CONFLICTUL ÎN TIMP AL LEGII PENALE DE DEZINCRIMINARE (ABOLITIO CRIMINIS)

Drăgălin PĂDURE, Mariana GRAMA

Abstract


În cadrul acestui articol a fost analizată legea penală de dezincirimnare. Codul penal al Republicii Moldova nu utilizează expresia „lege favorabilă”. Natura acestei legi se deduce din formularea legislativă inserată în alin.(1) art.10 CP RM. Autorii menționează că legea nu prevede expres criteriile după care va fi determinată legea penală mai favorabilă; totodată, vor fi avute în vedere: condițiile de incriminare a faptei; condițiile de tragere la răspundere; condițiile de sancționare; consecințele condamnării. În cadrul cercetării s-a arătat că legea penală de dezincriminare (lat. – Abolitio criminis) este o varietate a legii penale care înlătură caracterul penal al faptei. Însă, este o noțiune mai restrânsă, fiind cu legea penală în coraport de „parte-întreg”. Orice lege de dezincriminare este legea care înlătură caracterul penal al faptei, însă nu orice lege care înlătură caracterul infracțional al faptei devine lege de dezincriminare, cum ar fi în cazul introducerii unor norme juridico-penale în Partea generală a Codului penal.

 

Disagreement of desincrimination criminal law in time (Abolitio criminis)

In the realm of this article the criminal law of desincrimination has been analyzed. Criminal code of the Republic of Moldova doesn’t use the expression of “favorable law”. Nature of this law is deduced from the legislative expression inserted in paragraph (1) article 10 from the Criminal code of the Republic of Moldova. Authors demonstrated that the law doesn’t provide in an express manner the criteria in function of which a favorable law could be determined: conditions concerning incrimination; conditions of criminal liability; conditions of sanctioning; consequences of conviction. In the limits of this investigation, there have been demonstrated that the law of desincrimination (lat. – Abolition criminis) is a type of the criminal law which eliminates the criminal character of the act. More than that, this term is narrower being in a correlation of ‘the whole and the part’. Any law of desincrimination is considered to be a law which eliminates the criminal character of the act, but not any law which eliminates the criminal character of the law becomes law of desincrimination, as it happens in case of introduction of favorable law in the General part of the Criminal code.


Keywords


criminal law, favorable criminal law, criminal law of desincrimination, criminal law application, conditions of incrimination, conditions of criminal liability, conditions of sanctioning, consequences of conviction.

Full Text:

PDF

References


Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129.

Extras din decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie nr.1re-508/08 din 03.06.2008.

BRÎNZA L., RENIȚĂ Gh. Tendințe jurisprudențiale privind stabilirea cuantumului proporțiilor mici în cazurile de sustragere a bunurilor. În: Revista Națională de Drept, 2017, nr.1, p.15.

Regulamentul (CE, Euratom) nr.2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 01/vol. 1. 23.12.1995, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995R2988&from=RO

NEFLIU, I. Lex mitior – tendinţe în dreptul comparat. Studiu publicat la 15 iulie 2014. http://www.cdspp.ro/lex_mitior_tendintein_dreptul_comparat_2014.pdf

PĂDURE, D. Conflict al legilor penale în timp în doctrina penală contemporană. În: Revista Națională de Drept, 2017, nr.6, p.41.

PETRESCU M. Prescripţia răspunderii penale în interpretarea legii penale mai favorabile. În: Revista Pro Lege. Publicat on-line 3 aprilie 2018. (ISSN 1224-2411) http://revistaprolege.ro/prescriptia-raspunderii-penale-interpretarea-legii-penale-mai-favorabile/

Concluzii formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cauza nr. 2/1/2014/HP/P a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind rezolvarea de principiu a chestiunii de drept având ca obiect aplicarea legii penale mai favorabile pe instituţii autonome, respectiv, dacă instituţia prescripţiei răspunderii penale reprezintă o instituţie autonomă sau nu, faţă de instituţia pedepsei. ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Libertăţii nr.12-14, Sector 5 Pagină web: www.mpublic.ro Număr operator 3883.

Decizia Curții Constituționale a României nr.841 din 2 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconsti¬tu¬ti¬o¬na¬li-ta¬te a dispozitiilor art.13 din Codul penal. În: Monitorul Oficial, 2007, nr.723.

Decizia Decizia Curții Constituționale a României nr.834 din 2 octombrie 2007 referitoare la excepţia de neconstitu¬ţionalitate a dispozitiilor art.12, art.13, art.14 şi art.15 din Codul penal. În: Monitorul Oficial, 2007, nr.727.

BĂNCILĂ, A. Punct de vedere cu privire la sesizarea Înaltei Curți de Casașie și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la interpretarea art.67 din Legea nr.192/2006 din perspectiva art.5 Cod penal. În: Universul Juridic, 2017, nr.1, p.46-52.

Legea Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova , nr.277 din 18.12.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44.

Энциклопедия уголовного права. Том 2. Уголовный закон. Издание профессора Малинина. Санкт-Петербург, 2005, c.11.

MASSON, Cl.R. Direito penal esquematizado. Parte general. Vol. 1 / Cleber Rogério Masson. - 4.s ed. rev„ atual. o ampl. Rio de Janeira: Forense; Sao Paulo: MÉTODO, 2011. 979 p.

Arhiva Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul nr.1ra-451/2017. Decizia Colegiului penal din

mai 2017.

Arhiva Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul nr.1ra-478/2017. Decizia Colegiului penal lărgit din 28 martie 2017.

Arhiva Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul nr.1ra-227/2017. Decizia Colegiului penal lărgit din 4 aprilie 2017.

BRUTARU, V. Câteva aspecte controversate privind aplicarea legii penale în timp, potrivit Noului Cod penal. În: Studii și cercetări din domeniul ştiinţelor socioumane. Cluj-Napoca: LIMES & Argonaut, 2013, p.77.

ДУРМАНОВ Н.Д. Советский уголовный закон. Москва: Издательство Московского университета, 1967, c.258-259.

Legea Republicii Moldova nr.75 din 21.04.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.128-133.

Ibidem.

BALAN-RUSU, M.I. Aplicarea legii penale romȃne în timp. Implicaţii în activitatea de asistenţă judiciară interna-ţională în materie penală. În: Acta Universitatis George Bacovia. Juridica - Volume 3. Issue 1/2014. http://juridica.ugb.ro

Legea Republicii Moldova nr.277-XVI din 18.12.08 (în vigoare la 24.05.2009). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009. nr.41-44.

Legea Republicii Moldova nr.196 din 28.07.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.