CRUZIMEA FAȚĂ DE ANIMALE: ANALIZĂ DE DREPT PENAL

Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI

Abstract


Studiul de față reprezintă o primă încercare de analiză a infracțiunii de cruzime față de animale, prevăzute la art.2221 din Codul penal. Este identificat obiectul juridic special al acestei infracțiuni – relațiile sociale cu privire la atitudinea umană față de animale. Se relevă că obiectul material al infracțiunii prevăzute la art.2221 din Codul penal îl reprezintă orice animale care posedă sistem nervos și care sunt capabile să simtă durerea sau suferința. Se stabilește deosebirea dintre cele două modalități normative ale faptei prejudiciabile prevăzute la art.2221 din Codul penal – tratarea cu cruzime a animalelor și torturarea animalelor. Sunt analizate cele două urmări prejudiciabile ale infracțiunii prevăzute la art.2221 din Codul penal – durerea sau suferinţa animalului și mutilarea sau moartea animalului. Se ajunge la concluzia că latura subiectivă a infracţiunii în cauză se caracterizează prin intenție directă sau indirectă. Se stabilește că subiectul infracţiunii prevăzute la art.2221 din Codul penal este persoana fizică responsabilă care la momentul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani. Sunt examinate circumstanțele agravante consemnate la lit.a)-c) alin.(2) art.2221 din Codul penal. Este supusă analizei conexitatea dintre infracțiunea prevăzută la art.2221 din Codul penal și alte fapte penale sau contravenționale. Se propune operarea unor amendamente în acest articol și în art.157 din Codul contravențional, pentru a se asigura respectarea cerințelor de accesibilitate și previzibilitate a legii care derivă din art.22 și 23 din Constituție.

 

CRUELTY TOWARDS ANIMALS: A CRIMINAL LAW ANALYSIS

This study is a first attempt to analyze the offence of cruelty towards animals, set out in art.2221 of the Penal Code. In this regard, there is established that the social relationships concerning the human attitude towards animals represent the special legal object of the offence in question. It is underlined that animals which possess a nervous system and are capable of feeling pain or suffering are the material object of the same offence. There is also framed the distinction between the two normative modalities of the prejudicial act provided by art.2221 of the Penal Code, accordingly between the act of ill-treatment of animals and the act of animal torture. The two prejudicial consequences of the offence – the pain or suffering of the animal and the mutilation or death of the animal – as referred to in art.2221 of the Penal Code, are analyzed as well. It is concluded that the subjective side of the offence set out in art.2221 of the Penal Code is determined by direct or indirect intention. It is established that the subject of this offence is the liable natural person who reached the age of 16 at the time of the offence commission and the aggravating circumstances of the offence specified in let. a)-c) par. (2) art.2221 of the Penal Code are examined. The possible connections between the offence provided for in art.2221 of the Penal Code and other acts of criminal or administrative nature are also analysed. As a result, in order to ensure the compliance with the provisions of accessibility and predictability of the law, which derives from articles 22 and 23 of the Constitution, it is recommended to include a series of amendments in art.2221 of the Penal Code and art.157 of the Contravention Code.


Keywords


animal, cruelty towards animals, ill-treatment of animals, animal torture, mutilation of animals, act committed in public, act committed in the presence of minors, person responsible for the care, protection and welfare of animals, for training or providi

Full Text:

PDF

References


Legea nr.157 din 26.07.2018 pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.347-357.

Legea nr.439 din 27.04.1995 a regnului animal. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63.

Notă informativă la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002. [Accesat: 27.08.2019] Disponibil: http://parlament.md/Законодательныйпроцесс/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4257/language/ro-RO/Default.aspx

European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes. [Accesat: 29.08.2019] Disponibil: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/087

European Convention for the Protection of Animals for Slaughter. [Accesat: 29.08.2019] Disponibil: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/102

European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes. [Accesat: 29.08.2019] Disponibil: https://rm.coe.int/168007a67b

European Convention for the Protection of Pet Animals. [Accesat: 29.08.2019] Disponibil: www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/125

European Convention for the Protection of Animals during International Transport. [Accesat: 29.08.2019] Disponibil: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/065

Directiva 98/58/CE a Consiliului Uniunii Europene din 20.07.1998 privind protecția animalelor de fermă. [Accesat: 29.08.2019] Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:31998L0058

Directiva 1999/22/CE a Consiliului Uniunii Europene din 29.03.1999 privind animalele sălbatice din grădini zoologice. [Accesat: 29.08.2019] Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:31999L0022

Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 22.09.2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice. [Accesat: 29.08.2019] Disponibil: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010L0063

Regulamentul (CE) nr.1099/2009 al Consiliului Uniunii Europene din 24.09.2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii. [Accesat: 29.08.2019] Disponibil: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1099/oj

Regulamentul (UE) nr.576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 12.06.2013 privind circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.998/2003. [Accesat: 29.08.2019] Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0576

RANDOUR, M.L. What We Know about the Link between Animal Abuse and Human Violence. [Accesat: 27.08.2019] Disponibil: http://www.21stcenturycares.org/links.htm

LEVITT, L., PATRONEK, G., GRISSO, TH. Animal Maltreatment: Forensic Mental Health Issues and Evaluations. New York: Oxford University Press, 2015. 400 p. ISBN 978-0-19-936090-1

МИРОШНИЧЕНКО, В.С. Жестокое обращение с животными (уголовно-правовые и криминологические аспекты) / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2013. 30 c.

КИТАЕВА, В.Н. Животные и преступления: уголовно-правовое и криминалистическое исследование. Иркутск: БГУЭП, 2010. 282 c. ISBN 978-5-7253-2122-7

БОГАТОВА, Е.В. Ответственность за жестокое обращение с животными. B: Вестник Московского университета МВД России, 2008, № 11, c.71-73. ISSN 2073-0454

МАЛИНОВСКИЙ, А.А. Вред как юридическая категория. B: Юрист, 2006, № 2, c.4-7. ISSN 1812-3929

ОСОКИН, Р.Б., ЧИБИЗОВ, А.В. К вопросу о предмете жестокого обращения с животными. B: Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, 2011, Том 101, № 9, c.361-365. ISSN 1810-0201

ФИЛАТОВА, Н.Ю. Общественная нравственность как объект в составе преступления, предусмотренном статьей 245 УК РФ. B: Уголовная политика и правоприменительная практика. Сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург: Петрополис, 2016, c.353-358. ISBN 978-5-9676-0825-4

БОЧАРОВ, Е.В. Объект и предмет состава жестокого обращения с животными. B: Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, 2013, № 11, c.405-409. ISSN 1810-0201

МАСЛОВА, А.В. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. B: Молодой ученый, 2017, № 5, c.294-296. ISSN 2072-0297

Terrestrial Animal Health Code. [Accesat: 29.08.2019] Disponibil: https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/?htmfile=chapitre_aw_introduction.htm

The OIE definition of animal welfare. [Accesat: 29.08.2019] Disponibil: https://www.oie.int/en/animal-welfare/animal-welfare-at-a-glance/

Dezbateri publice asupra proiectelor de „Regulament privind întreținerea animalelor de companie și fără stăpân în municipiul Chișinău” și „Regulament privind capturarea, transportarea, evidența și îngrijirea câinilor și pisicilor fără supraveghere și fără stăpân din municipiul Chișinău”. [Accesat: 30.08.2019] Disponibil: https://www.chisinau.md/libtdview.php?l=ro&idc=1001&id=24600&t=/Informatii/Transparenta-decizionala/Dezbatere-publica/Dezbateri-publice-asupra-proiectelor-de-Regulament-privind-intretinerea-animalelor-de-companie-i-fara-stapan-in-municipiul-Chiinau-i-Regulament-privind-capturarea-transportarea-evidenta-i-ingrijirea-cainilor-i-pisicilor-fara-supraveghere-i-fara-stapan-din-municipiul-Chiinau

СЕМЕНОВ, К.П. К вопросу об объекте преступления, предусмотренного ст.245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». B: Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра (памяти профессора С.Ф. Кравцова). Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2017, c.149-154.

ГРИШИНА, А.А. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. B: Современные научные исследования и разработки, 2018, Т.2, № 11, c.847-849. ISSN 2415-8402

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. [Accesat: 29.08.2019] Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT

Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW). [Accesat: 31.08.2019] Disponibil: https://www.globalanimallaw.org/database/universal.html

АВДЕЕВА, Л.В. Уголовно-правовая характеристика жестокого обращения с животными. B: Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право», 2013, №3, c.232-240. ISSN 2073-6304

ЕМЕЛЬЯНОВА А.П., КАМАЛИЕВА, Л.А. Ответственность за жестокое обращение с животными. B: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2016, № 4-4, c.40-41. ISSN 2073-0071

GIURGIU, N. Legea penală şi infracţiunea (doctrină, legislaţie, practică judiciară). Iaşi: Gama, 1996. 446 p. ISBN 973-96339-0-0

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». [Accesat: 27.08.2019] Disponibil: https://rg.ru/2018/12/29/fz-498-dok.html

Legea României nr.205 din 26.05.2004 privind protecția animalelor. În: Monitorul Oficial al României, 2004, nr.531.

Documentul final al Reuniunii de la Viena a reprezentanţilor Statelor participante la CSCE. În: Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol.I. Chişinău: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.202-206. ISBN 9975-73-022-1

БОРИСЕНКОВА, Н.В. Уголовно-правовая оценка жестокости / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2005. 29 c.

Legea nr.211 din 19.10.2017 privind protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6.

Hotărârea Guvernului nr.677 din 06.06.2008 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia găinilor ouătoare. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.106.

Hotărârea Guvernului nr.1275 din 17.11.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia animalelor de fermă. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.210.

Hotărârea Guvernului nr.664 din 06.09.2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele de sănătate la mişcarea animalelor de circ. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.190-192.

Hotărârea Guvernului nr.793 din 22.10.2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.222-227.

Hotărârea Guvernului nr.369 din 12.06.2015 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia animalelor în momentul uciderii. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.150-159.

БОЧАРОВ, Е.В. Объективная сторона состава жестокого обращения с животными. B: Социально-экономические явления и процессы, 2013, № 8, c.155-159. ISSN 1819-8813

КИТАЕВА, В.Н. Криминалистическая характеристика жестокого обращения с животными. B: Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения, 2015, № 1, c.127-134. ISSN 2411-6122

КИТАЕВА, В.Н. Некоторые аспекты противодействия жестокому обращению с животными. B: Всероссийский криминологический журнал, 2016, Т.10, № 3, c.568-578. ISSN 2500-1442

ВОЛКОВА, Г.П. Криминалистическая характеристика жестокого обращения с животными. B: Вестник Московского университета МВД России, 2015, № 4, c.151-153. ISSN 2073-0454

Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. Москва: Проспект, 2012. 728 c. ISBN 978-5-392-02655-5

ОСОКИН, Р.Б. Отграничение жестокого обращения с животными от преступлений и правонарушений, смежных с ним по составу. B: Вестник Московского университета МВД России, 2014, № 2, c.91-97. ISSN 2073-0454

Legea nr.149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130.

МИРОШНИЧЕНКО, В.С. Жестокое обращение с животными (уголовно-правовые и криминологические аспекты) / Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2013. 218 c.

СВИРИДОВ, Р.В. Жестокое обращение с животными: уголовно-правовая квалификация и отграничение от иных правонарушений / Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2019. 250 c.

Уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. Москва: Норма-Инфра•М, 1998. 768 c. ISBN 5-89123-134-4

Legea nr.278 din 11.02.1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.24-25.

Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.7-17.

ИВАНОВА, Л.А. Запрет жестокого обращения с животными и принцип гуманности. B: Публичное и частное право, 2016, № 3, c.206-217. ISSN 2073-8501

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002. Sinteza obiecțiilor și propunerilor. [Accesat: 30.08.2019] Disponibil: www.justice.gov.md/public/files/2018/transparenta_in_procesul_decizional/iunie/7/SO_P985.pdf

КИСЕЛЕВА, А.П. Уголовно-правовая ответственность за жестокое обращение с животными. B: Via scientiarum – Дорога знаний, 2016, № 3, c.61-66. ISSN 2306-5362

ЮДИНА, А.А., КОЗЛОВА, А.Ю. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными: проблемы и перспективы. B: Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации. Cборник статей XIX Международной научно-практической конференции. Пенза: Наука и Просвещение, 2019, c.179-182. ISBN 978-5-907204-38-6

СВИРИДОВ, Р.В. К вопросу о субъекте преступления, предусмотренного ст.245 УК РФ. B: Евразийская адвокатура, 2019, № 2, c.83-86. ISSN 2304-9839

АБДРАХМАНОВА, Е.Р., САВЕЛЬЕВ, И.С. Юридическая ответственность за жестокое обращение с животными: проблемы и перспективы. B: Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал, 2015, № 2, c.76-79. ISSN 2310-7030

ИКСАТОВА, С.Т. Привлечение к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. B: Вестник Читинского государственного университета, 2010, № 7, c.50-54. ISSN 2071-7938

ШАГЛАНОВ, А.Н. Вивисекция и жестокое обращение с животными: за гранью гуманизма, права и добра. B: Наука и современность, 2011, № 13-3, c.240-246.

АЛЕХИНА, О.М. Животные как предмет правовой охраны: вопросы законодательства и практики его применения. B: Вестник Московского университета МВД России, 2018, № 6, c.64-68. ISSN 2073-0454


Refbacks

  • There are currently no refbacks.