SECRETUL PROFESIONAL AL JURNALISTULUI ÎN VIZIUNEA LEGII PENALE ȘI A JURISPRUDENȚEI CtEDO

Lilia GÎRLA

Abstract


În cadrul acestui demers științific sunt elaborate unele soluții privind protecția juridico-penală a secretului profesional al jurnalistului. Fundamentarea cadrului conceptual preconizează optimizarea cadrului incriminator prin formularea unor sugestii de lege ferenda menite să îmbunătățească substanțial dreptul penal al Republicii Moldova. Astfel, am demonstrat că norma juridico-penală cu privire la încălcarea inviolabilității vieții personale, în conformitate cu alin.(1) art.177 CP RM, nu oferă protecție suficientă informației obținute, păstrate sau prelucrate în regimul secretului profesional, deoarece aceste date confidențiale sunt ocrotite în regimul secretului personal sau familial, care îi aparține deținătorului primar, pe când secretul profesional presupune că acesta este administrat de către deținătorul secund (specialistul care a obținut informații confidențiale în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale profesionale).

 

profesional journalist secrecy in criminal law and ECHR caseLaw

In the realm of this scientific message are elaborated some solutions concerning criminal law protection of professional journalist secrecy. The conceptual framework envisages optimizing the incriminating construction by formulating some suggestions de lege ferenda aimed to improve substantially Criminal law of the Republic of Moldova. The author de­mons­trated that the criminal legal norm concerning the violation of inviolability of privacy provided by paragraph (1) article 177 of the Criminal code, doesn’t offer sufficient protection to the data obtained, stored or processed in the professional secrecy regime, because those confidential data are protected in the regime of personal or family secret which belongs to the primary owner, while the professional secrecy assumes that this kind of secrecy is administrated by the secondary owner (the employee who obtained the confidential data in connection with the execution of his/her professional competences).


Keywords


professional secret, confidential information, personal data, criminal law, privacy, illegal collecting, divulgation of confidential data, consent of the person.

Full Text:

PDF

References


DOLEA, Ig. Drepturile persoanei în probatoriul penal: conceptul promovării elementului privat. Chișinău: Cartea Juridică, 2009, p.339-340. ISBN 978-9975-9927-7-0

GÎRLA, L., MOȚOC, C. Protecția juridico-penală a secretului profesional medical în legea penală a României și a Republicii Moldova. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe sociale, 2019, nr.3(123), p.195. ISSN 1814-3199

MOȚOC, C. Natura juridică a secretului profesional în legislația extrapenală a Republicii Moldova. În: Rezumate ale comunicărilor la Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, Științe juridice, 8-9 noiembrie 2018. Chișinău: CEP USM, 2018, p.260. ISBN 978-9975-142-50-2

NICORICI, C. Violarea vieții private. Printre capcanele unei noi incriminări. În: Penalmente Relevant, 2017, nr.1, p.19. ISSN-L 2501-1367

Энциклопедия уголовного права. Том 2. Уголовный закон. Санкт-Петербург: Издание профессора Малинина, 2005, c.11. ISBN 5-91005-005-2

Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. https://consiliuldepresa.md/upload/cod-deontologic-al-jurnalistului-din-republica-finalpdf-5a427fc6d6d40pdf-5a44b059936bd.pdf

Legea presei a Republicii Moldova, nr.243 din 26.10.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.243.

Legea Republicii Moldova privind contracararea activităţii extremiste, nr.54 din 21.02.2003. În: Monitprul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58.

Legea audiovizualului, nr.504 din 11.07.2002. În: Monitorul Oficial al României, 2002, nr.534.

Decizia Consiliului Național al Audiovizualului din România nr.220/2011 din 24.02.2011 privind Codul de regle-men¬tare a conţinutului audiovizual (Text în vigoare începând cu data de 26 martie 2017. Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 24 februarie 2017).

MOȚOC, C. Secretul de serviciu și secretul profesional în perspectiva extrapenală comparativă (România și Republica Moldova). În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Științe sociale”, 2019, nr.3(123), p.192.

FRÂNCU, E.V. Statutul profesional al jurnalistului: Rezumat al tezei de doctorat. București: Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, p.34-35.

Recomandarea nr.R(2000)7 „Principii cu privire la dreptul jurnaliştilor de a nu-şi dezvălui sursele de informaţie” (adoptată de Comitetul de Miniştri la 8 martie 2000, în cadrul celei de-a 701-a reuniuni a Comitetului de Miniştri). http://apel.md/files/docs/Rec_2000_7_Drept_jurn_dezv_surse_ro.pdf

Resolution 1954 (2013) National security and access to information. In: Recommendations and Resolutions adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in the field of media and information society Directorate General of Human Rights and the Rule of Law Strasbourg, 2015. 190 p. https://rm.coe.int/16806461f9

Resolution 957 (1991) 1 on the situation of local radio in Europe. In: Recommendations and Resolutions adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in the field of media and information society Directorate General of Human Rights and the Rule of Law Strasbourg, 2015. 190 p. https://rm.coe.int/16806461f9

Resolution 1003 (1993)1on the ethics of journalism. In: Recommendations and Resolutions adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in the field of media and information society Directorate General of Human Rights and the Rule of Law Strasbourg, 2015. 190 p. https://rm.coe.int/16806461f9

Resolution 1165 (1998)1 Right to privacy. In: Recommendations and Resolutions adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in the field of media and information society Directorate General of Human Rights and the Rule of Law Strasbourg, 2015. 190 p. https://rm.coe.int/16806461f9

Recommendation 1555 (2002)1 The image of women in the media. In: Recommendations and Resolutions adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in the field of media and information society Directorate General of Human Rights and the Rule of Law Strasbourg, 2015. 190 p. https://rm.coe.int/16806461f9

Recommendation 1882 (2009) The promotion of Internet and online media services appropriate for minors. In: Recommendations and Resolutions adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in the field of media and information society Directorate General of Human Rights and the Rule of Law Strasbourg, 2015. 190 p. https://rm.coe.int/16806461f9

Resolution 1970 (2014) Internet and politics: the impact of new information and communication technology on democracy. In: Recommendations and Resolutions adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in the field of media and information society Directorate General of Human Rights and the Rule of Law Strasbourg, 2015. 190 p. https://rm.coe.int/16806461f9

Resolution 1843 (2011) The protection of privacy and personal data on the Internet and online media. In: Recommendations and Resolutions adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in the field of media and information society Directorate General of Human Rights and the Rule of Law Strasbourg, 2015. 190 p. https://rm.coe.int/16806461f9

Recommendations and Resolutions adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in the field of media and information society Directorate General of Human Rights and the Rule of Law Strasbourg, 2015. 190 p. https://rm.coe.int/16806461f9

Resolution 1003 (1993)1 on the ethics of journalism. In: Recommendations and Resolutions adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in the field of media and information society Directorate General of Human Rights and the Rule of Law Strasbourg, 2015. 190 p. https://rm.coe.int/16806461f9

Resolution 1843 (2011) The protection of privacy and personal data on the Internet and online media. In: Recommendations and Resolutions adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in the field of media and information society Directorate General of Human Rights and the Rule of Law Strasbourg, 2015. 190 p. https://rm.coe.int/16806461f9

Tourancheau Patricia et July Serge contre la France. Décision sur la recevabilité de la requête no53886/00. La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 octobre 2003. http://echr.ketse.com/doc/53886.00-fr-20031002/view/

Decision by the European Court of Human Rights (First Section), case of Nordisk Film & TV A/S v. Denmark, Application no. 40485/02 of 8 December 2005. https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/2005-12-08_40485.02_nordisk_film_tv_a_s_v._denmark.pdf

Case of Peck versus The United Kingdom (Application no.44647/98). Judgement Strabourg, 28 January 2003. Final 28.04.2003. https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2016/07/Peck-v-UK-ECHR-28-Jan-03.pdf

Armonas versus Lituania (Application no.36919/02) (2009) 48 EHRR 53, [2009] EMLR 7, 36919/02, [2008] ECHR 1526, 27 BHRC 389 https://swarb.co.uk/armonas-v-lithuania-echr-25-nov-2008/

Biriuk versus Lituania (no.23373/03). https://www.globalhealthrights.org/europe/biriuk-v-lithuania/

Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy versus Finland. 27 iunie 2017 (Application no. 931/13) Judgement Strasbourg 27 June 2017 https://lovdata.no/static/EMDN/emd-2013-000931-2.pdf

De Haes and Gijsels versus Belgium - 19983/92 Judgment 24.2.1997. February 1997. https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2016/07/002-9436.pdf

Case of Dupius and others versus France (Application no.1914/02) Final judgement 12/11/2007 STRASBOURG 7 June 2007. http://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2014/11/dupuis-and-others-v.-france.pdf

Case of Dammann versus Switzerland (Application no.77551/01). European Court of Human Rights. https://www.5rb.com/case/dammann-v-switzerland/

GÎRLA, L., MOȚOC, C. Protecția juridico-penală a secretului profesional al avocatului. În: Jurnalul juridic național: teorie și practică, 2019, nr.2(36), p.49.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.