DIMENSIUNEA JURIDICO-CIVILĂ A CONVERSIUNII. ASPECTE DE DREPT COMPARAT

Mariana ȘARGAROVSCHI

Abstract


Prezentul demers științific este consacrat unor probleme ce țin de clarificarea conceptului de natură juridică a conver­siunii. Se menționează că această ipotetică instituție juridică nu este analizată în mod uniform de către doctrina statelor lumii, dar nici nu are o prezentare precisă în legislațiile diferitor state. Mai mult, există sisteme de drept care nu o consacră expres ori tacit. În această ordine de idei, accentul s-a plasat pe necesitatea de „vindecare” juridică a actelor lovite de nulitate absolută, în special aducându-se ca exemplu soluțiile optime identificate de către legiuitori și doctrinari privind aplicarea acestei construcții juridice. Se demonstrează că este importantă, deși extrem de dificilă, implementarea acestui mecanism juridic la stadiul actual al formatului normativ național, atât timp cât natura juridică a conversiunii rămâne incertă. Drept un imperativ al cercetării științifice se impune necesitatea de coagulare a tuturor viziunilor privind natura juridică a conversiunii, în vederea obținerii unei optici uniforme. Se demonstrează multipolaritatea naturii juridice a conver­siunii, privită uneori ca modalitate de îndreptare a cauzelor de nulitate, alterori ca excepție de la principiul quod nullum est, nullum producit effectum ori ca modalitate de înlăturare a efectelor nulității actului juridic civil, fie ca principiu care înlătura regula quod nullum est, nullum producit effectum ori ca principiu care menține efectele actului lovit de nulitate. Acestea rămân a fi doar câteva dintre soluțiile date de doctrină, care nu s-a focusat cu precădere pe acest segment fragil. Se menționează că legea civilă a Republicii Moldova nu acoperă reglementarea juridică a conversiunii, deși anumite deducții pot fi efectuate. Se demonstrează că conversiunea are o importanță remarcabilă într-un sistem de drept și că introducerea unor reglementări legale exprese nu reprezintă doar un exercițiu intelectiv, dar și o necesitate juridică.

 

THE CIVIL LEGAL DIMENSION OF THE CONVERSION. COMPARATIVE LAW

This scientific research is devoted to issues related to the clarification of the legal concept of conversion. It has been mentioned that this hypothetical legal institution is not uniformly analyzed by the doctrine of the states of the world, nor does it have a precise presentation in the laws of different states. Moreover, there are systems of law that do not expressly or tacitly consecrate it. In this context, emphasis was placed on the need for legal "healing" of acts of absolute nullity, in particular by exemplifying the optimal solutions identified by legislators and doctrines regarding the application of this legal construction. It has been demonstrated that it is important, although extremely difficult, to implement this legal mechanism at the current state of the national regulatory format, as long as the legal nature of the conversion remains uncertain. An imperative of scientific research has placed the need to coagulate all the views on the legal nature of conversion in order to obtain a uniform optician. It has been shown the multipolarity of the legal nature of conversion, which is sometimes seen as a way of redressing the causes of nullity, as well as exceptions to the principle of nullum est, nullum produit effectum, or as a way of removing the effects of the nullity of the civil legal act, or a principle that removes the rule quod nullum est, nullum produit effectum, or the principle that maintains the effects of the act of nullity, and these remain only a few of the solutions given by the doctrine, which was not particularly focused on this fragile segment. It was mentioned that the civil law of the Republic of Moldova does not cover the juridical regulation of the conversion, although certain deductions can be made, as it was stated in the present scientific research. It has been shown that conversion has a remarkable importance in a legal system and that the introduction of explicit legal regulations is not only an intellectual exercise but also a legal necessity.


Keywords


conversion, legal nature, comparative law issues, way of redressing the causes of nullity, cause of nullity, legal technique, absolute nullity, legal act of civil law, the effects of the nullity of the civil legal act, exception to the principle quod null

Full Text:

PDF

References


MALAURIE, Ph., AYNÈ, L., STOFFEL-MUNCK, Ph. Drept civil. Obligațiile / Coord. al ediției în limba română M.Șcheaua, trad. D.Dănișor. Bucureşti: Wolters Kluwer, 2009.

UȚĂ, L. Nulitatea actului juridic civil. București: Universul Juridic, 2013. 374 p.

NICOLAE, M. Nulitatea parţială şi clauzele considerate nescrise în lumina noului Cod civil. Aspecte de drept material şi drept tranzitoriu. În: Dreptul (România), 2012, nr.11.

DOGARU, I. (coordonator). Drept civil. Idei producătoare de efecte juridice. Bucureşti: ALL Beck, 2002.

LIPINSKI, P. La conversion des actes juridiques. En: Revue de la recherche juridique, 2002, no.3.

POP, L. Tratat de drept civil. Obligațiile. Vol.II. Contractul. București: Universul Juridic, 2009.

Codul civil german (Bürgerliches Gesetzbuch) din 18 august 1896; în vigoare din 1 ianuarie 1900.

Codul civil italian din 16 martie 1942.

TERRÉ, F., SIMLER, P., LEQUETTE, Y. Droit civil. Les obligations. Paris: Dalloz, 2013. 1594 p.

REGHINI, I., DIACONESCU, Ş., VASILESCU, P. Introducere în dreptul civil. București: Hamangiu, 2013. 692 p.

BOUJEKA, A. La conversion par réduction: contribution à l’étude des nullités des actes juridiques formels. En: RTD com., 2002.

LARROUMET, C. Droit civil. T.III, Les obligations. Le contrat, 1er partie, Conditions de formation. 6e éd. Paris: Economica, 2007.

CIMIL, D. Calificarea raporturilor contractuale. Chișinău: Grafema Libris, 2013. 224 p.

Codul civil al Federaţiei Ruse. Partea I. Nr. 51-ФЗ din 30 noiembrie 1994.

ВАСЬКОВСКИЙ, Е.В. Учебник граждансого права. Москва: Статут, 2003, c.176.

Codul civil al Ucrainei, nr.435-IV din 16 ianuarie 2003. În: Ведомости Верховной Рады Украины, 2003, nr.40-44.

Codul civil al Georgiei, nr.786-IIc din 26 iunie 1997.

Codul civil al României, nr.287 din 17 iulie 2009. În: Monitorul Oficial, 2011, nr.505. Intrat în vigoare: 01.10.2011.

BELEIU, G. Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. București: Universul Juridic, 2003.

POENARU, E. Drept civil. Teoria generală. Persoanele. București: ALL Beck, 2002. 440 p.

TRAGONE, G., TRAGONE, E. Nulitatea  sancţiune specifică dreptului civil. În: Legea şi Viaţa, 2012, nr.8.

http://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=3988

Art.6 alin.(1) din Codul civil al RM; art.22 din Costituția RM.

UNGUREANU, O. Manual de drept civil. Partea Generală. București: ALL Beck, 1999. 190 p.

SABĂU-POP, I., HODOȘ, R.F. Elemente de drept civil. București: Sfera juridică, 2008, p.71.

BOROI, G. Drept civil. Partea Generală. Persoanele. București: ALL Beck, 2002. 424 p.

STOICA, V., PUȘCAȘ, N., TRUȘCĂ, P. Drept civil. Instituții de drept civil. București: Universul Juridic, 2003.

http://www.infoportal.md/dex/regula

PEPTAN, R. Valorificarea nulității actului juridic civil. Modalități de validare sau valorificare a actului juridic nul. În: Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu. Seria Ştiinţe Juridice, 2011, nr.4.

DIACONESCU, Ș., REGHINI, I. ȘI VASILESCU, P. Introducere în dreptul civil. Cluj-Napoca: Sfera juridică, 2008.

MUNTEAN, I. Nulitatea actului juridic civil. București: Universul juridic, 2011. 581 p.

Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107-XV din 6 iunie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86.

Codul familiei al Republicii Moldova, nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.47-48/210.

Codul muncii al Republicii Moldova, nr.154 din 28 martie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162/648.

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr.225-XV din 30 mai 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115/451.

BOCA, S. Efectele nulității actelor juridice civile: Teză de doctor în drept. Chișinău, 2013.

BOCA, S. Conversiunea ca modalitate de înlăturare a efectelor nulităţii actului juridic civil. În: Revista Naţională de Drept, 2012, nr.6.

http://www.dictio.ro/juridic/exceptie


Refbacks

  • There are currently no refbacks.