CONFISCAREA SPECIALĂ ȘI CONFISCAREA EXTINSĂ: STANDARDE EUROPENE ÎN CONFISCAREA ŞI RECUPERAREA ACTIVELOR

Sergiu CRIJANOVSCHI, Irina CODREANU

Abstract


În cadrul acestui mesaj științific este analizată baza normativă internațională în materia măsurilor de siguranță sub forma generică a confiscării (confiscarea specială și confiscarea extinsă) la nivel internațional. Pe parcursul cercetării s-a clarificat natura juridică și destinația specială a actelor normative regionale în domeniu. Mai mult, au fost sesizate unele aspecte discutabile și rudimente legislative, care urmează a fi revizuite, reformulate și adaptate cerințelor contemporane ale dreptului internațional și ale sistemului de drept național. Autorii au concretizat unele aspecte discutabile ce vizează confiscarea, au supus cercetării opiniile de ultimă oră ale doctrinarilor vizând aspectele problematice ale confiscării, precum și au înaintat propuneri ce vizează reconsiderarea Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție în materia confiscării.

 

SPECIAL AND EXTENSIVE CONFISCATION: EUROPEAN STANDARDS IN CONFISCATING AND RECOVERING ASSETS

In the realm of this scientific message there has been analyzed the international normative basis concerning security measures, especially in the form of confiscation (special confiscation and extensive confiscation) on international level. During the research there has been clarified the legal nature and special destination of the regional normative acts. More than that it, during the scientific research there have been pointed some disputable aspects and legislative rudiments which need to be revised, updated, reformulated in accordance with contemporary requires of international law as well as of national legislation. Authors explained some disputable questions regarding confiscation, analyzed several scientific opinions and suggested some proposals to reform the actual Decision of Case Law in confiscation matter elaborated by the Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova


Keywords


confiscation, special confiscation, extensive confiscation, freezing, blocking, asset, product, income, disproportional income, prevention of transnational crimes.

Full Text:

PDF

References


Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism. Council of Europe. Warsaw, 16.V.2005. [Accesat: 28.06.2019] (Disponibil: https://rm.coe.int/168008371f)

Recommendation no. R (88) 18 of the Commette of Ministers to member states concerning liability of enterprises having legal personality for ofeences committed in the exercise of their activities (Adopted by the Committee of Ministers on 20 October 1988 at the 420th meeting of the Ministers’ Deputies). [Accesat: 23.06.2019] (Disponibil: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804f3d0c)

Acțiunea Comună din 3 decembrie 1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea sau sechestrarea și confiscarea instrumentelor și a produselor infracțiunii (98/699/JAI). 19/vol. 1 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. [Accesat: 03.07.2019] (Disponibil:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998F0699&from=FR)

Decizia-Cadru a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii (2001/500/JAI). [Accesat: 03.07.2019] (Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001F0500&from=ES)

Decizia-Cadru 2003/577/JAI A CONSILIULUI din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau a probelor. [Accesat: 01.07.2019] (Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003F0577&from=ES

Decizia-Cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea.[Accesat: 04.07.2019]. Disponibil:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005F0212&from=ro

Decizia-Cadru 2006/783/JAI, privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce pentru hotărârile de confiscare. [Accesat: 05.07.2019] (Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006F0783&from=FR)

Decizia-Cadru 2006/960/JAI, privind simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene. [Accesat: 05.07.2019](Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006F0960&from=RO)

Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile. [Accesat: 05.07.2019] (Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0845&from=RO)

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană. [Accesat: 05.07.2019] (Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=EN

Studiu analitic cu privire la mecanismele de recuperare și confiscare a activelor în Republica Moldova. June 2016, PEDRO GOMES PEREIRA. Norwegian Ministry od Foreign Affairs. [Accesat: 02.07.2019] (Disponibil:https://www.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/151214_Moldova%20AR%20project_Analytical%20Study_final%20draft_ROM%20(1).pdf)

MIRCOS, A., RUSSU, S. Investigațiile financiare paralele – proces indispensabil la investigarea și contracararea infracțiunilor generatoare de venituri ilicite. În: Revista Procuraturii, 2019, nr.2, p.44. ISSN 2587-361X

RENIȚĂ, Gh. Poate fi confiscat mijlocul de transport folosit pentru trecerea ilegală a mărfurrilor peste frontieră vamală (Partea I). În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2018, nr.4(47), p.45. ISSN 1857-2405

SAFTA, M. Prezumţia dobândirii licite a averii şi confiscarea averilor ilicit dobândite în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României. Cadrul constituţional de referinţă pentru reglementarea confiscării extinse. În: Revista „Tribuna juridică”(București), 2012, nr.1, p.107-127. e-ISSN-2248-0382

Transpunerea Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 09.03.2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale. Codul Penal, Legea nr.286/2009. [Accesat: 05.07.2019] (Disponibil: http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/ uploads/FJR-CP.pdf)

BOGDAN, C. Natura juridică a măsurii confiscării în procesul penal (The Legal Nature of the Confidence Measure in the Criminal Process) (July 1, 2015). [Accesat: 05.07.2019] (Disponibil: https://ssrn.com/abstract=3337733 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3337733)

Recurs în Interesul Legii. Arhiva Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul nr.4-1ril-5/2019. Decizia din 07 februarie 2019.

Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova privind practica aplicării de către instanţele de judecată a dispoziţiilor legale referitoare la confiscarea averii, nr.40 din 27.12.1999. Chişinău, Culegere de hotărîri explicative, 2002, p.283.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.