / AIDS or other circumstances of the same kind.

Keywords


system, probation, minor, offender, punishment, supervision, delinquent, suspension.

Full Text:

PDF

References


ANTONIU, G., BOROI, B.N., BULAI, C., DANEŞ, C., DUVAC, K., GUIU, C., MITRACHE, I. Explicaţii prelim¬nare ale Noului Cod Penal, vol.II. Bucureşti: Universul Juridic, 2011, p.328.

BUTOI, T. Tratat universitar de psihologie judiciară. Bucureşti: Pinguin Book, 2006.

DURNESCU, I. Probaţiunea. Teorii, legislaţie şi practică. Iaşi: Polirom, 2011.

DASCĂL, T. Minoritatea în dreptul penal român. Bucureşti: Beck, 2011, p.63.

MITRACHE, C., MITRACHE, Cr. Drept penal roman. Partea generală. Bucureşti: Universul Juridic, 2014.

MOROŞANU, R., STRETEANU, F. Instituţii şi infracţiuni în Noul Cod Penal. Bucureşti, 2011.

OANCEA, G. Probaţiunea în România. Evaluări normative şi sociologice. Bucureşti: C.H. Beck, 2012.

SIMA, C. Drept execuţional penal. Bucureşti: Hamangiu, 2010.

VOLONCIU, N. Tratat de procedură penală. Bucureşti: Paideia, 1996.

ZIDARU, P. Drept execuţional penal. Bucureşti: All Beck, 2001.

BREZEANU, O. Repere de probaţiune în dreptul comparat. Bucureşti: Ministerul Public, 1998.

Legea nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. În: Monitorul Oficial al României, 2013, nr.512.

Legea nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. În: Monitorul Oficial al României, 2013, nr.513.

Legea nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infraciţunii. În: Monitorul Oficial al României, 2007, nr.505.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.