OBSERVAŢII CRITICE FAŢĂ DE TRATAMENTUL SANCŢIONATOR INECHITABIL ADMIS DE LEGIUITORUL MOLDAV ÎN PROCESUL INCRIMINĂRII UNOR FAPTE INFRACŢIONALE: CAZUL art.329 DIN CODUL PENAL

Stanislav COPEŢCHI

Abstract


În prezentul studiu se punctează că sancţiunea normelor prevăzute la lit.a) şi b) alin.(2) art.329 CP RM conferă acestora neconstituţionalitate, fapt desprins din analiza comparativă a sancţiunii înscrise la alin.(2) art.329 CP RM în raport cu cea stipulată la alin.(2) art.327 CP RM. Mai exact, se observă că sancţiunea normelor consemnate la alin.(2) art.327 CP RM care, inter alia, stabileşte răspunderea penală pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu soldat cu urmări grave, este mai blândă ca sancţiunea normelor prevăzute la alin.(2) art.329 CP RM (neglijenţa în serviciu care a provocat decesul persoanei sau alte urmări grave), fapt ce contravine principiului stabilirii pedepselor reieşind din gradul de pericol social pe care îl comportă fapta prejudiciabilă şi persoana făptuitorului. Se demonstrează că o atare situaţie pare a fi discriminatorie, deoarece pune într-o lumină nefavorabilă persoanele învinuite de săvârşirea neglijenţei în serviciu care a provocat decesul persoanei sau alte urmări grave, în raport cu persoanele învinuite de săvârşirea abuzului de putere sau abuzului de serviciu soldat cu urmări grave.

 

CRITICAL OBSERVATIONS REGARDING INEQUITABLE SANCTIONING TREATMENT ADMITED BY THE MOLDOVAN LEGISLATOR IN THE PROCESS OF INCRIMINATION SOME OFFENCES: THE CASE OF art.329 FROM THE PENAL CODE

In this study there it is pointed that the sanction of the norms stipulated in letters a) and b) paragraph 2) of art.329 PC RM gives them unconstitutionality, fact resulting from comparative analysis of the sanction stipulated in paragraph (2) of art.329 PC RM in relation to sanction stipulated in paragraph (2) of art.327 PC RM. More exactly, it is noted that the sanction of the norms stipulated in paragraph (2) of art.327 PC RM which, inter alia, establishes criminal liability for the abuse of power or abuse of official position that caused severe consequences is milder than the sanction of the norms stipulated in paragraph (2) of art.329 PC RM (negligent performance of duties that caused the death of a person or other severe consequences) which contradicts to the principle of establishing penalties based on the degree of social danger which represents the prejudicial act and the perpetrator. Is demonstrating that such situation seems to be discriminatory, because it puts in an unfavorable position persons accused of committing negligent performance of duties that caused the death of a person or other severe consequences in relation to persons accused of committing abuse of power or abuse of official position that caused severe consequences.


Keywords


negligent performance of duties, abuse of power or abuse of official position, severe consequences, the death of a person, inequitable sanctioning treatment, equality, discrimination, punishment.

Full Text:

PDF

References


Codul penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

Hotărârea Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea legislaţiei, referitoare la răspunderea pe¬¬nală pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, precum şi neglijenţa în serviciu”, nr.7 din 15.05.2017. [Accesat: 24.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_ hot_expl.php?id=216

POPENCO, A. Neglijenţa în serviciu (art.329 CP RM): delimitarea de unele fapte penale similare (I). În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2017, nr.2(41), p.19-25.

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 345 alin.(2) Cod contravenţional, nr.10 din 10.05.2016. [Accesat: 24.09.2018] Disponibil: http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=582&l=ro

Уголовный кодекс Республики Армения. [Accesat: 24.09.2018] Disponibil: http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349〈=rus&sel=show#11a

Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. [Accesat: 24.09.2018] Disponibil: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420353#pos=3565;-35

Уголовный кодекс Республики Таджикистан. [Accesat: 24.09.2018] Disponibil: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=237375#_Toc435091939

Уголовный кодекс Кыргызской Республики. [Accesat: 24.09.2018] Disponibil: https://www.auca.kg

Уголовный кодекс Туркменистана. [Accesat: 24.09.2018] Disponibil: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/tm/tm015ru.pdf

Уголовный кодекс Республики Казахстан. [Accesat: 24.09.2018] Disponibil: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=4920;-46

Criminal Code of The Kingdom of Norway. [Accesat: 24.09.2018] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/action/download/id/3523/file/Norway_General_Civil_Penal_Code_1902_amended_2005-eng.pdf

Criminal Code of The Kingdom of Sweden. [Accesat: 24.09.2018] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/action/download/id/1700/file/4c405aed10fb48cc256dd3732d76.pdf

SERBINOV, I. Răspunderea penală pentru neglijenţă în serviciu. Chişinău: Tipografia Centrală, 2018. 280 p.

Codul penal, adoptat de Sovietul Suprem al RSSM la 24.03.1961. În: Вештиле Советулуй Супрем ал РССМ, 1961, №10.

Legea Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.326 din 23.12.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.47-48.

Constituţia Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. [Accesat: 24.09.2018] Disponibil: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf

MARTIN, D., COPEŢCHI, S. Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor (art.176 CP RM) vs discriminarea în câmpul muncii în baza criteriului de sex. În: Revista Naţională de Drept, 2015, nr.12, p.21-25.

Case of Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. The United Kingdom (28 May 1985). [Accesat: 24.09.2018] Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57416%22]}

Affaire Asnar c. France (18 Octobre 2007). [Accesat: 24.09.2018] Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-82789%22]}

Case of Thlimmenos vs Greece (6 Aprilie 2000). [Accesat: 24.09.2018] Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58561%22]}

Protocolul nr.12 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. [Accesat: 24.09.2018] Disponibil: https://jurisprudentacedo.com/Conventia-CEDO/Protocolul-12.html

Legea Republicii Moldova cu privire la asigurarea egalității, nr.121 din 25.05.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.103.

Legea Republicii Moldova a integrităţii, nr.82 din 25.05.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.229-243.

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi de la articolul 260 alin. (4) din Codul fiscal, nr.20 din 04.07.2018 (Sesizarea nr.53g/2018). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.267-275.

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi in art. 10 pct. 4 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Sesizarea nr.154/2017). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.108-112.

Case of Engel and others vs the Netherlands (23 November 1976). [Accesat: 24.09.2018] Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57478%22]}

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 1 alin. (2) lit. c) din Legea Republicii Moldova nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii, nr.14 din 16.05.2016 (Sesizarea nr.28g/2016). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.217-229.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.