INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE LA ART.238 ŞI 239 CP RM ÎN LUMINA AMENDAMENTELOR OPERATE ÎN CODUL PENAL LA 25.07.2014

Vitalie STATI

Abstract


Prezentul articol este consacrat analizei de drept penal a infracţiunilor prevăzute la art.238 şi 239 CP RM. Analiza este
efectuată prin prisma Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din 25.07.2014. În acord cu aceasta,
aria de aplicare a art.238 CP RM a fost extinsă asupra ipotezelor presupunând prezentarea cu bună ştiinţă a unor infor-
maţii false în scopul obţinerii unui împrumut sau a unei despăgubiri/indemnizaţii de asigurare, ori al majorării sumei
acestora, ori al obţinerii unui împrumut în condiţii avantajoase, dacă prin aceasta instituţiei financiare, organizaţiei
financiare nebancare, asociaţiei de economii şi împrumut sau asigurătorului i-au fost cauzate daune. De asemenea,
art.238 CP RM a fost completat cu alineatul (2): „Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari”.
Nu în ultimul rând, aria de aplicare a art.239 CP RM a fost extinsă asupra ipotezelor presupunând acordarea unui împru-
mut sau a unei despăgubiri/indemnizaţii de asigurare cu încălcarea intenţionată a legii, a politicilor de acordare a împru-
muturilor sau normelor de prudenţă financiară, dacă prin aceasta instituţiei financiare, organizaţiei financiare nebancare,
asociaţiei de economii şi împrumut sau asigurătorului i-au fost cauzate daune.

THE OFFENCES REFFERED TO AT ART.238 AND 239 PC RM IN THE LIGHT OF THE AMENDMENTS OPERATED TO THE PENAL CODE AT 07.25.2014

This article is dedicated to the penal law analysis of the offences referred to at art.238 and 239 PC RM. The analysis
is carried through the Law on amending and supplementing certain legislative acts from 25.07.2014. In line with these
procedures, the application scope of art.238 PC RM was extended over the hypothesis assuming knowingly presenting
false information in order to obtain a loan or reparation/insurance claim, or to increase their amount, or to obtain a loan
on favorable terms, if all these were caused to the financial institution, non-banking financial organization, savings
and loan association or to the insurer. Also, art.238 PC RM was completed with paragraph (2): "The same actions that
caused damages in large proportions". Finally but not least, the application scope of art.239 PC RM was extended over
the hypothesis assuming the issuance of a loan or reparation/insurance claim by deliberately violating the law, the policies
on loan issuance or the norms on financial prudence, if all these were caused to the financial institution, non-banking
financial organization, savings and loan association or to the insurer.


Keywords


false information, credit, loan, reparation/insurance claim, financial institution, non-banking financial organization, savings and loan association, insurer, insolvency

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.